Економічні науки.

 Інвестиційна діяльність та фондові ринки.

доц.. к.е.н. Алескерова Ю.В., магістр Кондратюк Т.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

Шляхи залучення інвестицій в розвиток сільського господарства

Найбільш привабливою для сільськогосподарського підприємства формою залучення інвестицій є створення спільних підприємств та стратегічних альянсів. Вона передбачає залучення інвестицій у вигляді внесків до статутного фонду підприємства. Інвесторами виступають переважно фінансово міцні промислові, агросервісні, іноземні та інші підприємства. Права й обов'язки інвестора визначаються Статутом новоствореного господарського товариства чи спільного підприємства.

Аналіз останніх досліджень. Інвестиційні процеси, які відбуваються в Україні та в інших країнах, привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Найпильнішої уваги громадськості й практиків заслуговують такі закордонні дослідники інвестування, як Г. Бірман, С. Шмідт, Л.Дж. Гітман, М.Д. Джонк, В. Бернс, С.Б. Баронес та ін., а серед вітчизняних науковців вагомий внесок в активізацію інвестиційного процесу внесли – В.Г. Андрійчук, І.О. Бланк, Д. Білик, М.І. Кисіль, М.Ю. Коденська, П.Т. Саблук, Г.М. Підлісецький, В.К. Савчук, В. Шеремет та ін. Проте далеко не всі питання цієї сфери вирішенні до кінця, особливо – на регіональному рівні. Саме їх розгляд і є метою нашого дослідження.

Мета наукових досліджень полягає, перш за все, у необхідності інвесту­вання в агропромисловий комплекс та шляхи створення сприятливої ін­вестиційної привабливості для іноземних інвесторів.

Виклад основного матеріалу. Перспективною формою залучення інвестицій у сільське господарство є також спільна діяльність сільськогосподарських, агросервісних, промислових та інших підприємств у складі агропромислових фінансових груп. Хоча зараз такі групи в сільському господарстві відсутні, вже створена достатня законодавчо-нормативна база для їх поширення.

Декретом Кабінету Міністрів України № 55-93 іноземним інвесторам надано право здійснювати інвестиції в таких формах: частковій участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки у діючих підприємствах, створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю; придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи земельні ділянки, будинки, квартири, приміщення, устаткування, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів; придбання самостійно або з участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користування землею, концесій на використання природних ресурсів та території України; придбання інших майнових прав; в інших формах здійснення інвестицій, зокрема на основі угод із суб'єктами господарської діяльності України, які прямо та виключно не заборонені законами України.

Інвестиційна діяльність цього напряму здійснюється двома шляхами:
• реалізація проектів безпосередньо на об'єктах промисловості і сільського господарства;
• спрямування інвестицій у розвиток ринкової інфраструктури, зокрема, у сфери, що забезпечують надання інвестиційних, банківських, кредитних, страхових, рекламних, інформаційно-технологічних та інших послуг.

Станом на 01.07.09 починаючи з 1992 року, в агропромисловий комплекс України було залучено 2628,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (6,9 % загального обсягу ПІІ в економіку). З них вкладено 1792,1 млн. дол. США (4,7%) у    769 підприємств харчової та переробної промисловості та 836,3 млн. дол. США (2,2%) у 668 сільськогосподарських підприємств.

Приріст іноземного капіталу за 6 місяців 2011 року склав 238,1 млн. дол. США, що в 4,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому інвестиційні вкладення у харчову промисловість досягли 110,1 млн. дол. США. Обсяг залучення іноземних інвестицій в сільське господарство з початку року збільшився на 42 млн. дол. США.

Основними інвесторами в сільське господарство України є країни: Кіпр (317 млн. дол. США), Великобританія (133 млн. дол. США), Данія (56,8 млн. дол. США), Сполучені Штати Америки (51,5 млн. дол. США), Німеччина (41,1 млн. дол. США), Австрія (28,9 млн. дол. США Франція (20,7 млн. дол. США), Російська Федерація (18,1 млн. дол. США).

Сільське господарство, однак, поки що посідає незначне місце у пріоритетних напрямах залучення інвестицій в економіку України. Якщо взяти до уваги, що харчова промисловість одержує сировину від сільського господарства, то інвестиційна привабливість сільського господарства більш проявляється через розвиток харчової та легкої промисловостей.

Станом на початок 2010 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну становив 40026,8 млн. дол. США, а в розрахунку на одну особу населення припадало  872,6 доларів США, що у 4,6 разів перевищує показник 2005 року. 

Станом на 01.07.09 починаючи, в агропромисловий комплекс України було залучено 2628,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. З них вкладено 1792,1 млн. дол. США (4,7%) у 769 підприємств харчової та переробної промисловості та 836,3 млн. дол. США (2,2%) у 668 сільськогосподарських підприємств.

Приріст іноземного капіталу за 6 місяців 2009 року склав 138,1 млн. дол. США, що в 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2008 року. При цьому інвестиційні вкладення у харчову промисловість досягли 106,1 млн. дол. США. Обсяг залучення іноземних інвестицій в сільське господарство з початку року збільшився на 32 млн. дол. США.

Для залучення іноземних інвестицій в економіку України сформувалися як позитивні, так і негативні чинники. Так, до позитивних можна віднести те, що на законодавчому рівні практично не існує обмежень щодо обсягу іноземних вкладень, створено кращі умови для репатріації капіталів та переказу прибутків, підприємствам з іноземними інвестиціями дозволено застосовувати метод прискореної амортизації із збільшенням чинних норм не більше, ніж у два рази.

Підприємства АПК, які функціонують із залученням іноземного капіталу, мають вищий рівень як поточної, так і швидкої ліквідності, продуктивності майна та рентабельності, хоча в цілому досягнутий рівень ефективності іноземних інвестицій явно недостатній.

Отже, низькі темпи збільшення обсягів іноземного інвестування та недостатній рівень його віддачі в АПК в умовах зростаючого дефіциту ресурсів і зменшення джерел його покриття потребують поглибленого вивчення проблеми ефективності іноземних інвестицій як в Україні так і в її регіонах [3].

Поліпшення інвестиційного клімату як на національному рівні, так і на рівні окремих регіонів можливе за рахунок удосконалення інформаційної складової та застосування маркетингових методів щодо нарощування інвестиційних можливостей територій.

Сільськогосподарське виробництво завжди належало до ризикованих видів діяльності внаслідок значної залежності від гідрометеорологічних умов: кількості опадів, суми ефективних температур, стихійних гідрометеорологічних явищ.

Висновки. Вагомими причинами порівняно невеликих обсягів інвестицій, у тому числі й іноземних, в підприємства аграрної сфери є їх неоптимальна структура, низький загальний рівень роботи економічних служб в аграрних підприємствах, відсутність сприятливого середовища та обґрунтованої концепції економічного розвитку регіонів, зокрема концепції інвестиційної стратегії на перспективу з урахуванням регіональних особливостей. Зростає вплив і такого чинника, як відсутність налагодженої системи збуту сільськогосподарської продукції.

Формування сприятливого інвестиційного клімату в ринковій економіці відбувається як на макро- так і на регіональному рівні шляхом оцінки існуючих проблем, пошуку шляхів поліпшення ситуації та подальшої оптимізації сукупності політичних, правових, економічних, соціальних, організаційних, інформаційних, галузево- та регіонально-специфічних факторів. Першочерговими умовами для створення сприятливого інвестиційного клімату є збереження політичної стабільності в країні та створення і підтримка позитивного міжнародного іміджу України.

 

Література:

1. Жарун О. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Черкащини // О. Жарун / Економіка АПК.- 2008. - № 3. - С. 111-117.

2. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності // за ред. Л.М. Овденко /Статистичний збірник – К.: Держкомстат.- 2011. – 62с.

3. Інвестиційна політика в аграрному секторі України: проблеми та заходи щодо їх виршення // М. Кобець, М. Пугачов, Н. Сеперович та ін.[За ред. Б. Супіханова] / Проект „Аграрна політика для людського розвитку”.-К.: Україна.-2003.- 43 с.

4. Кирьян С.М. Стан та умови інвестування в аграрному секторі України // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2000.-№2. -С. - 62-65.

5. Орликовський М.О. Оцінка інвестиційної привабливості аграрного виробництва регіону // М.О. Орликовський / Економіка АПК. – 2007. - № 1. - С. 94-98.