Экономические науки/7.Учет и аудит

Вязміна М.В.

Науковий керівник: Головащенко О.М.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского

Необхідність розвитку  обліку ЗЕД в сучасних умовах

Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам. Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок.

Метою даної роботи є визначення необхідності подальшого удосконалення та розвитку обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють систему експортно-імпортних зв’язків між ними.

ЗЕД включає слідуючі форми робіт і співпраць:

— експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили;

— наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню і інші форми кооперації з іноземними суб’єктами;

— підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням ліцензій, патентів, “ноу-хау”, торгових марок і іншими видами нематеріальних об’єктів власності;

— організацію роботи фізичних осіб на контрактивній основі і т. д.

Основними суб’єктами ЗЕД є: фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на умовах, які не заперечують законодавству своєї країни, юридичні особи, що здійснюють форми ЗЕД, перераховані раніше, об’єднання юридичних і фізичних або фізичних, юридичних осіб, умови яких направлені на вирішення проблеми ЗЕД; спільні підприємства, акумулюючи власний капітал і капітал іноземних інвесторів для здійснення всіх форм і видів ЗЕД; інші суб’єкти господарської діяльності.

ЗЕД регулюється: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків, Міністерством Економіки, Національним Банком, Державним управлінням митного контролю, органами місцевого управління.

Концептуальний аспект бухгалтерського обліку зовнішньоеконо­мічних зв'язків регламентується наступними документами:

Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка б/о перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату.

Мета бухгалтерського обліку ЗЕД:

1) контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валютних засобів;

2) сучасне надання адміністрації, податковій і статистичній службі інформації про товарорух;

3) забезпечення сучасних і правильних розрахунків по зовнішньо-торгових операціях.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний комплекс бухгалтерських завдань:

- перш за все — це завдання методологічного характеру, пов’язані з використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД;

- другим важливим завданням обліку ЗЕД є його організація: направлені на раціоналізацію бухгалтерського обліку, що пов’язана з чітким розподілом функціональних обов’язків серед робітників бухгалтерії;

 - також третім комплексом завдань бухгалтерського обліку ЗЕД є технічне забезпечення: адміністрація суб’єкта ЗЕД повинна забезпечити раціональне ведення обліку за допомогою комп’ютеризації, розмножувальної техніки при наявності матеріальних можливостей (автоматизована обробка даних первинних документів, облікових регістрів і форм звітності).

Ставши незалежною державою, Україна тільки входить у систе­му світового господарства і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньоекономічних зв'язків, скільки можливість її економічного та соціального розвитку як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світовий економічний простір суб'єкти господарювання України відчувають великі труднощі, які спричинені не лише зовнішніми, але й внутрішніми чинниками.

Література:

1.     http://fingal.com.ua/content/view/700/35/1/0/

2.     http://readbookz.com/book/34

3.     Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності:. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 388 с.