Економічні науки/1.Банки та банківська система

 

Чорней Н. М.

Буковинська державна фінансова академія

 

ДОЛАРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА

 

На сьогоднішній день одним з найважливіших чинників у забезпеченні стабільності розвитку вітчизняної економіки є правильно визначена та гнучка валютна політика. Валютна політика є комплексним механізмом регулювання валютних операцій, грошової одиниці, курсової політики та ін. Та все ж головним об’єктом регулювання валютної політики є валюта.

Актуальність дослідження і регулювання валюти пов’язане з поширенням такого явища як доларизація вітчизняної економіки, що проявляється у витісненні національної валюти більш стабільної та стійкою іноземною валютою, наприклад, доларом.

Метою написання даної роботи є вивчення та аналіз процесів доларизації української економіки, її тенденції та наслідки.

Дану проблему досліджувати та аналізували чимало вчених, таких як: Я. В. Поплюймо, В. Міщенко, А. Сомик, О. І. Береславська, В. В. Зимовець, Н. М. Шелудько, В. І. Міщенко, С. Р. Мойсеєв та ін.

В науковій практиці розглядають різні типи доларизації [1]:

1) офіційна – повна доларизація в країнах, де функції національної грошової одиниці виконує іноземна валюта;

2) напівофіційна – в країнах, де має місце паралейний обіг національної та іноземної валюти;

3) неофіційна – в країнах з офіційно визнаною національною грошовою одиницею, де заборонені розрахунки з використанням інших валют, проте іноземна валюта має у структурі наявної грошової маси досить вагому частку.

В Україні поширена неофіційна доларизація, яка проявляється у таких формах як [1]:

1) фінансова доларизація – наявність іноземної валюти у депозитній та у кредитній діяльності банків;

2) позабанківська доларизація – поширення іноземної валюти у населення;

3) неофіційна фінансова доларизація – наявність розрахункових рахунків за кордоном та придбання іноземних фінансових активів.

Доларизація української економіки розпочалася ще з часів проголошення Україною незалежною державою. Така доларизація була спричинена, насамперед, недовірою населення до несформованої стабільної банківської сфери, гіперінфляцією, нестабільністю національної валюти та мала затяжний та довготривалий ефект.

Фінансова доларизація включає в себе розгляд показників питомої ваги депозитів у іноземній валюті в загальному обсязі депозитів або, так звана, депозитна доларизація, та питома вага кредитів у іноземній валюті в загальному обсязі банківських кредитів, наданих суб’єктам господарювання – кредитна доларизація.

Для прикладу, депозитну доларизацію можна розглянути на основі даних діяльності нефінансових корпорацій протягом 2005-2009 рр., що нище наведина у таблиці 1. [2].

 

Таблиця 1.

Депозитна доларизація нефінансових корпорацій протягом 2005-2009 рр

Роки

Загальний обсяг долара в депозиті, млн. грн.

Частка долара в депозиті, у %

Загальний обсяг гривні в депозиті, млн. грн.

Частка гривні в депозиті, у %

2005

11274

22,11

37121

72,83

2006

15365

23,42

45732

69,70

2007

17135

17,93

72104

75,44

2008

31679

26,80

75281

 63,70

2009

33967

 31,01

64963

 59,32

З вище наведених даних слід відзначити тенденцію зростання частки долара в депозиті, особливо в останні роки, з відповідною тенденцією зменшення частки гривні в депозиті. Дана ситуація пояснюється збільшенням вкладу суб’єктами господарювання на депозитні рахунки іноземної валюти як найбільш стабільної валюти в порівнянні із національною валютою.

Для наочного прикладу тенденції зросту депозитної доларизації можна привести дані на основі діяльності «Приватбанку» протягом 2008-2009 років. Тільки за даний період діяльності кошти в іноземній валюті в інших банках зросли від 2613279 тис. грн. до 3327886 тис. грн. [4]

Кредитну доларизацію можна розглянути на підставі діяльності нефінансових корпорацій протягом 2005-2009 рр. виходячи з даних таблиці 2. [2].

 

Таблиця 2.

Кредитна доларизація нефінансових корпорацій протягом 2005-2009 рр.

Роки

Загальний обсяг долара в кредиті, млн. грн.

Частка долара в кредиті, у %

Загальний обсяг гривні в кредиті, млн. грн.

Частка гривні в кредиті, у %

2005

35666

33,62

64745

61,04

2006

56383

35,13

91307

56,89

2007

90398

34,70

151135

58,02

2008

198099

44,65

214774

 48,41

2009

195392

 44,74

213092

 48,79

 

Прослідковуючи тенденцію 2005-2009 років слід відзначити зростання частки долара нефінансових корпорацій в кредиті з 33,62% до 44,74%, а також стрімкий спад частки гривні з 61,04% до 48,79% Дана тенденція пояснюється зростанням попиту на іноземну валюту з, відповідним, зменшенням попиту на вітчизняну.

Спираючись на дані діяльності «Приватбанку» протягом 2008-2009 років можна проаналізувати такі тенденції кредитної доларизації: протягом даного періоду частка кредитів юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті зросли з 47,94% до 54,07%. Така динаміка пов’язана зі зростом попиту на кредити в іноземній валюті серед юридичних та фізичних осіб та зменшенням попиту на кредити у вітчизняній валюті [4].

За присутності тенденції зменшення національної валюти на депозитних рахунках та у здійсненні кредитних операцій зростає обсяг національної валюти поза банками, що й ілюструє таблиця 3. на основі даних про агрегат М0 [2].

 

Таблиця 3.

Обсяг валюти поза банками протягом 2000-2008 років

Роки

М0, млн.грн. 

Темпи росту

2000

12799

-

2001

19465

1,52

2002

26434

1,36

2003

33119

1,25

2004

42345

1,28

2005

60231

1,42

2006

74984

1,24

2007

111119

1,48

2008

154759

1,39

 

При розгляді даної проблеми варто врахувати торгівельні та валютно-кредитні зв’язки України з іншими країнами. Україна встановлює та підтримує торгівельні зв’язки з різними країнами на міжнародному ринку товарів та послуг через здійснення експортно-імпортних операції. Здійснення таких операцій має значний вплив на рівень доларизації економіки, оскільки передбачає закупівлю чи продаж поварів та послуг саме в іноземній валюті.

Останні тенденції експорту та імпорту товарів і послуг відзначають негативну динаміку торгівельних операцій. За даними таблиць 4, 5, слід відзначити стрімке зростання протягом 2000-2008 рр. експортних операцій більшими темпами ніж ріст імпортних операцій. Це призводить до збільшення й зосередження частки долара в економіці України, переважання його над вітчизняною валютою [3].

Таблиця 4.

Експорт товарів та послуг в Україні протягом 2000-2008 рр.

Роки 

Експорт товарів та послуг млн.дол. США

у % до ВВП

2000

19248

62,4

2001

21086

55,4

2002

23351

55,1

2003

28953

57,8

2004

41291

63,6

2005

44378

51,3

2006

50239

46,6

2007

64001

45,3

2008

85612

47,0

 

Таблиця 5.

Імпорт товарів та послуг в Україні протягом 2000-2008 рр.

 Роки

Імпорт товарів та послуг млн.дол. США

у % до ВВП

2000

17947

57,4

2001

20473

53,8

2002

21494

50,7

2003

27665

55,2

2004

36313

56,0

2005

43707

50,6

2006

53307

49,5

2007

71877

50,9

2008

100132

55,0

 

Дана проблема пов’язана з складним та суперечливим становищем України, яка потребує глобальної переорієнтації галузевої структури економіки, збільшення частки імпортних операцій над експортними, формування ефективної торгівельної та валютної політики. Дані заходи дозволять зменшити валютну залежність України від долара та сприяти зростанню конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Крім торгівельних зв’язків Україна також здійснює валютно-кредитні зв’язки через надання їй кредитних послуг. Значно активізувались в останні роки співпраця України з Міжнародним валютним фондом шляхом надання кредитів для підтримання платіжного балансу та забезпечення стабільності національної валюти. Дані відносини призводять не тільки до збільшення валової заборгованості України перед міжнародними суб’єктами, а й до притоку значного обсягу іноземної валюти, враховуючи, що всі міжнародні розрахунки та кредитні операції здійснюються в іноземній валюті (Таблиця 6) [3].

 

Таблиця 6.

Валова зовнішня заборгованість України протягом 2000-2008 років

Роки

Валовий зовнішній борг млн. дол.США

у % до ВВП

2000

19100

61,1

2001

20400

53,6

2002

21645

51,1

2003

23811

47,5

2004

30647

47,2

2005

39619

45,9

2006

54512

50,6

2007

84522

59,9

2008

103236

56,7

 

Крім даних аспектів варто розглянути також  грошові перекази суб’єктів господарювання, як із за кордону, так і в Україну (Таблиця 7) [3].

Таблиця 7.

Грошові перекази протягом 2003-2007 років

 

Поточні трансферти в Україну (у % до загального обсягу)

Поточні трансферти з України (у % до загального обсягу)

2003

60,2

64,0

2004

55,8

57,1

2005

63,7

66,4

2006

69,9

62,1

2007

69,8

58,4

 

В останні роки спостерігається зростання частки переказів в Україну та, відповідне, зменшення вивозу грошових коштів за кордон. Дана проблема пояснюється зростанням тенденції виїзду робочої сили з метою пошуку робочого місця за кордоном у зв’язку з низьким рівнем в Україні життєвого забезпечення. Значна кількість людей виїжджає за кордон у пошуку постійного робочого місця з метою грошового забезпечення членів сімї, що залишились в Україні.

З проаналізованих даних за останні роки, слід відзначити зростання рівня доларизації української економіки, що зумовлені такими чинниками як: глобалізація української економіки, політична та економічна нестабільність в країні, зростання інфляційних процесів, нестабільність національної валюти, зростання попиту та іноземну валюту, державна політика запозичень, зростання  імпорту над експортом, недорозвинутість фінансового ринку, недосконалість законодавчої бази, тощо.

В контексті вищесказаного, слід наголосити на необхідності державного управління процесів доларизації української економіки.

Політика державного управління повинна охоплювати такі напрямки зменшення рівня доларизації: формування збалансованого державного бюджету, зменшення державних запозичень і залежності України від іноземних кредитів, сприяння розвитку інвестиційної сфери, становлення стабільних фінансових ринків, формування довіри до вітчизняної грошової одиниці, зменшення частки надання кредитів в іноземній валюті, тощо.

Література:

1.           Я.В. Поплюйко. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України. – 2008. - №2. – С.44-50.

2.           Бюлетень Національного банку України. – 2009. - №. 3 //www.bank.gov.ua.

3.           Платіжний баланс України протягом 2002-2008 рр. // www.bank.gov.ua.

4.           Фінансова звітність «Приватбанку» // Урядовий кур’єр. – 2009. - №78. – С.7.