Економічні науки / 10. Економіка підприємства

Роман А. О.

Кременчуцький державний університет ім.. М. Остроградського

СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВАТ «КРКЗ»

 

Динамічний характер проблем, що виникають у сфері постачань товарно-матеріальних цінностей на ВАТ «КрКЗ», починаючи від стадії укладання договорів і закінчуючи доставкою продукції кінцевому споживачеві, а також варіативність впливу даних проблем на стан підприємства, вказують на необхідність розробки і впровадження в практику управління комплексу моделей динаміки логістичної системи підприємства з метою підвищення її економічної ефективності в мінливих умовах функціонування.

Аналіз системи постачання матеріалів на ВАТ «КрКЗ» свідчить про те, що організація закупівель ґрунтується на поєднанні довго – та короткострокових контрактів із постачальниками. При цьому підприємством використовується як прямий так і опосередкований методи закупівель на основі використання стандарту МРR. Це об'ємно-календарне планування, яке складається з наступних етапів: формується планований об'єм реалізації продукції в певні проміжки часу; за ним формується план поповнення запасів; оцінюються фінансові результати діяльності по фінансових періодах або по періодах планування.

На ВАТ «КрКЗ», як підприємстві машинобудівної галузі, потребу в матеріалах визначають окремо на певні вироби та в цілому по підприємству на основі формування прогнозованого обсягу реалізації продукції.

Важливим аспектом для доведення доцільності формування ланцюга поставок колісної продукції на автомобіле- та тракторобудівному ринку є дослідження тенденцій постачання та використання даної продукції на українських заводах та підприємствах країн СНД в майбутньому, оскільки саме цей чинник буде визначати потребу в колісній продукції та доцільність збільшення чи зменшення обсягів їх виробництва.

Тому для дослідження тенденцій розвитку ринку скористаємося вихідними даними обсягів постачань колісної продукції за одно та дворівневими каналами за І кв. - IV кв. 2004 - 2007 рр. (таблиця 1). Довжина ряду становить 16 точок, отже, використання достатньо складних методів для прогнозування є недоцільним, натомість застосовують відносно прості методи екстраполяції.

Таблиця 1

Розрахунок прогнозованої потреби у колісній продукції з врахуванням змін ринкової кон’юнктури

Сценарії

ймовірність

Обсяги споживання колісної продукції ВАТ „КрКЗ”,

 тис. шт.

Обсяги споживання колісної продукції ВАТ „КрКЗ”

з урахуванням ймовірності, тис. шт.

1

2

3

4

Оптимістичний

0,1

5201

520,1

Очікуваний

0,4

4828

1931,2

Песимістичний

0,5

1897

948,5

В цілому

1

х

3399,8

 

Ці методи ґрунтуються на інформації про практично незмінний характер процесу, про відсутність змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі об'єкта прогнозування.

На кінець періоду (2007 рік) відмічається значне збільшення на 50,17% до попереднього періоду реалізації колісної продукції за прямими контрактами промисловим підприємствам. Найбільшу питому вагу у структурі реалізації ВАТ «КрКЗ» протягом 2004-2007 років має дворівневий канал розподілу через дилерську мережу, частка якого на кінець періоду – 50,09%, що і обумовлює доцільність вибору прогнозних показників.

Отже, розглянута динаміка обсягів споживання колісної продукції окреслила позитивні тенденції стосовно обсягів її споживання та доцільності формування ланцюга поставок.

Результати побудови моделі прогнозування обсягів постачань колісної продукції за одно та дворівневими логістичними каналами наведені на рисунках 1 та 2.

 

 

Рис. 1 Графік моделі прогнозування обсягів реалізації колісної продукції за однорівневим логістичним каналом прямих договірних постачань споживачам-промисловим підприємствам

Рис. 2 Графік моделі прогнозування обсягів реалізації колісної продукції дилерам (за дворівневим логістичним каналом оптовим та роздрібним торговим організаціям)

 

Водночас, необхідно враховувати наслідки нестабільної ситуації в економіці в кінці 2008 року та на початку 2009 року, що викликана як політичними, так і економічними причинами такими, як: зменшення обсягів виробництва вітчизняних підприємств та підприємств близького зарубіжжя;

дефіцит поставок основної сировини; нестабільна політична ситуація; призупинення виробництва на деяких автообіле- та тракторобудівних заводах;

невизначеність з експортними поставками.

Це потребує коригування одержаних прогнозованих значень обсягів споживання колісної продукції враховуючи, що різке зростання ціни на енергоносії та паливо може привести до згортання машинобудівної промисловості. Але при цьому, у зв'язку з кризовими процесами в економіці країни потрібно враховувати перехід більшості машинобудівних підприємств до вітчизняної, більш дешевої колісної продукції, тому в подальших розрахунках будемо використовувати побудовану вище економетричну модель.