Экономические науки/6.Маркетинг и менеджмент

Лозовський О.М., Стороженко Ю.Г.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

 

Оцінка ефективності змін і нововведень в системі менеджменту

 

У широкому розумінні ефективність - це відношення міжрезультатами підприємницької діяльності і використовуваними для одержання цих результатів матеріалами, трудовими і фінансовими ресурсами.

При здійсненні оцінки менеджменту використовуються різні підходи.

1. Іноді спеціалісти з менеджменту прагнуть таку оцінку проводити за допомогою показників, безпосередньо пов'язаних з процесом менеджменту: трудоємкість менеджменту і окремих його функцій та операцій, витрати матеріально-фінансових ресурсів та ін.

2. Ефективність менеджменту визначається через підсумкові показники роботи підприємства.

3. Затрати на менеджмент співставляються з кінцевими результатами діяльності підприємства: вихід валової продукції на 1 керівника сфери менеджменту, одержання прибутку та ін.

4. Нормативний підхід до оцінки менеджменту - порівняння фактичних витрат на менеджмент з нормативними.

5. Застосування експертних і якісних оцінок, виявлення політичних, соціальних, економічних та інших факторів підвищення ефективності менеджменту.

6. Застосування емпіричних формул, які характеризують ефективність менеджменту.

7. Ефективність менеджменту виражається через інтегровані показники іншої природи. Для оцінки менеджменту можуть використовуватися різні методи. Дуже часто ефектність менеджменту проводиться в ретроспективі, тобто шляхом дослідження раніше створених систем менеджменту і результатів їх функціонування. Аналізуючи попередній досвід, можна одержати ряд кількісних показників, що відбивають ефективність менеджменту. Але тут, як вже згадувалось, виникає непроста проблема, як кількісно виразити долю менеджменту в успіхах або невдачах, відокремивши менеджмент від інших факторів. Ретроспективна оцінка, по суті, не дозволяє визначати порівняльну ефективність різних систем менеджменту, а також порівнювати різні варіанти організації і здійснення менеджменту  [2, с. 143].

Для всебічної оцінки ефективності менеджменту широко використовуються окремі види розрахунків щодо визначення числових значень часткових критеріїв з наступним зведенням їх в інтегральні і загальний показник порівняльної ефективності різних варіантів менеджменту. Таким чином, для оцінки ефективності менеджменту доцільно використовувати систему критеріїв: часткові критерії, інтегральні (сумарні) критерії по групах і, нарешті, загальний критерій, який показує, якого рівня використання потенціалу підлеглих можна очікувати від тієї чи іншої системи менеджменту.

Ефективним вважається такий менеджмент, який забезпечує раціональну побудову керованого об'єкта, своєчасну розробку оптимальних, найбільшою мірою відповідаючих конкретній обстановці рішень і успішне проведення їх у життя, досягнення високого ступеня реалізації потенційних можливостей підприємства з урахуванням потреб ринку.

Залежно від поставленої мети можна визначити три види ефективності: технологічну, економічну і соціальну[1,с. 185].

Технологічна ефективність характеризує використання ресурсів виробництва шляхом порівняння фактичних даних з нормативним рівнем. Конкретними показниками ефективності є: урожайність, продуктивність, виробництво продукції (у співставних цінах) на 100 га умовної ріллі, сільськогосподарських угідь, на одного середньорічного працівника, на 1 тис. виробничих фондів.

Економічна ефективність відбиває міру реалізації виробничих відносин і вимірюється системою вартісних показників: собівартість, валова продукція в поточних цінах, валовий доход, прибуток, фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність та ін. Більшість учених економічну ефективність визначає як досягнення максимальних результатів при мінімальний затратах.

Соціальна ефективність характеризує соціальний розвиток, рівень якого визначається ступенем досягнення нормативного рівня життя: поточне споживання (фізична маса реалізованих товарів, об'єм платних послуг), співвідношення доходів і споживчих цін (реальні доходи), їх динаміка [3, c. 47].

Крім того, прийнято виділяти абсолютну і відносну ефективність менеджменту. Під абсолютною ефективністю розуміється той внесок, який зробила система менеджменту в досягненні кінцевої мети. Абсолютна ефективність виражається загальною сумою ефекту, одержаного в результаті здійснення управлінського впливу на протікання соціально-економічних процесів. Але на практиці кількісно виразити безпосередньо вплив менеджменту на хід і результати роботи колективу надзвичайно важко, а частіше всього неможливо. Тому визначають відносну ефективність менеджменту. Відносна (порівняльна) ефективність характеризує переваги одного варіанту організації менеджменту порівняно з іншим, а також ступінь наближення вибраного варіанту до оптимального.

 

Література:

1.     Менеджмент : підручник / В. Г. Федоренко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652с. 

2.     Томаля Т. С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С.139-147.

3.     Стефінін В.  Система управління якістю праці на підприємстві // Україна: аспекти праці. – 2007. – №4. – С.45-49.