Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Науменко А.М., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Педагогічний експеримент та аналіз його результатів.

 У ході проведеного нами експерименту, що базувався на розробленому комплексі організаційно-методичних умов та використанні системи технічних засобів навчання, виявлялась ефективність розробленої методики формування техніко-конструкторських знань і умінь в студентів педагогічних університетів. Експериментальна робота проводилась в умовах звичайного навчально-виховного процесу на заняттях з технічної творчості. До початку проведення експерименту були розглянуті робочі навчальні програми з предмету «Технічна творчість». Підібрані і певним чином систематизовані технічні засоби навчання; класифіковані форми та методи навчання, які використовувались у процесі технічної творчості студентів. Експериментальна робота здійснювалась відповідно до вимог проведення педагогічних експериментів.

Для перевірки результативності запропонованої нами методики проведено таку роботу: студентам пропонувались контрольні завдання на конструювання виробу (окремого вузла виробу) відповідно до вимог стандарту спеціальності «Трудове навчання».

Під час виконання завдань студентами фіксувались і аналізувались допущені помилки і повнота реалізації їх змісту за певними якостями та розробленими критеріями. Аналіз результатів дозволив визначити рівень сформованості техніко-конструкторських знань і умінь студентів по таких критеріях:

- графічна розробка завдання, дотримання правил і принципів конструювання;

- технологічне планування процесу виготовлення  виробу,  дотримання  етапності конструювання;

 - організація процесу виготовлення об'єкта;

- застосування знань та умінь з трудового навчання, креслення, фізики, математики тощо під час конструювання виробу;

- вибір джерел та відбір змісту технічної інформації, її аналіз та засвоєння;

      В результаті проведення експерименту значно зросла кількість студентів найвищого та високого рівня сформованості техніко-конструкторських знань і умінь, які здатні самостійно сформулювати проблему або за технічним завданням без втручання вчителя запропонувати конструкцію виробу і розробити технічну документацію різного рівня складності. Технологію виготовлення технічного об'єкту такі студенти планують в процесі виконання ескізного проекту з урахуванням матеріально-технічної бази лабораторії. Розробка технологічних карт на виготовлення окремих деталей, для них не складає особливих труднощів. Вони добре орієнтуються у видах технологій і можуть заміняти одні види обробки матеріалів на інші, одні операції-іншими, замінюючи декілька однією тощо. Доброякісно виготовляють розроблені конструкції і впроваджують їх під час продуктивної праці або у навчальний процес. Інструменти, пристосування та малогабаритні верстати, виготовлені своїми руками, вони вміло поєднують з типовим обладнанням. Студенти, що досягли вищого рівня техніко-конструкторської діяльності вміло використовують набуті знання з фізики, математики, креслення, трудового навчання на всіх етапах технічної творчості учнів.    Таким чином, одержані результати вказують на те, що в процесі експериментального навчання більш вагомих результатів було досягнуто при формуванні техніко-конструкторських знань і умінь найвищого та високого рівнів сформованості і відповідного зменшення кількості студентів з низьким та задовільним рівнями у порівнянні з контрольними. Проведена експериментальна робота і наведені результати розрахунків дають право стверджувати, що розроблені нами дидактичні умови і технічні засоби підвищують рівень формування техніко-конструкторських знань і умінь студентів, а отже, і правомірність нашої гіпотези, мети, задач та шляхів їх реалізації.   У процесі проведення експерименту було виявлено низку факторів, які впливають на ефективність формування техніко-конструкторських знань і умінь студентів. Але деякі із них чинять незначний вплив, а інші потребують додаткового дослідження, що виходить за рамки нашого наукового пошуку.