секція №3

к.е.н., доцент Танклевська Н.С.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 За останні  роки виявилися помітні тенденції стабілізації аграрної економіки.   Поряд з цим, в умовах світової та вітчизняної фінансової кризи, коли зовнішні умови стали менш передбачувані, для успішного функціонування аграрних  підприємств необхідно чітко визначити напрями розвитку як на довгострокову, так і на короткострокову перспективу, а також знайти зовнішні резерви, які сприяють більш ефективному досягненню поставленої мети. Взаємозв’язок, який направлений на розвиток  аграрних підприємств, а також побудова механізму досягнення цієї мети за допомогою фінансових ресурсів реалізуються через фінансову політику.

Насамперед, фінансова політика повинна сприяти формуванню максимально можливого обсягу фінансових ресурсів аграрних підприємств, оскільки вони - матеріальна база будь-яких перебудов.

Специфіка фінансових відносин в аграрному секторі  визначається, в першу чергу, особливостями сільськогосподарського виробництва, які обумовлені специфічними факторами. Фактори, які впливають на організацію сільськогосподарського виробництва наступні: природні явища, сезонність,  характер праці і технологія виробництва (земля, продуктивна робоча худоба, самовідтворення), технічні (технічна озброєність), економічні ( витрати капітального характеру,   рівень цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, енергоносії).

Для уточнення змісту фінансової політики сталого розвитку аграрних підприємств будемо виходити з того, що:

фінансова політика є сукупністю заходів по організації фінансових відносин;

фінансова політика є сукупністю заходів по використанню фінансових ресурсів;

фінансова політика є сукупністю заходів, які реалізуються за допомогою комплексу форм і методів управління фінансовими відносинами.

Фінансова політика розвитку аграрних підприємств - це сукупність заходів державних і місцевих органів влади й управління з приводу організації та використання фінансових відносин для забезпечення функціонування і розвитку аграрного сектора економіки.

Необхідно зауважити, що в сучасних умовах поняття фінансової політики необхідно пов’язувати не тільки зі сферою держави, а й з окремими галузями економіки, з підприємницькими структурами, в залежності від рівня завдань які вирішує фінансова політика.

Тому, на рівні мікроекономіки, фінансова політика розвитку аграрних підприємств – це сукупність заходів здійснюваних господарюючим суб’єктом щодо цілеспрямованого ефективного формування, організації та використання фінансів для досягнення поставленої мети.

       Як комплексне поняття, фінансова політика розвитку аграрних підприємств – це сукупність заходів з  реалізації фінансової ідеології  та стратегії сталого розвитку підприємств галузі у розрізі окремих аспектів їх діяльності.

При цьому, стратегічною метою фінансової політики є забезпечення економічної, фінансової й соціальної стабільності в аграрному секторі на базі економічного росту. Тому фінансова політика повинна будуватися на наступних основних принципах:

-        об'єктивності й наукової обґрунтованості (відбиття у фінансовій політиці об'єктивних процесів, що відбуваються в економіці, фінансах, суспільстві; в основі такої політики повинна лежати науково-обґрунтована економічна й фінансова концепція);

-        спадкоємності (ціль, завдання, концептуальні напрями й підходи фінансової політики не повинні мінятися зі зміною керівництва країни в поточному й стратегічному плані доти, поки не буде досягнутий прогнозований економічний і соціальний ефект);

-        обов'язковості (положення фінансової політики повинні бути обов'язкові до виконання всіма її суб'єктами й закріплені нормами фінансового права);

-        гласності (фінансова політика повинна бути відкритою, прозорою й підконтрольною для громадськості).

На перерахованих основних вимогах повинна будуватися ефективна фінансова політика. Вона не може виступати лише у вигляді загальних, аморфних положень, а приймає свої конкретні форми. У цьому зв'язку прийнято виділяти фінансову стратегію й тактику.

Отже, фінансова політика — це дієвий інструмент впливу на всі  аспекти ефективного розвитку аграрних підприємств. Використання її інструментів дає змогу подолати будь-які труднощі. Але при цьому необхідно дотримуватися певних принципів її впровадження: послідовності; визначеності; доцільності; продуманості; виваженості кожного напрямку її дії. Фінансова політика на нинішньому етапі розвитку вітчизняної економіки повинна характеризуватись якісно новими підходами до суб'єктів господарювання з урахуванням переходу на ринкові відносини, реформи цін, оплати праці, податкової і кредитної систем, спрямованих на створення сприятливого середовища для її функціонування.

 

Література:

1.                Фінанси(теоретичні основи): Підручник /М.В. Грідчина, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та інш. – К.: МАУП, 2002.- С. 27-29

2.                           Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.- Київ: ЦНЛ, 2004.-

С. 36-40

3. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб./ За ред.. В.І. Оспіщева.- К.: Знання, 2008.- С. 94-103