Економічні науки. Економічна теорія

Магун Н.І.

Буковинська державна фінансова академія

Науковий керівник Корнецька М.І.

Проблеми безробіття в Україні: причини та можливі шляхи його подолання

Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці є безробіття. Надмірне безробіття негативно відображається на всій економіці країни, саме тому вивчення цього питання на сьогодні є актуальним.

Вирішенням проблеми безробіття займалися такі вчені, як В. Галицький, І. Моцін, М. Папієв, Я. Міклош, Ю. Маршавін. Питанням взаємозв’язку інфляції і безробіття займався А. Філліпс, в подальшому П. Самуельсон та Р. Солоу, які розробили «криву Філіпсона» [1, с. 182]. Артук Оукен прийшов до висновку, що рівень безробіття знаходиться у визначеній числовій залежності від динаміки внутрішнього валового продукту. Теоретичні узагальнення зводяться до того, що, чим вищий є приріст сукупного попиту, тим вищою є інфляція та зростання реального продукту, але нижчим є рівень безробіття. Однак ці припущення у майбутньому викликали великий сумнів, тому було висунуто «гіпотезу природного рівня» [4, с. 76]. Проте ряд питань, пов’язаних з безробіттям в Україні, особливо у методологічному плані, залишаються не достатньо дослідженими. Це стосується, насамперед, проблеми соціально-економічних наслідків та втрат від безробіття, а також його впливу на безпечний національний розвиток.

Метою статті є дослідження основних причин, наслідків безробіття, а також розробка пропозицій щодо зниження даного явища в Україні.

Основні завдання, що ми плануємо вирішити:

       аналіз головних причин безробіття;

       аналіз активних і пасивних заходів держави, спрямованих на сприяння зайнятості населення в Україні;

       аналіз рівнів безробіття;

       аналіз економічних і соціальних наслідків безробіття;

       розробка пропозицій, щодо зниження безробіття в Україні.

Під безробіттям розуміється таке соціально-економічне явище, коли частина економічно активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі.

Сьогодні в Україні рівень безробіття серед населення віком 15-70 років, за перше півріччя 2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року, зріс з 6,2% до 9,1%. Для населення працездатного віку (15-55 років) рівень безробіття збільшився за цей період з 6,8% до 9,9% (тобто відбулося збільшення на 3,1%) [5]. Головними причинами досить високого рівня безробіття є такі: спад економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).

Рівень зареєстрованих безробітних за 2009 рік сягає у січні – 900,6 тис., у квітні – 808,8 тис., у липні – 606,9 тис., у вересні – 542,7 тис. осіб [5]. Спостерігається тенденція до зниження, за рахунок того, що збільшується міграція населення за кордон у пошуках робочих місць, різноробочість населення. Найнижчий рівень безробіття відзначається в Києві, а найвищий у Рівненській області.

У таких умовах політика держави на ринку праці має бути спрямована на скорочення рівня безробіття, тобто забезпечення можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам [3, с. 169]. Оскільки головною причиною безробіття є незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили, саме тому потрібно втілювати в життя активну політику, яка складається із заходів, спрямованих на:

збільшення попиту на робочу силу з боку як державного, так і приватного сектора економіки;

– підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення відповідності робочої сили і робочих місць;

 вдосконалення процесу працевлаштування.

Поряд із цим пасивна політика на ринку праці спрямована на підтримку доходів населення у випадку втрати роботи і фінансується із спеціальних фондів. На нашу думку, більш доцільним є застосування активної політики, тому що вона не стримує проблему, а бореться з нею.

Ступінь негативного впливу безробіття на стан у країні залежить від конкретних параметрів економічної ситуації. Щоб оцінити ступінь цього впливу, доцільно провести дослідження економічних і соціальних наслідків безробіття: скорочення обсягів виробництва валового національного продукту; зниження податкових надходжень до державного бюджету; зростання витрат на соціальну допомогу безробітним; знецінення наслідків навчання; масова дискваліфікація; посилення соціальної напруженості; зниження трудової активності.

Саме тому, це проблема, яку потрібно вирішувати і потребує глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної політики, направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення країни, зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня.

Таким чином, можна запропонувати такі заходи, щодо зменшення рівня безробіття в Україні:

       зниження податків для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);

       надання державою пільгових кредитів для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

       створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для технічного переобладнання і розширення підприємств;

       створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі;

       забезпечення спеціальними службами зайнятості перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до потреб галузей, що розвиваються;

       проведення спеціальних ярмарків-праці для навчальних закладів, з метою працевлаштування випускників.

Для введення в дію цих заходів державі потрібні кошти, тому я пропоную компенсувати ці витрати за рахунок введення диференційованих ставок податків, тобто більшим доходам відповідатиме більша ставка податку, накопичення коштів за допомогою державних депозитів з вищими ставками, а також збільшення розмірів штрафів за порушення чинного законодавства.

Отже, впроваджуючи запропоновані заходи, ми можемо досягнути зменшення рівня безробіття, збільшення кількості працевлаштованого населення і, як наслідок, загального покращення економічної і соціальної ситуації у країні, проте ще потрібно багато працювати, тому що багато проблем залишаються не розв’язаними: поява тіньової зайнятості, сучасний стан зайнятості молоді, проблема зайнятості жінок, проблема бідності населення. Ці та інші проблемні запитання ми плануємо розглянути в подальших дослідженнях. 

Література:

1.     Чурилова О.А. / Безробіття в Україні: причини, види, наслідки // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європ. інтеграції: зб. наук. статтей у 2 т. –х.: Континент, 2008. – №12 с. 182-184

2.     Козюк В.В. / Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіттям // Фінанси України. – 2007. – №12 – с. 17-26

3.     Гаркавенко Н.О. / Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4 – с.168-172

4.     Баланда А.А. / Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні // Економіка та держава. – 2007 – №4 – с. 75-78

5.     www.ukrstat.gov.ua