Филологические науки 1 Методика преподавания языка и литературы

Кузнєцова О. М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

Особливості навчання професійно-орієнтованому читанню у немовному ВНЗ

Останнім часом в Україні зростає інтерес до вивчення іноземних мов, у першу чергу це стосується англійської як мови міжнародного спілкування. Це пов’язано з розпадом Радянського Союзу у 1991 році та поступовою інтеграцією України у світовий простір. У даний час пріоритет у навчанні іноземним мовам віддається усному мовленню: основним завданням більшість викладачів і комунікативна методика загалом бачать розвиток навичок говоріння – треба, перш за все навчити спілкуватися іноземною мовою, «розв’язати язик», а вже потім навчати студентів писемному мовленню, навичкам перекладу тощо.

Однак, незважаючи на це, читання (в т. ч. іншомовне) займає особливе місце серед інших видів мовленнєвої діяльності. Саме читання вважається найважливішим видом МД, оскільки студенти і випускники ВНЗ користуються ним найчастіше. Причини цього є наступними:

1.     Сформоване вміння читати іноземною мовою є найбільш стійким і довготривалим, оскільки інші види МД (перш за все, говоріння) потребують постійної практики, без підкріплення якою вони поступово втрачаються, в той час як здатність розуміти текст зберігається досить довго.

2.     Зараз завдяки ЗМІ, перш за все, Інтернету, англомовні тексти стали легкодоступними, що дозволяє розвивати навички читання навіть після закінчення ВНЗ. Це стосується і текстів, які містять професійну інформацію.

3.     Потреба у читанні іншомовних професійно-орієнтованих текстів (книг, журналів тощо) виникає у фахівців-нефілологів найчастіше, на відміну від потреби у спілкуванні іноземною мовою ( з іноземцями ) чи письмі (написання листів і т. ін.).

Саме тому навчання професійно-орієнтованому читанню є надзвичайно важливим при підготовці студентів у немовних ВНЗ.

Професійно-орієнтоване читання – це складна мовленнєва діяльність, основною метою якої є пошук інформації в певній професійній галузі знань з метою її наступного цільового застосування. У широкому розумінні іншомовне професійно-орієнтоване читання ( ПОЧ.) – це читання іноземною мовою в інтересах професії.

Основні особливості професійно-орієнтованого читання наступні:

1.     ПОЧ співвідноситься за тематикою з певною професією;

2.     Мета ПОЧ – отримання професійної інформації та її обробка для подальшого використання.

3.     Процес ПОЧ – це мовчазний діалог читача з автором тексту. Для такого діалогу характерні розбіжність інформативної основи читача й автора і визначена цільова настановка читача.

При навчанні професійно-орієнтованого читання використовуються наступні основні підходи:

1.     learner-centered approach (підхід, у якому центром навчання є студент)

2.     genre-based approach (підхід, заснований на особливостях жанру)

Learner-centered approach виник як реакція на традиційну методику навчання. Прихильники цього підходу спираються на фонові знання студента. Якщо останніх немає, наприклад у студента-першокурсника, їх необхідно створити. Для створення або активізації фонових знань передбачаються т. зв. передтекстові вправи, як правило, це питання типу:

Have you ever heard about virtual reality?

What is virtual reality?

What are the possible uses of virtual reality? і т. д.

Такі вправи не лише формують чи активізують попередні знання студентів щодо певного явища перед читанням тексту, але й створюють високу мотивацію до читання.

Після прочитання тексту використовуються вправи, спрямовані на його смислову обробку. Це вправи типу: дайте відповіді на запитання до тексту, складіть план тексту, визначте, які з поданих тверджень правильні, а які ні тощо. На відміну від традиційного підходу, в цьому разі увага студентів зосереджується виключно на змісті тексту, а не на граматичних формах чи лексичних одиницях.

Однак, при роботі з іншомовними професійно-орієнтованими текстами за цією методикою виникає інша проблема – неготовність викладача-лінгвіста до роботи з ними, особливо до їх обговорення на високому професійному рівні. Тому більшість викладачів пропонують своїм студентам науково-популярні тексти за фахом і застосовують при викладанні традиційну ( граматико-перекладну методику.

Genre-based approach має на меті познайомити студентів зі зразками жанру, що характерні для їх майбутньої спеціальності. Для різних жанрів характерні різні лексико-граматичні засоби, форми, зміст. Більшість методистів виділяють наступні форми, у яких може бути представлений зміст професійно-орієнтованого тексту:

1.     Пояснення – причина виникнення того чи іншого явища, предмета тощо.

2.     Опис – що являє собою той чи інший предмет, явище тощо.

3.     Аргументація – автор доводить ту чи іншу тезу.

На практиці даний підхід застосовується наступним чином: під час читання студентами професійно-орієнтованого тексту викладач аналізує особливості даного жанру ( комунікативну мету і те, як вона досягається в тексті, типову комунікативну структуру тощо) і супроводжує це серією вправ.

Завдяки такому підходу студенти повністю усвідомлюють, чому саме так використовується дискурс. Проте, дискурс науково-популярних текстів значно відрізняється від автентичних професійно-орієнтованих, а отже, будувати навчання на науково-популярних текстах неможливо.