Гейман О.А.

 

НАПРЯМКИ подолання кризового стану в депресивних регіонах України

 

В багатьох країнах світу при розробці економічної політики враховується типологізація (класифікація) їх регіонів з метою передбачення необхідності надання державної допомоги слаборозвиненим, депресивним і кризовим територіям в законодавчо визначених межах.

В Україні основним Законом, який визначає правові, економічні та організаційні засади державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій є Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» [1]. Відповідно до цього Закону об’єктами державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів є, насамперед, депресивні території, якими вважаються регіон або його частина (промисловий або сільський район, місто обласного значення або кілька районів, міст обласного значення), рівень розвитку яких за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим серед територій відповідного типу.

Критерії визначення депресивних регіонів, промислових та сільських районів, міст республіканського і обласного значення в Україні згідно з Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» [1] представлено на рис. 1.

Як свідчить аналіз статистичних даних по регіонах України, у відповідності із критеріями, наведеними на рис. 1, депресивними регіонами в найближчому періоді часу можуть стати такі провідні регіони країни як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Харківська та інші області.

 

Рис. 1. Види депресивних територій в Україні та критерії їх ідентифікації [1]

Умовою ефективного регулювання розвитку регіонів України в напрямі недопущення масової появи депресивних регіонів і територій є, на нашу думку, наступне:

- законодавче закріплення нової типології регіонів;

- розробка індикаторів та ознак (показників) віднесення тих чи інших території до депресивних, відсталих (слаборозвинених), кризових або інших проблемних регіонів;

- визначення масштабності проблем, які притаманні території;

- залучення світової спільноти до тотального та проблемно-орієнтованого моніторингу стану кризових депресивних територій;

- розробка методів їх державної підтримки та санації, строків і процедур контролю за використанням спрямованих у проблемні регіони державних фінансових та інших ресурсів.

На нашу думку, загальна концептуальна схема подолання кризового стану в депресивних регіонах України може бути представлена наступним чином (рис. 2).

Рис. 2.  Загальна схема подолання кризового стану в депресивних регіонах України

 

Література:

Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005 р. №2850-IV // ВВР України. – 2005. -№ 51.-ст.548.