Родіонов О.В.

Луганський національний аграрний університет, Україна

Організаційно-економічні умови залучення фінансових інвестицій переробними підприємствами АПК

 

Аналіз результатів наукових досліджень, присвячених питанню залучення інвестицій підприємствами АПК, в тому числі і переробними [1; 2; 3; 4], визначив, що найбільшу роль в вирішенні цього питання авторами відведено державі, що на наш погляд звужує цей напрям досліджень, та визначає вплив підприємства на своє фінансове становище як менш суттєвий. Державна політика є об’єктивним фактором, що має враховуватися при розробці заходів на рівні окремих підприємств. Але, в існуючих мовах, питання ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності загалом та фінансового зокрема, слід вирішувати на рівні підприємства. В ході аналізу визначено відсутність системних заходів, підходів та механізмів залучення інвестиційних ресурсів на переробні підприємства АПК. Більшість запропонованих механізмів спрямовані на пряме інвестування, дальність по залученню інвестицій не визначається як складова управління підприємством, що потребує організаційно-економічної підтримки.

Визначення діяльності по залученню фінансових інвестицій як різновиду управлінської діяльності цілком відповідає досить поширеній сьогодні концепції управління підприємством орієнтованому на підвищенні його вартості (англ. Value based management, далі VBM). Концепція VBM визначає вартість підприємства як цільовий та узагальнюючий показник, на підвищення якого має бути спрямований управлінський вплив. В межах цієї концепції, діяльності по залученню фінансових інвестицій відводиться чільне місце в системі управління підприємством. Це пояснюється тим, що здатність залучати інвестиції та ефективно управляти активами підприємства визначають його потенціал до генерації додаткових грошових потоків та підвищення прибутку на інвестований капітал, що в свою чергу є передумовою залучення додаткового капіталу до господарської діяльності підприємства.

Найважливішими ознаками для фінансових інвесторів є вартість підприємства та його можливість генерувати грошові потоки, які є джерелом оплатити інвестованого капіталу. При цьому, ключовими показниками, що потрібні для оцінки інвестиційної привабливості підприємства є його поточна, реальна та потенційна вартість. Оцінка вартості підприємства може бути здійснена за допомогою трьох підходів, найприйнятнішим з яких, для оцінки підприємства-об'єкта фінансового інвестування, є дохідний підхід, основу якого складає методика дисконтування грошових потоків певного часового проміжку.

Методика дисконтування грошових потоків, передбачає використання певного прогнозного та постпрогнозного періодів. Дисконтування грошових потоків постпрогозного періоду базується на припущенні, що підприємство буде працювати невизначено-великій проміжок часу, та отримана в результаті цих розрахунків вартість є вартістю його грошових потоків невизначеновеликого проміжку часу постпрогнозного періоду. Ця вартість має назву: вартість реверсії.

Таким чином, вартість підприємства визначається як відношення генеруємих грошових потоків та вартості інвестованого капіталу. Відповідно, підвищення вартості підприємства досягається шляхом зменшення вартості капіталу та збільшення обсягу грошового потоку. В свою чергу, обсяг грошового потоку залежить від кількості та якості сформованих за рахунок капіталу активів та ефективності управління ними. Виходячи з цього, зменшення вартості капіталу дозволяє збільшити обсяги його залучення та при інших рівних умовах збільшити грошовий потік.

Аналіз передумов розвитку фінансового інвестування інвестиційної діяльності переробних підприємств АПК визначив, що існуючі обсяги інвестицій в галузі не відповідають потребам стійкого зростання рівня виробництва, основними джерелами коштів для інвестиційної діяльності є власні кошти підприємств та банківські позики. Виходячи з концепції VBM, діяльність по залученню фінансових інвестицій має вирішити питання здешевлення позичкових ресурсів, залучення пайового капіталу та визначення оптимального співвідношення його обсягу з позичковим капіталом. При цьому, ефективність діяльності по залученню інвестицій буде визначатися підвищенням вартості підприємства та економічної доданої вартості, що воно створює.

Механізм залучення фінансових інвестицій на підприємства має вирішувати коло організаційних та економічних питань. Економічна складова має забезпечити інвестиційну привабливість реципієнта, а організаційна – організацію та управління діяльністю по залученню фінансових інвестицій підприємством.

Література

1.     Кримковський Р. Б. Сприяння залученню іноземних інвестицій у переробну сферу АПК України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - «Економіка сільського господарства і АПК» / Р. Б. Кримковський. – К., 2003. – 24 с.

2.     Федюніна С.Д. Управління інвестиційною діяльністю підприємств агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02. "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" / С. Д. Федюніна. – К., 2002. – 22 с.

3.     Дуфенюк О. М. Управління механізмом залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 "Організація управління, планування та регулювання економікою" / О. М. Дуфенюк. – Львів. – 2004. – 22 с.

4.     Абсава Л. О. Прогнозування інвестиційної привабливості аграрного сектору (теоретичні і практичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02. "Економіка сільського господарства і АПК" / Л. О. Абсава. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.