К.е.н. Дуброва Н.П., Демищук Т.С.

Дніпропетровський державний аграрний університет

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

В умовах ринкової економіки проблема забезпечення економічної стійкості підприємств є однією з найбільш актуальних для них, оскільки конкурентне середовище ослаблює їх стійкий стан. Оцінка економічної стійкості підприємства являє собою комплекс дій, який дозволяє виявити здатність господарюючого суб’єкта підтримувати свої основні показники на заданому (нормативному, запланованому, бажаному) рівні під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Необхідність вирішення цих проблем та розробка заходів щодо покращення управління прибутком  і обумовили актуальність даної теми. 

Фінансова стійкість, як категорія - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. У працях зарубіжних і вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов'язаних з аналізом фінансової стійкості підприємства та її оцінкою. Серед науковців, які приділили значну увагу дослідженню проблем аналізу та оцінки показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та його стійкість, слід виділити таких як: Балабанов І., Бернстайн Л., Бланк І., Брігхем Ю., Гапенскі Л., Ковальов В., Крейніна М., Лахтіонова Л., Поддєрьогін А., Омелянович Л., Г. Савицька, Стоянова О., Холт Р., Шеремет А.  та інші.

Фінансова стійкість підприємства характеризується достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності; фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування; здатністю маневрувати власними коштами; достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами покриття; станом виробничого потенціалу.

Фінансово стійким є такий суб'єкт господарювання, який за рахунок власних коштів покриває витрати, вкладені в активи (основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби), не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості й вчасно розраховується за своїми зобов'язаннями. Основою фінансової стійкості є раціональна організація і використання оборотних коштів.

Іншими словами, фінансова стійкість підприємства – це стан її фінансових ресурсів, їхній розподіл і використання, що забезпечують його розвиток на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. Тому фінансова стійкість формується в процесі усієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Фінансова стійкість передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупуватися за рахунок грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Фінансова стійкість підприємства тісно пов'язана з перспективою його платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу. Існує чотири типи фінансової стійкості:  абсолютна стійкість;  нормальна стійкість;  задовільна стійкість;  кризова нестійкість (фінансова криза).

При абсолютній фінансової стійкості трьох компонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вигляд: S = (1, 1, 1). Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів.

При нормальній фінансової стійкості трьох компонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вигляд: S = (0,1,1). У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів, крім власних обігових коштів, а також довгострокові позикові кошти.

При задовільному фінансовому становищі трьох компонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вигляд: S = (0, 0, 1). Така ситуація характеризується нестачею у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів, може бути покрита лише при використанні короткострокових фінансових позик і банківських кредитів.

При кризовому фінансовому становищі трьох компонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вигляд: S = (0, 0, 0). Цей стан характеризується ситуацією, при якій підприємство має кредити та позики, непогашені в строк, а також прострочену кредиторську заборгованість.

Отже, фінансова стійкість - це стан рахунків підприємства, що гарантують його постійну платоспроможність. В результаті здійснення будь-якої господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, покращитися або погіршитися. Потік господарських операцій, що здійснюються щодня, є як би «подразнювачем» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з одного типу стійкості до іншого. Знання граничних меж зміни джерел коштів для покриття вкладень капіталу в основні фонди чи виробничі запаси дозволяють генерувати такі потоки господарських коштів, які ведуть до поліпшення фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.

Таким чином, можна зробити висновки, що фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю і залучень інвестицій, в одержанні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт із державою і суспільством, тому що виплачує вчасно податки в бюджет, внески в соціальні фонди, заробітну плату – робітникам та службовцям, дивіденди – акціонерам, а банкам гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по них. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик виявитися на краю банкрутства.