К. пед. н. М. М. Починкова

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

 

МЕТОД ВПРАВ У КУРСІ УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІНЙИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

 

У впровадженні в навчальний процес підготовки майбутніх психологів курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” важливе місце має правильний вибір методів і прийомів навчання.

Невід’ємною складовою курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” є вправи − послідовні дії та операції, що виконуються багаторазово для набуття необхідних практичних умінь та навичок [1, с. 118]. Правильним їх добором, різноманітністю мети, формами виконання можна успішно розв’язувати такі проблеми, як оптимальний для студентів режим повторення матеріалу, урахування їхніх індивідуальних здібностей тощо.

Жодну вправу не можна розглядати окремо від системи, оскільки неможливо визначити її ефективність. Система вправ − сукупність взаємопов’язаних метою, змістом навчання вправ, що поетапно реалізовуються в межах курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

У курсі „Українська мова (за професійним спрямуванням)” програмою особливе місце відводиться удосконаленню знань, умінь і навичок з правопису. Тому важливе місце посідають вправи, метою яких є закріплення основних знань, умінь та навичок з орфографії та пунктуації.

У курсі використовується система вправ у навчанні орфографії та пунктуації:

− списування з пропуском орфограм і без пропуску (відтворення тексту без змін, текстуальне, вибіркове, переклад, творче (ускладнене)); списування тексту, у якому зовсім відсутні розділові знаки або відсутні на якесь одне (кілька) правило;

− словниково-орфографічні;

− робота з орфографічним словником;

− заміна одних синтаксичних конструкцій іншими;

− складання речень на певні пунктуаційні правила;

− відшукування речень з розділовими знаками на певне правило;

− складання речень за опорними словами;

− складання схем різних синтаксичних конструкцій;

− твори [2, с. 86, 92].

Значне місце посідають вправи у вигляді тестів, алгоритмів, що передбачають складання, заповнення таблиць, укладання документів, написання творів, уставлення пропущених літер тощо.

Система вправ представлена різними їх видами. У курсі „Українська мова (за професійним спрямуванням)” найбільш поширеними є вступні й пробні, тренувальні (порівняльного характеру, за інструкцією, за зразком), творчі й контрольні вправи [1, с. 118].

Розглянемо використання окремих типів вправ на заняттях курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Зважаючи на те, що опрацювання мовного матеріалу відбувається студентами самостійно при підготовці до заняття, викладачеві необхідно перевірити рівень усвідомлення правила, сформованість умінь і навичок застосування теоретичних знань на практиці. Для цього використовуються коментовані й пояснювальні завдання.

Поширеними в курсі „Українська мова (за професійним спрямуванням)” є тренувальні вправи, метою яких є закріплення мовних умінь та навичок студентів. Використовуються тренувальні вправи порівняльного характеру, за інструкцією, за зразком, за завданням [1, с. 118].

Вправи за інструкцією використовуються для засвоєння правопису слів, що мають орфографічні труднощі, сприяють правильній організації роботи над орфографічними помилками.

До цього виду прав також належить робота над орфографічними та пунктуаційними помилками, яка запроваджується після написання контрольних і перевірочних письмових робіт.

У нашому курсі чільне місце посідають творчі вправи за зразком, наприклад, під час опрацювання теми „Правопис букв на позначення приголосних” пропонуємо завдання:

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, користуючись відповідними правилами. Доберіть до кожного слова пару, яка б ілюструвала спрощення в групах приголосних, наприклад: совіс..ний, совість − совісний (стн / сн).

Проїз..ний, пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, аген..ство, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний.

Найбільш поширений вид вправ у курсі  − це вправи за завданням, які за допомогою реалізації прийомів аналізу, синтезу та порівняння виконують низку функцій, зокрема вдосконалюють навички глибокого, свідомого засвоєння студентами теоретичних положень орфографії, застосування цих положень на практиці з опорою на всі види орфографічної пам’яті, навички добору власних прикладів до виучуваних орфограм тощо. Крім того, вправи за завданням допомагають визначити рівень володіння навичками самостійної, творчої роботи, реалізують професійну спрямованість у курсі.

Тема „Уживання великої літери”

Ситуативне завдання:

Уявіть перед собою групу студентів, яким необхідно пояснити тему „Правопис великої літери в уособлених назвах”. На яких моментах Ви б зупинилися докладно? Які б приклади Ви навели? Укладіть план пояснення в зошиті.

Вправи за завданням, крім ситуативних завдань, містять такі: „Укладіть схему до правила…”, „Укладіть алгоритм дій за правилом…” та ін.

На особливу увагу в курсі „Українська мова (за професійним спрямуванням)” заслуговують творчі та контрольні вправи, що є ефективним засобом перевірки набутих знань, умінь та навичок студентів. Зазначимо, що в курсі здебільшого використовуються вправи змішаного типу, де пропонуються одразу поєднання кількох видів вправ, наприклад, творчий вид і вправи за інструкцією.

Особливе місце в курсі посідає контроль орфографічних та пунктуаційних знань, умінь і навичок. Для їх перевірки використовуються тестові завдання та завдання до практичних занять з контрольними вправами, які обов’язково перевіряє викладач та робить ретельний аналіз разом зі студентами.

Важливим типом контрольних вправ є вправи для перекладу, що сприяють розширенню словникового запасу, глибокому, свідомому засвоєнню теоретичних положень з орфографії й пунктуації та застосуванню їх на практиці.

Крім того, контрольними вправами в курсі є такі види робіт, як виконання творчих робіт, складання речень тощо.

Система вправ і завдань у курсі „Українсбка мова (за професійним спрямування)” сприяє вдосконаленню набутих орфографічних і пунктуаційних знань, умінь та навичок студентів, оптимізації процесу навчання й пізнавальної діяльності. Пропонована система завдань характеризується такими основними якостями: багатовекторністю, що дає змогу враховувати різноманітні чинники її використання в навчальному процесі, цілеспрямовано формувати складові правописної компетентності студентів; цілісністю, зорієнтованою на врахування всіх аспектів розвитку мовлення студентів; органічністю, вираженою в тому, що пропонована система завдань є складовою системи вищого рівня, спрямованої на виховання мовної особистості.

ЛІТЕРАТУРА

1.                Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман та ін. − К. : Ленвіт, 2004. − 400 с.

2.  Пентилюк М. І. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. − К. : Ленвіт, 2006. − 134 с.