Романчук А. Л.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Принципи формування внутрішньої звітності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

 

Складні сучасні умови функціонування та жорстка конкуренція, яка спостерігається на ринку будівельних матеріалів, значно підвищують вимоги до ефективності та дієвості системи управління його учасників – підприємств із випуску будматеріалів. Важливу роль в досягненні даної мети відіграє повне задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів (менеджерів різних рівнів), рішення яких можуть суттєво вплинути на стан речей. Тому визначення порядку та принципів розробки форм внутрішньої звітності, як основного інформаційного джерела, є суттєвим завданням для будь-якого підприємства.

Внутрішня звітність - система опрацьованої детальної інформації про ресурси, витрати, доходи та фінансові результати сфер відповідальності необхідної для внутрішніх користувачів з метою планування, аналізу, контролю та регулювання діяльності підприємства. Основною метою внутрішньої звітності є надання об’єктивної інформації про діяльність сфер відповідальності для прийняття правильних управлінських рішень.

Необхідність внутрішньої звітності в системі децентралізованого обліку (за сферами відповідальності) підтверджує Н.В. Котельникова, зазначаючи: «Для кожної сфери відповідальності доцільно розробити набір показників, що характеризують ефективність його діяльності, а також регламент збору, обробки та зберігання отриманої інформації. Найважливішим тут є правильно визначити, яка інформація, що накопичена центрами, має знайти відображення в управлінській звітності» [2, с.48].

Г.Ю. Касьянова та С.Н. Колесников систему внутрішньої звітності визначають як один із найскладніших і найважливіших елементів управлінського обліку, що дозволяє керівництву підприємства з одного боку, зрозуміти межі своїх можливостей в отриманні необхідних показників та виконавців, а також можливостей інформаційної та технічної служб, а з іншого боку – отримати ці дані оформлені належним чином, тобто у вигляді, в якому їх зручно використовувати для прийняття управлінських рішень [1, с.215].

Основні принципи на думку Л.В. Нападовської, дотримання яких є обов’язковими при формуванні релевантної вимогам управління внутрішньої звітності, є:

Ø   цільове спрямування звіту на вирішення конкретних завдань;

Ø   адресність звіту, призначеного для конкретної особи;

Ø   оптимальність (звіт не повинен містити зайву інформацію);

Ø   зрозумілість (інформація має бути представлена в зрозумілій  формі);

Ø   економічність [3]. 

Доповнити наведений підхід можна наступними принципами: достовірність; повнота; цілісність; послідовність; зіставність; суттєвість.

Процедура постановки внутрішньої звітності включає ряд послідовних етапів, які, за результатами дослідження практичного досвіду підприємств та наукових джерел [1, 2, 3], узагальнимо на  рисунку 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Основні етапи побудови системи внутрішньої звітності в системі сфер відповідальності

Склад внутрішніх звітів залежить від потреб управління, особливостей розподілу відповідальності та діяльності підприємства. Розробка системи внутрішньої звітності знаходиться під впливом багатьох факторів, а саме: організаційна структура підприємства, технологічні особливості виробничого процесу, децентралізація управління, особливості інформаційних потоків.

Для більшості підприємств промисловості будівельних матеріалів технологічною особливістю є самостійне видобування сировинних матеріалів з подальшою їх переробкою. Це дозволяє розробити форми звітів для кожного технологічного процесу, деталізуючи їх за відповідними дільницями, бригадами (сферами відповідальності). Важливо враховувати також рух інформаційних потоків, зокрема: для кого призначений даний звіт; які показники слід відображати у звіті, у якому форматі він повинен бути представлений.

В системі обліку за сферами відповідальності розробляти внутрішні звіти, узгоджувати графік обігу звітів бухгалтерія має за умови співучасті фінансового директора підприємства та керівників усіх сфер відповідальності.

Ефективність системи внутрішньої звітності безпосередньо залежить від критерію оперативності - своєчасності складання, подання та обробки внутрішньої звітності. Інформація може бути оперативною за умови автоматизованої обробки даних, що є одним із шляхів удосконалення системи внутрішньої звітності підприємства.

         Отож, правильно сформована система внутрішньої звітності сфер відповідальності є для вищого керівництва точною та вичерпною характеристикою певного підрозділу, а отже основою управлінських рішень. Тому слід ретельно підходити до процесу розробки кожної форми звітності та її графіку подальшого руху.

Використана література:

1.Касьянова Г.Ю., Колесников С.Н. Управленческий чет по формуле «три в одном». – М.: Издательско-консультационная компанія «Статус-Кво 97», 1999. – 328 с.

2.Котельникова Н.В. Построение системы внутреннего информационного обеспечения компании// Экономический анализ: теория и практика, 2004. – №8(23). – С.47-52.

3.  Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 544 с.