Гадзало А. Я.

Львівська комерційна академія

Інформаційна культура, як важлива складова

людського капіталу

 

У другій половині ХХ століття відбулися значні структурні зміни в економіці провідних країн світу, в результаті чого головну роль у виробництві почали відігравати організаторські здібності працівника, його економічне мислення, мобільність. Знання, навички та способи їх практичного застосування стали основним джерелом прибутку провідних країн світу. Усе це зумовлює реалізацію  в Україні  інноваційної стратегії розвитку, що спричиняє необхідність формування інтелектуального капіталу суспільства, що реалізується через інтелектуальну працю, яка є творчим процесом взаємодії інтелекту з елементами культури, який є головним творчим ресурсом і створює інтелектуальну продукцію та відтворює творчу особистість [1].

Формування інформаційної культури обумовлено, в першу чергу, прискореним розвитком інформаційних технологій. Інформаційна культура являє собою процес набуття індивідом нових якостей, які проявляються у вмінні працювати з інформацією за допомогою інформаційних технологій [2]. На наш погляд,  інформаційна культура є таким рівнем знань, який дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, брати участь у його формуванні і сприяти інформаційній взаємодії [3]. Новими якостями індивіда  стали [2]: уміння використовувати інформаційні комп’ютерні технології; здатність шукати інформацію з різних джерел; оволодіння основами обробки інформації; уміння виділяти інформаційні процеси й управляти ними; знання норм роботи з інформацією.

На наш погляд, інформаційна культура – це складник   усієї культури, правові норми професійної діяльності, правила поведінки, мотивація особистості, комунікабельність, спілкування в інформаційному, комп’ютерному суспільстві з використанням Інтернету. Сьогодні є всі підстави стверджувати про формування нової  інформаційної культури, основними компонентами якої є: культура організації подання інформації; культура сприймання та користування інформацією; культура використання нових інформаційних технологій; культура спілкування через засоби НІТ.

Основою інформаційної культури є знання про  інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння  орієнтуватися в інформаційних потоках. Інформаційна  культура вносить якісно нові риси до  складу життя людини, призводить до змін багатьох соціально-економічних, політичних і духовних уявлень. На даний час інформаційна  культура є ще показником не загальної, а, радше, професійної культури,  але у майбутньому повинна стати важливим чинником розвитку кожного індивіда. Саморозвиток індивіда  виступає як початок і подальше вдосконалення процесу керування  розвитком особистості. Інформація в цьому процесі відіграє роль ланки  між відомим і невідомим.

Ми повністю поділяємо думку  В. Виноградова та Л. Скворцова, які стверджують, що у вузькому розумінні інформаційна культураце оптимальні засоби маніпулювання зі  знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу для  вирішення теоретичних і практичних задач; механізми вдосконалення  технічних середовищ виробництва, зберігання і передачі інформації;  розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного  використання інформаційних засобів та інформації [4]. 

Підсумовуючи   вищенаведене, вважаємо що інформаційна культура є важливою складовою людського капіталу.  Звідси,  людський капітал як економічна категорія – це вартість, авансована і втілена у вигляді запасу неуречевлених форм продуктивних здібностей індивіда: здоров’я, знань, таланту,  інформаційної культури, досвіду, навичок, мотивацій і мобільності, які приносять вищий дохід індивіду у вигляді заробітної плати, прибутку, ренти чи позичкового проценту.

Література:

1.                Гуревичов М. Ринок інтелектуальних продуктів України //Економіка України. – 1994. – №5. – С.31-35.

2.                Шевчук А.В. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 138с.

3.                Медвєдєва Е.А. Основы информационной культуры // Социс. – 1994. – №11. – С. 59.

4.                Виноградов В.А., Скворцов Л.В. Создание информационной культуры для Европы. Доклад на VI конференции ЕКССИД, 23-25 марта 1991 г. Кантербери, Великобритания // Теория и практика обществ.-научн. информатики. – 1991. – № 2. – С.5-29