Посилкіна О. В., професор, Братішко Ю. С., аспірант

Національний фармацевтичний університет

Дослідження синергізму трудового потенціалу

фармацевтичних підприємств

 

Ефективність впровадження сучасних систем управління трудовим потенціалом на фармацевтичних підприємствах значною мірою залежить від якості, своєчасності та об’єктивності результатів оцінки його фактичного рівня. Тому сьогодні використання новітніх технологій та методик оцінки рівня трудового потенціалу фармацевтичних підприємств набуває великого значення з огляду на прискорення розвитку фармацевтичного ринку України.

Трудовий потенціал фармацевтичного підприємства слід розглядати як синергітичну здатність його трудових ресурсів до ефективної діяльності і досягнення певної їх продуктивності, яка залежить від комплексу соціальних, комунікаційних, організаційно-економічних, матеріально-технічних та інших можливостей підприємства.

Трудовий потенціал фармацевтичних підприємств являє собою складну відкриту систему, яка включає певні підсистеми (складові) (рис.1).

Рис. 1. Структура трудового потенціалу фармацевтичних підприємств

Як видно з наведеного рисунку, структуру трудового потенціалу утворюють кадровий, організаційний, мотиваційний, творчо-інтелектуальний потенціал та потенціал соціальної забезпеченості та захищеності персоналу. Всі ці підсистеми, входячи до складу трудового потенціалу як рівноправні елементи, обумовлюють рівень економічної результативності його використання.

Оцінку величини трудового потенціалу доцільно проводити за допомогою інтегрального показника (ІТП), який являє собою функцію від комплексних показників, які характеризують складові трудового потенціалу, і коефіцієнту, який враховує синергітичний ефект від їх взаємодії:

,

де Ккадр - комплексний показник, що характеризує кадрову складову трудового потенціалу;

Ксоц.з.з - комплексний показник, що характеризує складову соціальної забезпеченості та захищеності трудового потенціалу;

Корг - комплексний показник, що характеризує організаційну складову трудового потенціалу;

Кмот - комплексний показник, що характеризує мотиваційну складову трудового потенціалу;

Кт-і - комплексний показник, що характеризує творчо-інтелектуальну складову трудового потенціалу;

КСИНЕРГ - коефіцієнт синергітичного ефекту від взаємодії складових трудового потенціалу.

Оцінка комплексних показників складових трудового потенціалу здійснюється на підставі розрахунку середньозважених величин, які, в свою чергу, розраховуються з використанням визначених локальних показників за кожною складовою, та їхньої питомої ваги, обчисленої за допомогою регресійно-кореляційного аналізу. Інтегральний показник трудового потенціалу визначається з використанням інструментарію таксономічного аналізу.

Для діагностики рівня наявного на фармацевтичних підприємствах трудового потенціалу доцільно використовувати наступну градацію:

1)     високий рівень трудового потенціалу – значення інтегрального показника трудового потенціалу від 1 до 0,76;

2)     нормальний рівень – значення інтегрального показника від 0,75 до 0,51;

3)     задовільний рівень – значення інтегрального показника від 0,50 до 0,26;

4)     низький рівень – значення інтегрального показника від 0,25 до 0.

В умовах побудови ефективної структури трудового потенціалу та забезпечення збалансованості всіх його складових виникає синергітичний ефект, тобто ефект збільшення розміру загальної економічної оцінки трудового потенціалу в порівнянні з алгебраїчною сумою його складових.

Синергітичний ефект може бути розрахований на підставі визначення потенційного темпу приросту величини трудового потенціалу фармацевтичних підприємств, який забезпечується за умови досягнення оптимальних значень всіма його складовими (компонентами), тобто кадровим, організаційним, мотиваційним, творчо-інтелектуальним потенціалом та потенціалом соціальної забезпеченості та захищеності персоналу. За цих умов темп приросту інтегрального показника трудового потенціалу буде перевищувати середній арифметичний показник темпів приросту всіх його складових.

Для розрахунку коефіцієнту синергізму () взаємодії складових ТП запропоновано формулу:

де ТпрІТП - темп приросту величини інтегрального показника трудового потенціалу;

ТпрКі - темп приросту і-того комплексного показника за j-тою складовою трудового потенціалу;

j - кількість складових у структурі трудового потенціалу фармацевтичного підприємства ( j = 5).

Про наявність синергітичного ефекту від взаємодії складових трудового потенціалу фармацевтичного підприємства свідчить нерівність: КСИНЕРГ > 1.

Розроблена методика оцінки трудового потенціалу фармацевтичних підприємств і розрахунок величини синергітичного ефекту від взаємодії його складових опрацьована на п’ятьох фармацевтичних підприємствах України, отримані результати представлені у табл. 1 і 2.

Таблиця 1

Діагностика рівня трудового потенціалу

Досліджувані

фармацевтичні

підприємства

України

Значення інтегрального показника трудового потенціалу по роках

Динаміка інтегрального показника трудового потенціалу по роках, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2003/

2002

2004/

2003

2005/

2004

2006/

2005

2007/

2006

1

0,139

0,334

0,358

0,683

0,281

0,552

140,3

7,2

90,8

-58,9

96,4

2

0,086

0,464

0,334

0,447

0,636

0,711

439,5

-28,0

33,8

42,3

11,8

3

0,263

0,402

0,366

0,484

0,369

0,028

52,9

-9,0

32,2

-23,8

-92,4

4

0,099

0,335

0,248

0,162

0,437

0,45

238,4

-26,0

-34,7

169,8

3,0

5

0,232

0,215

0,387

0,706

0,579

0,782

-7,3

80,0

82,4

-18,0

35,1

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що трудовий потенціал досліджуваних фармацевтичних підприємств України станом на 2007 рік якісно диференціюється. Так на низькому рівні знаходиться трудовий потенціал підприємства № 3, на задовільному – підприємства № 4, на нормальному – трудовий потенціал фармацевтичних підприємств № 1 та № 2 та на високому рівні – підприємства № 5. При цьому негативні тенденції щодо зміни його величини мають місце на фармацевтичному підприємстві № 3. Це обумовлює необхідність вживання заходів, спрямованих на удосконалення стратегії управління трудовим потенціалом на цьому підприємстві.

Таблиця 2

Дослідження рівня синергізму трудового потенціалу

Досліджувані фармацевтичні підприємства України

Значення коефіцієнту синергізму

2003

2004

2005

2006

2007

1

15,18

24,68

4,15

2

44,15

3,65

9,04

3

2,67

2,81

2,62

10,63

4

13,88

9,36

5

34,86

5,01

2,82

6,13

«—»  – відсутність синергітичного ефекту від взаємодії складових трудового потенціалу

Таким чином, стійке існування синергітичного ефекту від взаємодії складових трудового потенціалу (за умови перевищення коефіцієнту синергізму 1 за весь період дослідження) не зафіксовано у жодного досліджуваного фармацевтичного підприємства, що свідчить про недосконалість управління трудовим потенціалом на них. Станом на 2007 рік синергітичний ефект від взаємодії складових трудового потенціалу спостерігався тільки на підприємствах №1 та №3.