Педагогические науки/ 3.Методические основы воспитательного процесса

Щоголєв А.Ю.,  Васенко В.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна

Ділова гра,  як ефективний метод розвитку технологічної освіти

Метод (від грецького methodos – шлях дослідження або пізнання, теорія, вчення) – сукупність прийомів або операцій засвоєння дійсності. Проблеми класифікації методів навчання в педагогічній літературі торкалися не раз. Творче застосування нових методів збагачує навчально-виховний процес, а трафаретне і бездушне їх використання дискредитує будь-який новий почин». Оскільки, як ми стверджували раніше, освітня галузь «Технологія» повинна забезпечити ознайомлення учнів з основними технологічними операціями, формувати в них якості особистості, які необхідні для майбутньої трудової діяльності в різних сферах виробництва та сприяти професійному самовизначенню випускників шкіл, то є всі підстави говорити про методи технологічної освіти.

Одним з методів розвитку технологічної освіти є ділова гра. Це «цілеспрямована організація навчально-ігрових взаємодій в процесі моделювання цілісної професійної діяльності фахівця».

Ділова гра спонукає до пізнавальної активності, сприяє становленню самостійності у мисленні та діяльності.

Сутність ділової гри полягає в ігровому моделюванні основних видів діяльності, спрямованих на відтворення та засвоєння професійного досвіду, унаслідок цього відбувається актуалізація та трансформація знань в уміння та навички, накопичення досвіду особистості та її розвиток.

Ділова гра як метод навчання є нормативною моделлю процесів діяльності. Під час такої діяльності учасники виконують певні ролі, які містять набір правил, умов і елементів змісту певної діяльності. Джерелом розвитку ділової гри може бути ігрова проблема, яка є ядром ігрової ролі.

Ділова гра забезпечує взаємозв’язок імітаційного моделювання та рольової поведінки учасників під час розв’язання актуальних завдань високого проблемного рівня, що сприяє розкриттю особистісного потенціалу кожного її учасника.

Ділову гру сприймають як технологію групової психотерапії, вона вчить долати психологічні перепони у спілкуванні з іншими, вдосконалювати якості власної особистості. Як системний аналіз, ділова гра – це саморегульована, відкрита система, зміст і умови якої можуть удосконалюватися під час проведення.

У підготовці та проведенні ділової гри визначають такі етапи: вибір теми та проблеми; формування цілей і завдань; визначення структури гри; добір і діагностування ігрових якостей учасників, підготовка сценарію та проведення гри, підбиття підсумків гри.

Під час підготовки та проведення навчальної ділової гри треба зважати на такі умови:

- гра – логічне продовження або ж завершення конкретної теми (розділу) навчальної дисципліни;

- максимально наблизити гру до реальних виробничих умов;

- створити атмосферу пошуку, творчості та невимушеності.

Ретельна підготовка навчально-методичної документації та необхідного обладнання забезпечить успішне проведення гри.

У технологічному навчанні ділові ігри проводять за такими актуальними проблемами, як впровадження прогресивних перспективних технологій, правові та економічні аспекти технологічного розвитку суспільства, технологія й екологія, професійне самовизначення в ринкових умовах тощо. Цей метод сприяє залученню студентів в умовну, захопливо-розважальну діяльність, яка містить досліджувані знання, вміння і навички. Функції гри в навчальному процесі полягають у забезпеченні емоційно-насичених умов відтворення знань, що полегшує та робить переконливим засвоєння матеріалу. У процесі навчання гра моделює життєві ситуації або умовні взаємини людей, взаємодію речей, явищ, господарські відносини тощо. Доцільно користуватися таким видом гри, як конференція. Вона проводиться з метою обговорення питань, які торкаються технологічної культури і вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. Наприклад, об’єктивна необхідність технологічної освіти та шляхи її здійснення, головні напрями розробки технологічної етики, знання правових аспектів технологічної діяльності як потреба життєдіяльності в сучасному суспільстві тощо. Навчальне та розвивальне значення цього методу полягає в тому, щоб полегшити засвоєння складного матеріалу за допомогою яскравої, емоційно-насиченої, захоплюючої форми його відтворення. А досягається це завдяки імпровізації та творчим силам. Участь у грі дає можливість викладачеві оцінити активність студентів, їх готовність до ділового спілкування і взаємодії, скоригувати свої дії для того, щоб дізнатися про найцікавіші для студентів теми.