Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

З досвіду організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів іноземних мов

 

Вагомість наукової діяльності студентів та ефективності їхніх наукових досліджень поряд з учінням є загальновизнаною. Зокрема, якість професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов зумовлюється кваліфікованою організацією наукової (науково-дослідної й навчально-дослідної) підготовки студентів, показником якої є рівень сформованості їхнього науково-методичного мислення, що характеризується евристичним, творчим підходом до вивчення методичних явищ, системною організацією дослідно-пошукової діяльності, передбаченням її результатів.

Дослідницькі навички й уміння вчителя іноземної мови виділено в окрему групу, а також виокремлено як систему навчально-дослідної чи науково-дослідної роботи студентів, а на сьогодні – як різновид професійної культури вчителя. Дослідницькі вміння вчителя пронизують і збагачують всі його інші професійні вміння.

У навчальному курсі «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» теоретична підготовка студентів передбачає набуття ними методичних знань протягом таких організаційних форм навчання: лекції, самостійна робота, навчальні конференції й екскурсії; практична підготовка – оволодіння методичними навичками в ході індивідуальної роботи і методичними вміннями протягом педпрактики.

На лекціях та у ході самостійної роботи студенти набувають знань про методи дослідження в методиці викладання іноземних мов, різновиди методичних досліджень тощо. В ході індивідуальної роботи студент набуває знань та оволодіває навичками проведення анкетування, інтерв’ювання й опитування школярів/учителів іноземних мов тощо. На навчальних конференціях студенти оволодівають навичками публічного виступу. Наприклад, до теми «Засоби навчання іноземних мов» студенти готують презентації самостійно обраних складників навчально-методичного комплексу для різних ступенів навчання. Аналогічно студенти готують презентації електронних засобів навчання іноземних мов, зокрема до теми «Формування орфографічної компетенції» – презентації веб-сайтів з навчаннях техніки читання і письма.

Протягом педпрактики студенти оволодівають уміннями ведення науково-дослідної роботи. На методичних семінарах студенти доповідають про результати своїх наукових досліджень із теми курсової/дипломної роботи. Зокрема, на першому методичному семінарі кожний студент презентує тему, висвітлює її актуальність, формулює мету й завдання роботи тощо; на наступних методичних семінарах – окреслює теоретичні засади досліджуваної проблеми, знайомить із перебігом і результатами апробації укладених дидактичних матеріалів тощо. Укладені студентом дидактичні матеріали, що є практичною частиною його курсової/дипломної роботи, апробуються в навчальній групі, з якою він працює.

Так, студентки ІУ курсу факультету германської філології (відділення англійської мови) Віталія Холькіна, Дар’я Овдієнко й Оксана Дрейчан презентували в PowerPoint фрагмент з навчання аудіювання. Фрагмент укладено методично правильно згідно з трьома етапами навчання аудіювання, а також з урахуванням вікових особливостей молодших школярів. Зокрема, для створення в учнів настанови на аудіювання пісні «Transportation song» студентки залучили відомий школярам персонаж літературної казки Астрід Ліндгрен. Карлсон (презентується його анімований аватар) подорожує навколо світу. Через зламаний пропелер для продовження подорожі Карлсону необхідний інший транспорт. Завдання учнів, слухаючи пісню, яка презентується з Інтернету, порахувати кількість видів транспорту. При цьому спосіб презентації пісні, враховуючи вікові особливості слухового сприймання молодших школярів, передбачає одночасну візуалізацію аудіоряду: називання видів транспорту супроводжується їх мультимедійним кольоровим зображенням, а також підписом англійською мовою.

Для етапу перевірки студентки уклали тест класифікації: 13 видів транспорту, згаданих у пісні, учні мали розмістити в три колонки: 1. Through the air; 2. Over land; 3. On the sea. Тест виконувався на паперових бланках відповіді (завдання на індивідуальну першість). У ході обговорення фрагменту був запропонований інший алгоритм виконання тесту. Колонки презентуються на мультимедійну дошку. Учні поділяються на три команди. Представник команди переміщує зображення виду транспорту з його підписом у потрібну колонку (завдання на командну першість). 

У такий спосіб фрагмент з навчання аудіювання був підготовлений до представлення в практичній частині курсової роботи з методики викладання іноземних мов.  Презентований фрагмент був також рекомендований до використання як етап презентації нових лексичних одиниць з теми «Means of Transport».

Водночас презентація цього фрагменту (звучання пісні on-line, кольорові анімовані зображення тощо) засвідчила високий рівень сформованості у студенток рівня інформаційно-комунікаційної компетентності, яка на сьогодні є невід’ємним складником професійної компетентності сучасного вчителя.

Аналогічно протягом педпрактики були апробовані практичні частини дипломних робіт студенток У курсу факультету германської філології (відділення англійської мови) Гуменюк Марини, Ліщенко Олени та Рак Наталії, чиї методичні дослідження торкалися проблем навчання англійської мови  молодших школярів.

Література:

1.      Бігич О. Б. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов початкової школи до ведення науково-дослідної роботи в умовах кредитно-модульної системи / О. Б. Бігич //  Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія: Зб. статей. – Ч.1. – Вип. 8. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 42 – 48.