Тітаренко Галина Борисівна

Державна Академія статистики, обліку та аудиту (ДАСОА)

Державного комітету статистики України

 

Управлінський облік при реструктуризації підприємств в умовах кризи

 

 

Діяльність підприємств – це самостійна, ініціативна, систематична господарська діяльність на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Здійснюючи господарську діяльність, підприємства, що входять до складу транснаціональної корпорації вступають у сферу господарсько-виробничих, організаційно-господарських, внутрішньогосподарських відносин.

Реструктуризація – це зміна структури за визначеними параметрами (строку, призначенні, величині, пільгах, виплатах і т. п.), що пов’язано із умовами, які змінилися, та здійснюється з метою позитивного вирішення проблеми. Реструктуризація є одним із методів антикризового управління.

Метою проведення реструктуризації є ефективне функціонування підприємств на основі фінансової самостійності, виробництво конкурентоздатної продукції, яка відповідала б вимогам товарних ринків.

Розподільчий баланс – це система вартісних показників, що характеризують обсяг і структуру майна на певну дату, яке закріплюється за новостворюваними юридичними особами. Розподільчий баланс включає статті самостійного балансу (або їх частину), які безпосередньо відносяться до частин юридичної особи, що реорганізується, які стають самостійними. Розподільчий баланс визначає межі майнового відособлення новостворених структур. До розподільчого балансу додається перелік договорів, які укладаються підприємствами, що реорганізуються, а також отримані ними кредити з вказівкою, кому передаються права і обов'язки за їх поверненням і ким вони забезпечуються.

Розподільчий баланс не можна вважати абсолютно безперечним документом. Він може оспорюватися повністю або частково зацікавленими особами на різних підставах. Керуючись ст. 175 Цивільного Кодексу України, якщо обов'язки колишнього суб'єкта права не включені до складу розподільчого балансу, то вирішення питання про те, хто з правонаслідувачів повинен виконати претензії правомочних осіб, може вирішуватися шляхом покладення їх або на одного з правонаслідувачів, або на всіх. В той же час, солідарна відповідальність може використовуватися лише як допоміжний засіб, що застосовується з метою захисту законних інтересів кредиторів реорганізованої юридичної особи, і лише тоді, коли з достовірністю неможливо визначити, до кого з правонаслідувачів перейшла або повинна перейти спірна заборгованість.

Досить складним є механізм реорганізації акціонерних товариств. Загальний його порядок визначається статутом акціонерного товариства. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» він повинен здійснюватися лише за рішенням кваліфікованої більшості загальних зборів акціонерів. При підготовці до реорганізації шляхом розділення або виділення необхідно визначити обсяг активів і пасивів акціонерного товариства з розподілом суми статутного та інших фондів. Акціонерів слід розподілити між юридичними особами, що реорганізуються відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів. При реорганізації акціонерного товариства повинна обов'язково здійснюватися його аудиторська перевірка.

Методика формування розподільчого балансу передбачає, що підприємство, яке відділяється, протягом певного терміну веде бухгалтерський облік власної господарської діяльності, має бухгалтерський баланс, показники якого враховуються в консолідованому балансі підприємства. За цей період службі обліку господарській діяльності та фінансів підприємств необхідно провести оцінку здатності підприємства здійснювати виробничо-господарську діяльність самостійно, персоналу служби опанувати необхідні навики.

Забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається, визначення нових ніш на ринку в період кризової ситуації в економіці визначили потребу в реформуванні підприємств, формуванні на їх базі дочірніх підприємств з метою підвищення відповідальності за кінцевий результат господарської діяльності. Управлінський облік допомагає прийняттю вірних управлінських рішень в даній ситуації. Розподільчий баланс є основним документом, відповідно якого новому підприємству передається частина прав і обов’язків реорганізованого підприємства.