Економічні науки / 6. Маркетинг і менеджмент

 

К.е.н. Чубай В.М.

Національний університет „Львівська політехніка”

СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

На сьогодні використання економічного аналізу, що базується виключно на ретроспективній інформації вже не дає бажаних результатів для підприємств. Економічні процеси як в розрізі країни, так і в світі загалом стають дедалі динамічнішими, непередбачуванішими та масштабнішими. В таких умовах зростає потреба в стратегічному аналізі, який у вітчизняних наукових працях є недостатньо висвітленим. Зокрема, чітко не визначені його завдання, об’єкти, інструментарій, що в сукупності призводить до проблематичності здійснення цього аналізу підприємствами та викладання дисципліни «Стратегічний аналіз» у вищих навчальних закладах.

Науковці, які досліджують питання, пов’язані із стратегічним аналізом, по-різному його трактують, що часто призводить до розмивання предметних меж цього виду аналізу. Стримує наукові дослідження відсутність чітко визначеного місця стратегічного аналізу серед інших економічних категорій, а найпоширенішими  з дискусійних моментів є такі:

- одні науковці вважають стратегічний аналіз першим етапом стратегічного управління, а інші стверджують, що він використовується на всіх етапах стратегічного управління.

- одні вчені відносять стратегічний аналіз до функцій стратегічного менеджменту, а інші до різновидів економічного аналізу, причому за різними ознаками класифікації, часто ототожнюючи його з перспективним та попереднім економічним аналізом тощо.  

П. Друкер в своїй праці [1, с.218] влучно зауважує, що про майбутнє ми знаємо тільки дві речі – воно невідоме та суттєво може відрізнятись від теперішнього і наших сьогоднішніх очікувань. Ці слова підтверджують наші переконання про неспроможність прогнозування забезпечити управлінський персонал необхідною інформацією для прийняття стратегічних рішень, і про потребу розвитку стратегічного аналізу.  П. Дженстер, Д. Хассі [2, с.32] серед п’яти визначальних факторів стратегічного успіху підприємства, в першу чергу виділяють аналіз без якого неможливо сформувати ефективну стратегію. В праці [3, с.221] зазначено, що оптимальна стратегія підприємства може бути лише результатом правильного використання обґрунтованої методології вибору стратегії і точного аналізу всього, що з нею пов’язано.

На думку Пастухової В.В. [4] стратегічний аналіз – це «аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства з метою визначення його стратегічного потенціалу, стратегічної позиції та перспектив розвитку стратегічних зон господарювання». Мних Є. вважає, що стратегічний економічний аналіз це дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан [5, с.40-41]. Деякі науковці [6, с.25] наголошують, що стратегічний аналіз призначений для розгляду явищ і процесів діяльності підприємства з позицій майбутнього, оскільки в умовах сучасної ринкової економіки неможливо ефективно здійснювати управління виходячи лише з результатів екстраполяції минулих та теперішніх параметрів внутрішнього і зовнішнього середовища суб’єктів господарювання.

Вважаємо, що стра­те­гіч­ним є аналіз, який здійснюється для формування альтернативних стратегічних рішень, обґрунтування вибо­ру з них оптимального рішення та визначення ефектив­ності йо­го реалізації.

Щоб визначити особливості стратегічного аналізу необхідно порівняти його з іншими видами економічного аналізу (табл. 1) за класифікаційною ознакою «тип рішень, які приймаються за результатами аналізу» [7], в межах якої виділяємо оперативний, тактичний та стратегічний аналіз.

Таблиця 1

Особливості оперативного, тактичного та стратегічного аналізу

Характеристики

Оперативний аналіз

Тактичний аналіз

Стратегічний аналіз

Термін на який розраховане  рішення, що буде прийматись  за результатами аналізу

Від декількох годин до 1 кварталу  

Більше 1 кварталу до 1 року

Більше 1 року

Інформація, яка використовується для здійснення аналізу

Інформація з договорів, первинних документів, облікових регістрів щодо усіх сторін об’єкта аналізу, інформація отримана в результаті спостереження, експертизи тощо

Інформація з облікових регістрів, проміжної (квартальної, піврічної тощо) та річної фінансової, податкової, статистичної та управлінської звітності щодо усіх сторін об’єкта аналізу; кошториси витрат; огляди кон’юктури ринків на найближчий рік тощо

Інформація річної фінансової, статистичної та управлінської звітності щодо усіх сторін об’єкта аналізу, бізнес-плани, стратегічні огляди ринків тощо

Завдання аналізу

Аналіз ефективності здійснення процесів залучення і використання ресурсів, розрахунків з контрагентами, процесів виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), аналіз причин і наслідків відхилень у цих процесах; аналіз альтернативних оперативних управлінських рішень; аналіз ефективності реалізації оперативних рішень тощо

Аналіз складових існуючого потенціалу підприємства; аналіз впливу зовнішнього середовища на короткотерміновий розвиток підприємства; аналіз альтернативних   тактичних управлінських рішень (зокрема щодо вибору тактики діяльності  підприємства); аналіз фінансового стану підприємства; аналіз ефективності реалізації тактичних рішень тощо

Аналіз рівня стратегічного потенціалу підприємства; аналіз впливу май­бут­­нього стану зовнішнього середовища на довгостроковий розвиток підприємства; аналіз стратегічних конкурентних позицій підприємства і тенденцій їх зміни в майбутньому; аналіз альтернативних стратегічних управлінських рішень (зокрема щодо вибору стратегії роз­вит­ку підприємства); аналіз ефективності реалізації стратегічних рішень тощо

Рівень невизначеності в умовах якої здійснюється аналіз

Низький

Середній

Високий

Користувачі результатів аналізу

Менеджери нижчої  і середньої ланки управління

Менеджери середньої і вищої ланки управління

Менеджери вищої ланки управління з відповідними рівнями допуску

Рівень конфіденційності результатів аналізу

Низький

Середній

Високий

Орієнтовний час здійснення аналізу

Постійно або при виникненні непередбачених обставин

Періодично в межах звітних періодів або при виникненні непередбачених обставин

На кожному етапі стратегічного розвитку підприємства при формуванні альтернативних стратегічних рішень, обґрунтуванні оптимального з них і оцінюванні ефективності його реалізації, або в разі настання кардинальних змін в стратегічному потенціалі підприємства чи у його зовнішньому середовищі, у випадку суттєвих змін стратегічної конкурентної позиції підприємства тощо

Доступність інформації для аналізу

Легкодоступна

Середньої важкості доступу

Важкодоступна

Отже, чітке визначення суті та особливостей стратегічного аналізу дасть можливість поглибити наукові дослідження питань, пов’язаних з ним, і поширити його використання на вітчизняних підприємствах. 

 

Література:

1. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288с.

2. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вільямс”, 2003. – 368с.

3. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость / Пер. с англ.  – СПб.: Питер, 2005. – 384с.

4. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302с.

5. Мних Є. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

6. Серединська В.М. Теорія економічного аналізу / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – 368 с.

7. Загородній А.Г., Кіндратська Г., Чубай В.М. Стратегічний аналіз у системі «Економічний аналіз – стратегічний менеджмент» // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу “Економічний аналіз”, Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – Випуск 3 (19). – C.165-169.