Сучасні інформаційні технології/3. Програмне забезпечення

К.е.н. Лутай А.П., студ. гр. ОА-08А Бужинська Є.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, Україна

 Перспективи розвитку програмного забезпечення  бухгал­терського обліку

Історично технологій управління виробничими підприємства­ми в світі створено багато, починаючи з відомих ще з XIX століт­тя діаграм Ганта і закінчуючи іншими, новішими. Сьогодні для українських підприємств найбільш актуальними є такі концепції комп'ютерних інформаційних систем підприємства, як MRP 2 і ERP, які фактично стали світовими стандартами.

Сучасні комп'ютерні інформаційні системи підприємства бе­руть свій початок від систем планування матеріальних потреб MRP. За допомогою цих систем можна планувати закупки або виробництво всіх компонентів кінцевого продукту, проводити оцінку матеріальних запасів з урахуванням незавершеного виро­бництва і прогнозів по реалізації.

В міру розвитку MRP - систем стало зрозумілим, що для успіш­ного управління підприємством необхідно забезпечити більш тіс­ний зв'язок і координацію всіх підрозділів виробництв, що відпо­відають за проектування, виготовлення, постачання, сервісне об­слуговування, реалізацію і маркетинг. Це призвело до появи но­вого покоління програмних продуктів, що отримали назву систем планування виробничих ресурсів — MRP II (Manufacturing Resource Planning). Поряд з функцією планування потреб в мате­ріалах системи МКРП містять ряд нових функцій (автоматизова­не проектування, управління технологічними процесами, іміта­ційне моделювання тощо). Концепція MRP 2 - це методологія детального планування виробництва підприємства, що включає облік, планування завантаження виробничих потужностей, пла­нування потреб у всіх ресурсах виробництва (матеріалах, сирови­ні, комплектуючих, обладнанні, персоналі), планування виробни­чих затрат, моделювання ходу виробництва, його обліку, плану­вання випуску готових виробів, оперативне коригування плану і виробничих завдань. І все це будується на основі єдиної, інтегро­ваної бази даних.

MRP згодом перетворилося в планування ресурсів підприємст­ва (Enterprise Resource Planning ERP), яке іноді також називають плануванням ресурсів у масштабі підприємства (Enterprise-wide Resource Planning). В основі  ERP також лежить принцип ство­рення єдиного сховища даних (repository), що містить усю ділову інформацію, накопичену організацією в процесі ведення ділових операцій, включаючи фінансову інформацію, дані, пов'язані з ви­робництвом, управлінням персоналом тощо. Це усуває необхід­ність передачі даних від підсистеми до підсистеми. Крім того, будь-яка частина інформації, яку має підприємство, стає доступ­ною одночасно для всіх працівників, що мають відповідні повно­важення.

У будь-якому випадку в системі класу ERP повинні чітко виді­лятися три базових блоки:

а)     формування основного плану на основі замовлень клієнтів і
прогноз попиту;

б)     планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовлення партій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі   матеріалів і комплектуючих;

в)     оперативне управління.

Інтеграція покупця в ключові бізнес-процеси потребує нової мо­делі управління діяльністю підприємства: планування ресурсів, син­хронізоване з покупцем, CSRP (Customer Synchronized Resource Planning). Сутність технології CSRP полягає в тому, що при плану­ванні та управлінні підприємством враховуються не лише виробничі й матеріальні ресурси, а й ті, які зазвичай розглядаються як допомі­жні або накладні (тобто такі, що використовуються в процесі марке­тингової і поточної роботи з клієнтом, післяпродажного обслугову­вання тощо). Відбувається перехід від планування виробництва до планування задоволення вимог клієнтів.

Логічним розвитком ERP стали системи управління логістикою  Supply Chain Management - SCM. З'явилося поняття інтеграції лан­цюжків постачань (Supply Chain Integration), що поєднує покупців і постачальників у рамках єдиної структури обробки даних.

Проблема управління замовленнями сприяла розробці систем взаємодії з покупцем (Customer relationship management CRM).  CRM - це технологія управління зв'язками і взаємодією з клієн­тами підприємства, яка зазвичай включає прогнозування контра­ктів, їх відслідкування, підтримку, обслуговування клієнтів, су­проводження процесів замовлень і продаж.

Сьогодні модулі, що забезпечують реалізацію технологій CSRP, SCM, CRM, стали невід'ємним елементом провідних ERP-систем. Вони можуть також бути виконані і у вигляді окремих CSRP -, SCM - або CRM -систем.

Інша актуальна тенденція - забезпечення функціонування ERP- систем з Internet, аж до підтримки ними Web-інтерфейсу, зо­крема, в нових версіях Oracle Applications Rll, J.D. Edwards One World, а також в програмному забезпеченні SAS System (SAS Institute, США). Досить характерною є інтеграція ERP - систем з іншими зовнішніми системами («клієнт-банк», електронного до­кументообігу, автоматизованого проектування, управління тех­нологічними процесами тощо).

 

Література:

1. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку: Навч. посібник. - Житомир, ЖІТІ, 2001. - 527 с.

2. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, ко­нтролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.

3. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. Ильина. - СПб: Питер, 2001. - 688 с.

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухга­лтерського обліку: історія, теорія, перспективи. Наукове ви­дання. - Житомир: АСА, 2001. - 416 с.