Щегольская М.Н, Цеомашко А.С.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М. Туган-Барановского, Украина.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

         Малий бізнес є важливою складовою ринкової еко­номіки. Досвід розвинених країн свідчить, що 60% валового внутрішнього продукту забезпечує малий бізнес. На підприємствах цього сектора працює понад 50% загальної численності зайнятих. У 2008 р. в Україні зареєстрова­но 358,0 тис. малих підприємств. Одним із важливих чинників, через які підприємства стають банкрутами, є недостатній рівень управлінських знань. Так, у США 98% невдач обумовлено неефективним управлінням.

           В Україні управління також є слабкою ланкою, особливо на підприємст­вах, які представлені у секторі малого бізнесу. Дослідження довели, що тільки кожен п'ятий менеджер малого підприємства аналізує фінансові ре­зультати діяльності, третина з них - щотижня, 42% - раз на місяць.

          Відповідно до Закону України «Про дер­жавну підтримку малого підприємництва», малим підприємством є юридична особа, суб'єкт підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми й форми власності, у яких середня чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 чоловік і обсяг річного валового до­ходу не перевищує 500 тис. євро [1].

        Мале підприємство від великого відрізняється за цілями і завданнями, які воно здатне вирішувати. Малі підприємства реалізують підприємницький ін­терес й ініціативу власника, який найчастіше є і керівником, і генератором ідей, і фінансовим керуючим. Відповідно, більшість рішень з діяльності дано­го підприємства ґрунтуються на авторитетній думці власника-керівника.

        На малих підприємствах відбуваються ті ж управлінсь­кі процеси, що й на великих. Але управління малими підприємствами має свої особливості, які пов'язані з малим масштабом діяльності, що обумовлює не­досконалість організаційної структури й відсутність чіткого поділу праці. Системам управління малих підприємств характерні гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і робіт за виконавцями, перевага го­ризонтальних зв'язків, мінімальне використання формальних правил і проце­дур, готовність до змін, групова динаміка, самоконтроль і контроль з боку колег.

           Свої особливості на малому підприємстві має мотивація, оскільки, як пра­вило, на таких підприємствах працюють люди творчі й ініціативні. Це припу­щення Ю. Бусек ґрунтував надослідженнях Д. Мак-Клеланда, який вважав, що люди гостріше всього відчувають три потреби - влади, успіху, причетності [2].

            Специфікою комунікацій на малих підприємствах є перевага усного вер­бального спілкування, при цьому процес передачі інформації через спрощену ієрархію стосунків проходить більш швидко, ніж у великих організаціях.

            На більшості малих підприємств відсутній плановій відділ, функції плану­вання виконує керівник, тому часто плани документально не відображаються. У результаті цього про розмір планових показників персонал може тільки здо­гадуватися. Це призводить до негативних наслідків: по-перше, для досягнення успіху кожний працівник повинен мати чітку уяву про цілі підприємства та про свій особистий внесок у їх досягнення. По-друге, керівник не має змоги ефективно виконувати інші функції управління. Особливістю планування на вітчизняних малих підприємствах є відсутність довгострокових планів [3]. Для підвищення результативності управління малого підприємства доцільно використовувати методи стратегічного управління з урахуванням особливос­тей сегментованих галузей.

Для ефективного управління малим підприємством доцільно враховува­ти, що здатність до самозбереження, адаптації до зовнішніх змін дозволяє здійснювати його діяльність довгі роки, не боячись «морального зношуван­ня», втрати працездатності й банкрутства. Кожному підприємству необхідно постійно модернізуватися до вимог ринку не тільки за допомогою виробницт­ва конкурентоспроможних товарів, але й шляхом удосконалення управління.

Оскільки малі підприємства гостро сприймають вплив зовнішнього сере­довища, найважливішим елементом управління є особлива стратегія протидії негативному впливу, що передбачає: коректування цілей, внесення виправ­лень у систему критеріїв ефективності функціонування, обґрунтування й ви­бір нововведень. Це сприятиме постійному вдосконаленню організаційної структури, підвищенню кваліфікації персоналу, зниженню ступеня централі­зації.

Доцільно зробити висновок, що для малих підприємств в цілому характерні ті ж управлінські процеси, що й великим. Але управління малими підприємствами має такі специфічні риси:

1)об'єднання функцій власника й керівника.

2)відсутність на багатьох підприємствах планових відділів є причиною того, що плани не фіксуються документально.

3)малі підприємства відносять до адаптивних систем, яким притаманні: гнучка організаційна структура, тимчасове закріплення завдань і робіт за ви­конавцями; децентралізація повноважень і відповідальності; перевага гори­зонтальних зв'язків; мінімальне використання формальних правил і процедур; готовність до змін;

4) використання гнучких методів контролю;

5) перевага усного вербального спілкування.

 

Література:

1. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 №2063-111 // zakon1.rada.gov.ua

2. Ваганов К., Кириченко О. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Ак­туальні проблеми економіки. - 2008.- №1. - С. 103-118.

3. Менеджмент малого бизнеса: Учебник / Под рсд. проф. М. Максимцова и проф. В. Гор-финкеля. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 269 с.