Мартьянов М. П.

Вінницький національний технічний університет

 

ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ ДОЛАРА США ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРИВНІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РЯДІВ ДИНАМІКИ

 

 

Проблема прогнозування курсів валют має важливе практичне значення як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. З точки зору економіки країни валютний курс виступає одним із макроекономічних індикаторів, який вказує ефективність (або неефективність) проваджуваної економічної і, в першу чергу, монетарної політики, а також визначає пріоритети даної політики на майбутнє. Фірми та індивідуальні споживачі також орієнтуються у власних діях на валютний курс. Такі питання як скільки споживати, в якій валюті заощаджувати, скільки запасів товарів, готової продукції зберігати на складах, та інші не можливо вирішувати без знання хоча-б наближених значень курсів валют.

Прогнозування валютних курсів не є простою справою. На його величину впливають сотні факторів, найважливішими серед яких є: темп росту інфляції, величина грошової маси в обігу, темп росту ВВП, торговий баланс країни, величина процентних ставок. Окрім цього, усі названі величини співвідносяться із відповідними величинами країни, по відношенню до валюти якої визначається курс. Все це разом формує досить складну і багатофакторну систему.

Однак, динаміку валютного курсу може бути достатньо точно спрогнозована відомими з теорії прогнозування методами: екстраполяція тенденції трендів та економіко-математичне моделювання [1]. Звичайно існують і інші придатні методи, однак автор вважає названі найбільш застосовуваними для прогнозування динаміки валютних курсів.

Для побудови трендової моделі використаємо дані про курси валют станом на 25-те число місяця за шість місяців 2009 року: з лютого по липень.

 

Таблиця 1 

Курс долара США по відношенню до гривні, лютий – липень 2009 р.

Дата

25.02

25.03

25.04

25.05

25.06

25.07

Курс долара США

9,64538

8,3648

8,087

7,65714

7,70235

7,95314

 

Нище відобразимо саму модель тренда із рівнянням регресії (рис. 1). Найбільш адекватно динаміку курсу долара США відображає тренд, побудований на основі показникової функції.

Рівняння регресії:

 

                               (1)

Рис. 1. – Прогнозування курсу долара США на основі аналізу тренда

 

В таблиці 2 покажемо головні статистичні характеристики моделі, що підтверджують її адекватність.

 

Таблиця 2

Статистичні характеристики моделі

Назва

Коефіцієнт кореляції

t-критерій Стьюдента, табличний

t-критерій Стьюдента, розрахунковий

Середня помилка апроксимації

Значення

0,98

4,6

11,41

1,05 %

 

Статистичні характеристики моделі виявляють високий рівень її адекватності і, відповідно, достовірності одержаних прогнозних значень.

Реалізація моделі щодо 8-го і 9-го місяців дає, відповідно, наступні результати: 8,6392 і 9,6068 грн. за дол. США.

В побудованій моделі розглядається динаміка курсу дол. США за відносно довгий період – 6 місяців. Для такого періоду модель може бути адекватною щодо прогнозування головних тенденцій розвитку валютного ринку. Однак щодо визначення величини курсу на конкретну дату, приміром 25.08.2009 р. її можливостей не достатньо.

Станом на 24.08.2009 р. курс становив 8,43607 грн. за дол. США [2]. Відповідно до побудованої моделі на наступний день він повинен становити 8,6392 грн. за дол. США, що мало ймовірно. Для того, щоб спрогнозувати курс на 25.08.2009 р. розглянемо динаміку курсу за серпень місяць та його ковзного середнього (рис. 2).

 

Рис. 2 – Динаміка курсу долара США за серпень 2009 р.

 

Відповідно до правила аналізу ковзних середніх [3], в місці, де крива ціни утворює пік, знаходячись вище або нище кривої ковзних середніх, відбувається перелом тенденції на протилежну. На останньому інтервалі крива курсу знаходиться в точці максимуму і над кривою ковзних середніх, що свідчить зупинку росту курсу долара. Тому його ціна в найблищі дні (24.08.2009 – 27.08.2009) має знаходитись в районі 8,4300, що видно з графіка. 

Таким чином, було досліджено динаміку курсу долара США по відношенню до гривні на основі аналізу двох часових рядів. Аналіз першого дав змогу оцінити середньострокову тенденцію курсу і виявити, що вона змінюється за параболічною залежністю. Аналіз другого ряду із використанням методу ковзних середніх показав як змінюватиметься курс в найблищій перспективі (декілька днів).

 

 

Література

1.     Лапыгин Ю. Н. Экономическое прогнозирование: учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2009. – 256 с.

2.     http://www.ufs.com.ua/currency.

3.     Нисон Стив. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Перевод с англ. Дозорова Т., Волкова М. М.: Издательство «Диаграмма», 1998. — 336 с.