Економічні науки” / Фінансові відношення.

 

ас. Розмислова Н.О.

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

 

Інвестиційна нерухомість як форма предметної цілісності об'єкту, що потребує системних методів контролю

 

Ефективний розвиток і розповсюдження операцій з інвестиційною нерухомістю в Україні неможливі без належного контролю за цим процесом, який гальмується відсутністю науково обґрунтованої організації і методики проведення контрольних заходів. Проста адаптація методики контрольних заходів інших видів діяльності і відповідних їм організаційних прийомів без урахування специфіки операцій з інвестиційною нерухомістю неефективна, вона підвищує ризик надання помилкової інформації. Відсутність же ефективної системи організації і методики контролю операцій з інвестиційною нерухомістю ставить під сумнів якість і достовірність таких операцій. Розробка методики контролю операцій з інвестиційною нерухомістю можлива лише за наявності теоретичних досліджень, що розкривають механізм проведення системного контролю в умовах дії ринкової економіки [2].

З точки зору економічної сутності інвестиційної нерухомості операція формує сукупність процедур, вживаних для збору, обліку і узагальнення інформації про майно та земельні ділянки, а також для планування фінансово-господарської діяльності в рамках реалізації договору по операціях з інвестиційною нерухомістю [2].

На існуючому етапі здійснення операцій з інвестиційною нерухомістю традиційний бухгалтерський облік вже не задовольняє ускладненим вимогам управління даним процесом. Такі вимоги створюють передумови до виникнення нового напряму діяльності фахівців в області контролю господарських операцій, заснованого на синтезі рахівництва, калькуляції, аналізу, прогнозування, економіко-математичних методів, де система контролю стає повноправним елементом в управлінні діяльністю підприємством.

В процесі контролю важливим є вміння використовувати облікові дані для планування і контролю діяльності підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від її характеру і суті управлінських рішень, які приймаються на її основі [3]. Підставою для ухвалення цього рішення є релевантна інформація, яка охоплює кількісні показники та якісні характеристики, необхідні для ухвалення рішення.

Контроль за виконанням операцій з інвестиційною нерухомістю повинен здійснюватися ще на стадії укладання угоди по реалізації інвестиційної нерухомості. В цьому випадку необхідно керуватися принципом ухвалення операційних рішень. Контроль за здійсненням операційних рішень, при укладенні угоди, застосовується у разі, коли ухвалюється рішення про оптимальне використання обмежених ресурсів. Метою такого рішення є складання виробничої програми, яка забезпечить максимізацію прибутку з урахуванням існуючих обмежень, що характеризують себе як чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції.

Істотним чинником контролю за виконанням операцій з інвестиційною нерухомістю є використання обмежених ресурсів на основі аналізу маржинального доходу на одиницю продукції, яка виражена у вимірнику обмежуючого чинника, в умовах дотримання такої операції.

Грошові потоки, які супроводжують здійснення інвестицій, вимірюються додатково залученими коштами (наприклад, додаткові доходи; зниження витрат; ліквідаційна вартість; звільнення робочого капіталу) або витраченими коштами (наприклад, первинні інвестиції; зростання робочого капіталу; ремонт і обслуговування; додаткові операційні витрати). Контролюючи грошові потоки по операціях з інвестиційною нерухомістю можна також звернутися до методу дисконтування грошових потоків, що є процесом визначення справжньої вартості майбутніх грошових потоків. При цьому ставкою дисконту можуть бути кредитна ставка банку, середньозважена вартість капіталу або внутрішня норма прибутковості.

Таким чином, контроль за виконанням операцій з інвестиційною нерухомістю можна представити у вигляді контролю по сегментах такої діяльності, в рамках дотримання укладеної угоди, де встановлена відповідальність за окремі показники операції з інвестиційною нерухомістю.

 

Список літератури

1.         Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

2.         Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

3.         Сухарева Л. Контроль у діяльності бухгалтера: історія досліджень, стан і перспективи // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 5. – С. 15-19.