Федчик В.А.

Донецький державний університет управління, Україна

Властивості терміна як когнітивно-комунікативної одиниці

Інтерпретації терміна-знака сьогодні дуже різноманітні, оскільки орієнтовані прагматично на конкретні види діяльності, такі, як переклад, кодування і декодування інформації, лексикографічний опис, стандартизація, навчання спеціальних мов тощо. Питанням теорії терміна, його місця в мові, в системі знань присвячена низка узагальнювальних праць [див., наприклад: 3–5; 7; 12–18; 20; 24–26; 32; 34 тощо].

Кінець ХХ – початок XXI ст. пов'язаний з появою когнітивного підходу до аналізу термінів, які в сукупності утворюють терміносистему – структуроване наукове знання. Опубліковано безліч статей у цьому аспекті, а також і ряд монографій [див., наприклад: 1; 4; 8; 9–11; 21–23]. Сукупності термінів розглядаються в подібних дослідженнях з точки зору теорії знання і пізнання, як результат когнітивної діяльності фахівця. Установлено, що в терміні реалізуються механізми пізнання тієї або іншої сфери знань чи діяльності, в ньому репрезентовані структури спеціального знання, які є відправною точкою в осмисленні професійного простору і сприяють оптимальній організації діяльності фахівців.

Водночас потребує свого обґрунтування і розроблення комунікативний підхід, що дозволяє бачити в терміні необхідний інструмент професійної комунікації, засіб актуалізації професійних знань у процесі діяльності. Інакше кажучи, на порядок денний висувається питання про природу і властивості терміна як когнітивно-комунікативної одиниці.

Теоретичною основою цього підходу є положення про діяльнісну природу мови, відповідно до якого мова розглядається як когнітивний процес, здійснюваний у комунікативній діяльності і забезпечуваний особливими когнітивними структурами і механізмами в людському мозку [див.: 10]. В осмисленні терміна як специфічного мовного знака ми виходимо з того, що термін є вербалізованим результатом професійного мислення, значущим лінґвокогнітивним засобом орієнтації в професійній сфері і найважливішим елементом професійної комунікації.

Метою цієї статті є спроба дослідити властивості терміна як когнітивно-комунікативної одиниці.

У зв'язку з поглибленням когнітивної орієнтованості вивчення мови постало завдання виявлення видів і типів мовних знаків, видів і типів знань, представлених у цих знаках, і механізмів здобуття із знаків цих знань, тобто правил інтерпретації і умов виникнення і розвитку знаків, а також принципів, що регулюють їх функціонування [див.: 9]. Різні типи знаків відображають певні аспекти концептуальної картини світу і відповідно різне знання про світ. Що визначає з цих позицій своєрідність терміна? Які його ознаки, властивості, функції виділяють його серед інших мовних одиниць?

Як відомо, в мові об'єктивуються результати пізнавальної діяльності людей, але пізнавальна діяльність окремої людини, здійснювані нею процеси сприйняття, категоризації і концептуалізації об'єктів знаходяться в тісній залежності від нагромадженого індивідуумом (або ширше – соціальною групою, до складу якої він входить) досвіду і багато в чому визначаються ним. Зокрема, виявляється залежність значення від сприйняття і сприйняття від категоризації, а також вплив досвіду на впізнавання об'єктів та їх категоризацію. Відмінності в досвіді ведуть до відмінностей у знанні, а через них – до різних картин світу [див.: 8].

Якого роду досвід закріплений в терміні? Якщо в основі інформації, об'єктивованій засобами загальновживаної мови, лежить всілякий досвід взаємодії людей один з одним і з середовищем, не замкнутий рамками однієї професії або здобутий поза професією, то терміни передусім є омовленевою інформацією, отриманою в результаті досвіду взаємодії людини з предметним і віртуальним світом у процесі конкретної професійної діяльності.

Фаховий досвід не передається генетично і не може бути сприйнятий несвідомо, автоматично. Цей досвід здобувається рефлексуючою свідомістю в процесі цілеспрямованої діяльності індивідуума. Інтенсивність вказаного процесу зумовлена інтересом людини до тієї або іншої професійної сфери. Професійний досвід носить типізований характер, оскільки ситуація, у якій він здобутий, є типовою для певної професії. Стереотипність ситуації сприяє створенню регулярних моделей номінації тих або інших об'єктів, процесів і відносин.

Специфіка термінів як номінативних знаків полягає в тому, що вони створюються для позначення предметів, явищ, відносин, комунікативно і когнітивно значущих лише в особливому семіотичному просторі – просторі тієї або іншої професійної діяльності. У такому розумінні терміна ми спираємося на визначення Б.М. Головіна: «Термін – це слово або словосполучення... що має професійне значення, виражає і формує професійне поняття і застосовується в процесі (і для) пізнання і освоєння деякого кола об'єктів і відношень між ними – під кутом зору певної професії» [2, с. 264]. Лише в рамках професійної сфери терміни мають системність, виявляють свої конститутивні орієнтувальні властивості і виконують безліч покладених на них функцій.

У широкому розумінні сфера професійної діяльності обслуговується спеціальною мовою – мовою професійної комунікації. Ця мова неоднорідна за своїм складом, у ній вичленяється декілька мовних страт залежно від ступеня кодифікованості та інформаційної змістовності використовуваних тут одиниць: термінологія, усна професійна лексика (професіоналізми), професійні жаргонізмы, номенклатура. Описана структура мови професійної комунікації дозволяє розглядати це поняття не лише як позначення функціонального різновиду літературної мови, але й набагато ширше – як позначення функціонального різновиду національної (загальнонародної) мови. Отже, про українську мову професійної комунікації можна казати як стосовно до сучасної епохи розвитку мови, так і до періоду формування української національної літературної мови і навіть до більш ранніх історичних епох, від моменту виникнення розподілу праці, формування професій і пов'язаного з цим процесом професійного мислення.

Термінологія становить ядро мови професійної комунікації. Вона концентрує в собі її основні ознаки і властивості. Під професійною комунікацією ми розуміємо комунікацію в рамках професійної сфери між представниками певних професій (а також між представниками споріднених професій). Доцільно розмежовувати професійну комунікацію трьох типів – навчальну, пізнавальну, діяльнісну (включену в діяльність). Інакше кажучи, ми розрізняємо комунікацію в процесі навчання професії, комунікацію для розв'язання професійних завдань, комунікацію в процесі діяльності.

Кількість і якість спеціального досвіду, ступінь прилученості до сфери професії через мову визначає формування фахівця як професійної особистості, а разом з тим можливість продукування ним мовних репрезентацій професійно значущих смислів. Хоча досвід кожної людини індивідуальний, однотипність ситуацій, регулярність їх повторення в певній галузі діяльності створюють умови для групового соціального досвіду. Люди, що вступають у взаємодію на основі наявного у них досвіду, виробляють єдину «мову», яка складається з мовних репрезентацій відомого їм досвіду. «Обмеженість» подібної мови пов'язана з груповою посвяченістю в неї вузького кола фахівців на основі спільного досвіду. Саме досвід є джерелом певного кола вироблених на його основі мовних репрезентацій.

Опанування професії передусім передбачає засвоєння певної кількості інформації про притаманні певній сфері предмети, процеси і відношення, проте для того, щоб вважати людину професіоналом, цього недостатньо. Висококваліфікований фахівець не лише має необхідний набір знань, але уміє також адекватно діяти в певних умовах, тобто має здатність контролювати ситуацію і управляти нею. Значущість терміна при цьому надзвичайно велика, бо термін як когнітивно-комунікативна одиниця знакової природи «задає програму діяльності і поведінки» [27, с. 35] учасникам професійної комунікації. Таким чином, в терміні органічно втілений зв'язок з професійним знанням і професійною діяльністю.

Як відзначає А.А. Уфімцева, «головна функція мовного знака полягає в тому, щоб за допомогою знакової репрезентації відповідати основним відбивним і розумовим процесам, опосередковано і абстраговано представляти розумовий зміст, що історично закріплюється за знаком у вигляді спільного для членів колективу значення, і на цій основі забезпечувати комунікацію у всіх сферах людської діяльності» [35, с. 9]. Особливість термінів полягає в тому, що в них закріплений результат не пасивного, а живого, активного відображення, у зміст якого включена людська практика, професійна діяльність. Саме у такій свідомо вибудовуваній фахівцями термінології необхідний особливий механізм орієнтування. Цей механізм природним чином актуалізований у внутрішній формі терміна, яка дозволяє зрозуміти його зміст без контексту і поза контекстом. Внутрішня форма терміна відображає особливості професійної свідомості і служить джерелом активізації метамовної діяльності фахівців. В актах термінологічної номінації отримують позначення ті фрагменти людського досвіду або знання, які включені в певний вид діяльності, унаслідок чого вони відповідним чином осмислені й інтерпретуються.

Отже, терміни – це одиниці мов професійної комунікації, співвідносні з відповідними одиницями свідомості, яку не можна розглядати у відриві від діяльності. Кожна система термінів є когнітивно-логічною моделлю тієї або іншої сфери людського знання і діяльності. Відображаючи пізнавальний досвід конкретного співтовариства людей, термін, як відзначає М.М. Володіна, забезпечує можливість конвенціональної орієнтації фахівців [див.: 4].

Мови, що обслуговують різні сфери професійної діяльності, ми розглядаємо як особливі когнітивно-комунікативні простори. В основі організації кожного такого простору лежить комплекс значущих концептів, категорій і субкатегорій. Оскільки терміни становлять ядро мов професійної комунікації, саме вони є головним засобом концептуальної орієнтації в когнітивно-комунікативному просторі, задають напрям розумовій діяльності фахівців, є одночасно орієнтиром мислення і орієнтиром діяльності.

В.М. Лейчик запропонував розглядати термін як складне багатошарове утворення, в якому природно-мовний субстрат і логічний суперстрат утворюють відповідно нижній і верхній шари, а серцевину його становить термінологічна сутність [див.: 12; 13]. Такий підхід до будови терміна має під собою глибокі підстави і може бути інтерпретований у руслі когнітивно-комунікативного підходу.

У терміні як мовному знаку акумульовано знання трьох видів: мовне (що є результатом буденного пізнання), раціональне (раціонально-логічне, енциклопедичне, наукове – в широкому розумінні) і власне спеціальне (що ґрунтується на професійному досвіді і виникає як результат професійного пізнання). Таким чином, кожний з видів знання, репрезентованих у терміні як мовному знаку, ґрунтується на певному досвіді взаємодії людини зі світом. Відповідно до перерахованих видів знання ми виділяємо такі різновиди досвіду: 1) досвід, здобутий у процесі природної комунікації (досвід користування природною мовою); 2) досвід раціональної інтерпретації світу, що отриманий у процесі формального навчання або є підсумком роботи рефлексуючої свідомості; 3) спеціальний досвід, придбаний у рамках професійної комунікації (у природних умовах професійної діяльності).

Якщо одиниці загальнолітературної (ширше – загальновживаної) лексики відображають у своєму змісті множинність картин світу, нескінченну різноманітність інтерпретацій реальних і віртуальних світів, то кожна окрема терміносистема репрезентує собою «професійну картину світу», тобто просторовий образ складових професійної сфери в єдності їх зв'язків і відношень. Просторова орієнтація такої моделі знань про світ виявляється в наявності ієрархічних відношень між елементами терміносистеми (відображення логічного підходу), з одного боку, і в розмежуванні ядра і периферії в організації певної сукупності найменувань (зв'язок з буденним, «чуттєво-образним» пізнанням) – з другого.

Виникає питання про межі професійного простору, усередині якого природно функціонує термін, про сферу, що протиставлена йому за рядом істотних ознак. Найбільш очевидна опозиція «побутове – професійне». Дві цих сфери становлять єдність людського світу. Людина виступає як сукупність біологічної і соціальної системності. Побутовий світ людини («ближній світ») втілює поєднання її біологічної системності з соціальною; світ перетворювально-діяльнісний («далекий, зовнішній світ») – єдність функціональної системності і системності природно-заданої (об'єктивних фізичних та інших законів). Перший забезпечує процес збереження, підтримання біологічної і соціальної цілісності людини, другий – процес зміни, перетворення зовнішнього світу, в результаті чого він стає зрозумілішим, менш ворожим для людини.

Побут – це те, що об'єднує всіх людей без винятку, оскільки він пов'язаний з обслуговуванням біологічних потреб людини. Це інтегративна за структурою, але поліморфна за наповненням сфера людської життєдіяльності. Вона є різною лише настільки, наскільки різними є національно-культурні особливості соціумів, але структура потреб в цілому єдина. Світ непобутовий (професійний) являє собою функціональну різноманітність людини, його структура носить поліпарадигмальный характер (під час порівняння різних співтовариств), але в той же час виявляються спільні риси між носіями схожих функцій у різних співтовариствах.

Протиставлення побутових і професійних сфер комунікації має під собою протиставлення панівних типів мислення: чуттєво-образного і вербально-логічного (опозиція яких представлена в будові нашого мозку: структури лівої і правої півкулі). Перший тип мислення лежить в основі наївної картини світу, другий тип переважає в професійному мисленні, що пов'язане з прагненням до впорядкування твореного людиною світу. Усвідомленість, планованість, «ідеальність» здійснюваної людиною діяльності потребує застосування логічних механізмів.

Як переконливо показала Л.А. Манерко, побутове і раціональне знання пов'язані: вони є результатом паралельних видів пізнання і співіснують у мозку людини [див.: 21 ]. Більш того, наукове пізнання спирається на результати буденного пізнання, бо останньому, як відзначає В.В. Лазарев, «належить вирішальна роль у формуванні свідомості і мови не лише у філогенезі, але й онтогенезі сучасної людини» [11, с. 28]. Суть процесу пізнання саме в тому і полягає, що нове розуміється через старе.

Б.М. Головін і Р.Ю. Кобрін визначають відмінність між побутовим і науковим поняттями ступенем істотності відбиваних ознак предмета, ступенем проникнення в сутність відбиваних предметів [5]. Відповідно до такого погляду побутове і наукове поняття опиняються у відношеннях взаємозв'язку і взаємозумовленості, виступають як різні ступені розвивального поняття і сягають спільної основи – вихідного уявлення (початкової точки пізнання). Їх співвідношення можна порівняти із співвідношенням «найближчого» і «дальшого» значень у теорії О.О. Потебні. Звідси спеціальне поняття – це знання про той або інший предмет, явище, відношення реальної дійсності, яке досягло певного рівня зрілості. З позицій конкретної історичної епохи і етапу в розвитку науки цей рівень характеризується як вищий.

Отже, дослідження властивостей терміна як когнітивно-комунікативної одиниці дає змогу зробити такі висновки.

1. Когнітивний процес включає зародження і формування наукових концептів, фіксацію і передачу наукового знання, де інструментом пізнання виступає термін, у якому органічно втілений зв'язок з професійним знанням і професійною діяльністю.

2. Специфіка наукової сфери визначає специфіку категоризації і концептуалізації, які накладають відбиток на формування концептосфери і на способи мовної репрезентації концептів.

3. Терміни як мовні вираження спеціальних наукових концептів становлять спосіб репрезентації професійного знання. Однак у терміні як мовному знаку акумульовано знання трьох видів: мовне (що є результатом буденного пізнання), раціональне (раціонально-логічне, енциклопедичне, наукове – в широкому розумінні) і власне спеціальне (що ґрунтується на професійному досвіді і виникає як результат професійного пізнання). Таким чином, кожний з видів знання, репрезентованих у терміні як мовному знаку, ґрунтується на певному досвіді взаємодії людини зі світом.

4. Будь-яка система термінів є когнітивно-логічною моделлю тієї або іншої сфери людського знання і діяльності. Оскільки терміни становлять ядро мов професійної комунікації, саме вони є головним засобом концептуальної орієнтації в когнітивно-комунікативному просторі, задають напрям розумовій діяльності фахівців, є одночасно орієнтиром мислення і орієнтиром діяльності.

5. Кожна окрема терміносистема репрезентує собою «професійну картину світу», тобто просторовий образ складових професійної сфери в єдності їх зв'язків і відношень. Просторова орієнтація такої моделі знань про світ виявляється в наявності ієрархічних відношень між елементами терміносистеми (відображення логічного підходу), з одного боку, і в розмежуванні ядра і периферії в організації певної сукупності найменувань (зв'язок з буденним, «чуттєво-образним» пізнанням) – з другого.

6. І за семіозисом, і за функціонуванням терміни пов'язані з професійним характером діяльності.

7. Рівень сформованості професійного мовлення дозволяє судити про ступінь сформованості знання предметної сфери, оскільки в дискурсивній діяльності фахівців відображена не тільки термінологія, але й когнітивна карта конкретної науки.

Література:

1. Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. – 200 с.

2. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979. 416 с.

3. Буянова Л. Ю. Термин как единица логоса / Л. Ю. Буянова. – Краснодар: Изд-во КубГУ, 2002. – 236 с.

4. Володина М. Н. Теория терминологической номинации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 180 c.

5. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. – М.: Высшая школа, 1987. – 104 с.

6. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.; Одеса: Либідь, 1991. – С. 117–119.

7. Комарова А.И. Язык для специальных целей (LSP): теория и метод. – М.: МААП, 1996. – 194 с.

8. Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. – Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография №1», 2001. – 261 с.

9. Кравченко А.В. Четыре тезиса к новой философии языка // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: Тез. междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2001.

10. Кубрякова Е.С. Когнитивные аспекты словообразования и связанные с ним правила инференции (семантического вывода) // Новые пути изучения словообразования славянских языков. 2-ое заседание Международной комиссии по славянскому словообразованию. Магдебург, 1999. С. 23-36.

11. Лазарев В.В. К теории обыденного/когнитивного познания (от Коперника к Птолемею) // Вестник Пятигорского государственного университета. Пятигорск. 1999. №2. С. 2534.

12. Лейчик В. М. Обоснование структуры термина как языкового знака понятия // Терминоведение. № 2. М., 1994.

13. Лейчик В. М. Проблемы отечественного терминоведения в конце XX века // Вопр. филологии. 2000. № 2.

14. Лейчик В.М. О многоуровневой классификации терминов в современных естественных и искусственных языках // Научно-Техническая Информация. Сер.2.  М.: ВНИИКИ, 1976. № 6. – С.37.

15. Лейчик В.М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина // Вопросы языкознания. 1981. №2. – С.6373.

16. Лейчик В.М. Опыт построения классификации Терминологических словарей // Теория и практика научно-технической лексикографии. – М.:ВНИИКИ, 1988. – С.4046.

17. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М.: Издательство УРСС, 2005. 256 с.

18. Лейчик В.М. Типология словарей на пороге ХХI века // Вестник международного славянского университета. Сер. Филология. Харьков: Международный славянский университет, 1999. Том II. № 4.   С. 710.

19. Лейчик В.М., Смирнов И.Л. Современное состояние и тенденции дальнейшего развития терминологической работы в СССР // Научно-Техническая Информация. Сер. 1. – М.: ВНИИКИ, 1981. №3. – С. 47.

20. Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного термина. – Саранск : Изд-во Морд. ун-та, 2000. 192 с.

21. Манерко Л. А. Категоризация в языке науки и техники // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань, 2000.

22. Манерко Л. А. Язык современной техники: ядро и периферия: Монография / Л. А. Манерко. – Рязань : Рязанский гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина, 2000. – 140 с.

23. Мишланова С.Л. Метафора в медицинском дискурсе. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 160 с.

24. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.

25. Общая терминология: Вопросы теории/ А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. М.: Наука, 1989. 246 с.

26. Общая терминология: Терминологическая деятельность/ А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. М., Наука, 1993. 288 с.

27. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические проблемы /Отв. ред. Т.М. Дридзе. – М.: Наука, 1994.304с.

28. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – С.617–618.

29. Симоненко Л.О. Термін // Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 2000. – С.629–630.

30. Симоненко Л.О. Термінологія // Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 2000. – С. 631.

31. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н.Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с.

32. Султанов А.Х. О природе научного термина. Проблемы философии языка: Монография. М., Изд-во Ун-та дружбы народов, 1996.

33. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, та ін.; За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997. – С. 209–212.

34. Татаринов В.А. Теория терминоведения в 3-х т. Т.1. Теория термина: история и современное состояние. М.: Моск. Лицей, 1996. – 311 с.

35. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М.: Наука, 1974. 205 с.