Економічні науки / 13

Зеленська О.О.

Чернігівський державний інститут  економіки і управління

 

Види ринків, роль і місце споживчого ринку в їх системі

Ключовою дефініцією ринкової системи виступає категорія “цілісного ринку”, складовими елементами якого є ринки:

-                  товарів, капіталу, робочої сили, технологій, інформації [1].

-                  товарів, капіталу, робочої сили [2, с. 8];

-                  праці, фінансовий, споживчий, засобів виробництва, інформації та науково-технічних розробок [3, с. 112];

-                  засобів виробництва (капіталу), товарів народного споживання, послуг, робочої сили, інтелектуальної власності, інформації [4, с. 44];

-                  споживчих товарів і послуг, робочої сили, засобів виробництва, продуктів інтелектуальної діяльності, інформації, фіктивного капіталу (цінних паперів), позичкового капіталу, грошей, землі [5, с. 365-366].

Із-поміж виділеної сукупності ринків, споживчий (під ним розуміють сукупність соціально-економічних відносин виробника й споживача, які формуються в процесі купівлі–продажу споживчих товарів і послуг) вирізняється певними особливостями, найсуттєвішими з яких, на нашу думку, є:

o                  масовий характер споживання;

o                  спрямованість функціонування на задоволення потреб кінцевих споживачів продукції та послуг;

o                  забезпечення реалізації кожним споживачем права на свободу вибору;

o                  безпосередній вплив діяльності на рівень життя населення;

o                  щоденний відносно малоеластичний попит на споживчі товари (особливо продовольчої групи);

o                  висока інтенсивність актів купівлі-продажу товарів, зумовлена специфікою процесу споживання;

o                  чисельність каналів збуту товарів споживчого призначення;

o                  стихійність формування товарних ресурсів;

o                  величезний асортимент товарів і послуг;

o                  порівняно необмежений і вільний доступ на ринок продавців і покупців;

o                  високий рівень конкуренції між продавцями (виробниками, посередниками);

o                  відносно високий ступінь прозорості (в плані надання та отримання інформації учасниками ринку) функціонування.

Перелічені особливості визначають роль і місце споживчого ринку серед інших ринків. З нашої точки зору:

1.                 Споживчий ринок посідає центральне місце серед інших видів ринків, оскільки він задовольняє першочергові потреби людини в засобах існування, сприяючи тим самим відтворенню головної продуктивної сили економіки, і вносить визначальний вклад у досягнення головної мети функціонування економічних господарських систем світу – задоволення постійно зростаючих потреб суспільства.

2.                 З огляду на пріоритет задоволення людських потреб, на забезпечення функціонування споживчого ринку орієнтована діяльність усіх інших ринків.

3.                 Параметри розвитку споживчого ринку обумовлюють рівень організації і показники функціонування суміжних ринків, і, в кінцевому рахунку, визначають результативність діяльності соціально-економічного комплексу країни.

4.                 Найвища динамічність і найбільша чутливість споживчого ринку до нововведень є каталізатором упровадження інновацій на всіх інших ринках, що піднімає їх на якісно новий рівень розвитку.

5.                 Вимоги передусім споживчого ринку (з-поміж сукупності інших) найбільш наочно демонструють безмежність людських потреб при обмеженості ресурсів для їх задоволення, що актуалізує проблему впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва.

6.                 Споживчий ринок обєднує стадії виробництва й розподілу з особистим споживанням у єдиний відтворювальний процес, завдяки чому забезпечується відшкодування відповідної частини суспільного продукту в сфері споживання.

7.                 Маючи найбільший соціально-економічний ухил, споживчий ринок у найбільшій мірі відображає соціально-психологічні відносини виробника і споживача, торгівельного посередника і споживача, виробника і торгівельного посередника тощо.

 

Список використаної літератури:

 

1.                Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку [Текст]/ М.І. Бєлявцев. – К.: ЦНЛ, 2005. – с.8.

2.                Зайналов М.И. Формирование и функционирование продовольственного рынка: региональный аспект [Текст]/ М.И. Зайналов. – М.: Наука, 1993.- 128 с.

3.                Лігоненко Л.О. Теоретико-методологічні засади управління розвитком споживчого ринку/ Л.О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 11. – с. 103-112.

4.                Марцин В.С. Економіка торгівлі [Текст]/ В.С. Марцин. – К.: Знання, 2006. – 402 с.

5.                Рибалкін В.О. Політична економія [Текст]/ В.О. Рибалкін. – К.: Академвидав, 2007. – 672 с.