Економічні науки

                                                                                     7. Облік і аудит

Шендригоренко М.Т.

к.е.н., доцент Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Лозовий В. П.

студент 5 курсу спеціальності 8.106(13) Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Особливості проведення інвентаризації готової продукції на промисловому підприємстві

Згідно із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996, для забезпечення достовірності даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряється та документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка. Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, окрім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно законодавства.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 року № 69 передбачає щорічне проведення інвентаризації запасів підприємства перед складанням річної бухгалтерської звітності.

Для проведення інвентаризації керівником підприємства затверджується Наказ про проведення річної інвентаризації. Керівник призначає робочу комісію у складі не менше трьох чоловік при обов’язковій участі матеріально-відповідальних осіб.

До початку інвентаризації в бухгалтерії підприємства обробляють всі прибуткові і видаткові документи, які стосуються складу.  Від матеріально відповідальної особи отримують розписку про те, що до всі документи здані до бухгалтерії, а матеріальні цінності оприбутковані або списані.

В картках складського обліку  відображені всі операції з руху готової продукції, по кожному виду виведені залишки на день інвентаризації, первинні документи з руху готової продукції здаються до бухгалтерії для їх подальшої обробки.

Головним  завданням інвентаризації готової продукції є підтвердження її фактичної наявності і співставлення з даними бухгалтерського обліку, тобто визначається відповідність сум, які враховуються на балансовому рахунку 26 «Готова продукція». Також підлягає інвентаризації готова продукція, яка знаходиться у підприємства на відповідальному зберіганні.

Інвентаризацію необхідно проводити в обов’язковому порядку, не очікуючи кінця року, в наступних випадках, а саме:

зміна матеріально відповідальних осіб (на день прийому – здачі справ);

при виявленні фактів крадіжки або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);

за приписом судово–слідчих органів;

у випадках техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха (на день після закінчення явищ);

при передачі підприємств та їхніх структурних підрозділів (на дату передачі). Якщо передача підприємства та його структурних підрозділів здійснюється в межах одного органу, до сфери управління котрого входить це підприємство, інвентаризацію можна не проводити;

у випадках ліквідації підприємства.

Порядок проведення інвентаризації готової продукції подібний до інвентаризації виробничих запасів. Однак наголосимо на деякі відмінності, які пов'язані з певними особливостями. Зокрема, проведені дослідження діяльності промислових підприємств міста Кривого Рогу дозволяють зробити висновок, що готова продукція в ряді випадків зберігається не тільки на складах підприємства, але й в структурних підрозділах (наприклад, цехах) та на відповідальному зберіганні інших господарюючих суб'єктів. В зв’язку з цим, інвентаризаційна комісія повинна ретельно перевірити фактичну наявність готової продукції за місцем зберігання.

Інвентаризація готової продукції здійснюється за кожним найменуванням виробу. Готова продукція вноситься до інвентаризаційного опису за оцінкою, яка застосовується для обліку на підприємстві:

фактичною собівартістю, яка визначається за формулою на суму всіх витрат на її виготовлення або на суму прямих витрат;

нормативною виробничою собівартістю;

обліковими цінами;

продажними цінами.

В окремих інвентаризаційних описах повинна відображається зіпсована, непотрібна, неліквідна готова продукція, а також готова продукція, яка надійшла або відпущена під час інвентаризації.

Для запобігання формальному проведенню інвентаризації готової продукції та підвищення її ефективності адміністрації підприємства слід розробити комплекс заходів, які передбачають застосування сучасних технологій і прийомів. Всебічне використання комп’ютерної  техніки надасть змогу скоротити строки проведення інвентаризації, поліпшити якість, знизити трудомісткість робіт тощо.