Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Крикун Н.В., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Типологія міжпредметних  зв'язків

 

Міжпредметні  зв'язки функціонують у навчальному процесі й здійснюються за допомогою тих або інших методів і організаційних шляхів. Це дозволяє виділити вторинний, підлеглий першим двом, тип організаційно - методичних зв'язків, які збагачують методи, прийоми й форми організації навчання. Вони забезпечують ефективні шляхи засвоєння учнями загальнопредметних знань і вмінь. Їхні види розрізняються:

- за способами засвоєння зв'язків у різних видах знань (репродуктивні, пошукові, творчі);

-    за  широтою здійснення (міжкурсові, внутрішньокурсові, міжциклові);

- за часом здійснення (спадкоємні, супутні, перспективні);

- за способом взаємозв'язку предметів (однобічні, двосторонні);

- за сталістю реалізацій (епізодичні, систематичні);

- за рівнем організації навчального процесу (тематичні, "наскрізні" і ін.);

- за формою організації роботи учнів і вчителів - комунікативні зв'язки (індивідуальні, групові, колективні).

Міжпредметні  зв'язки реалізуються в різних формах організації навчальної й позакласної діяльності: на узагальнюючих уроках, уроках лекціях, комплексних семінарах і екскурсіях, у домашніх завданнях, на міждисциплінарних факультативах тощо  .

Таким чином, спільність структур навчальних предметів і навчальної діяльності в цілісному процесі навчання створює об'єктивні підстави для класифікації міжпредметних  зв'язків.

 Предмети природничо-математичного циклу, до яких належить і креслення, дають учням знання про живу й не живу природу, про матеріальну єдність світу, про природні ресурси і їхнє використання в господарській діяльності людини. Загальні навчально-виховні завдання цих предметів спрямовані на формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів, всебічний гармонійний розвиток особистості. На основі вивчення загальних законів розвитку природи, особливостей окремих форм руху, форм матерії і їхніх взаємозв'язків учителі формують в учнів сучасні поняття про  наукову картину світу.

Посилення практичної спрямованості навчання, його зв'язку із працею, із практикою вимагає від учителів всіх предметів звернути особливу увагу на формування практичних умінь учнів, на формування узагальнених умінь практичної діяльності за допомогою міжпредметних  зв'язків. Такі вміння відповідають видам діяльності, загальним для суміжних предметів. Це вміння розрахунково-вимірювальної, обчислювальної, графічної, експериментальної, конструкторської, прикладної й трудової діяльності в предметах природничо-математичного циклу. Практичні вміння характеризують уміння учнів застосовувати знання на практиці, у ситуаціях різного ступеня новизни й складності. Загальнопредметні вміння формуються на міжпредметній основі, коли вчителі різних предметів ставлять перед учнями однакові вимоги, виходячи із загальної структури вмінь, послідовності виконуваних дій і етапів формування й розвитку вмінь (показ зразка дій, його осмислення, вправи на його застосуванні на матеріалі різних предметів, закріплення при виконанні комплексних міжпредметних  завдань, у самостійних роботах творчого характеру).

Практикується останнім часом розробка в школах навчальних загальнопредметних програм по формуванню й розвитку того або іншого виду практичних умінь учнів у груповому співробітництві вчителів суміжних предметів. Міжпредметна основа забезпечує ефективну методику послідовного розвитку загальнопредметних умінь, у яких взаємозалежні узагальнені й конкретні дії. До узагальнених належать  дії планування й організації практичної діяльності при виконанні тих або інших завдань: формулювання мети, визначення шляхів і методів її досягнення, нагромадження відомостей, виконання практичних дій по досягненню мети, оцінка результатів, їхнє коректування відповідно до  мети. Конкретизація загальних дій здійснюється у відповідності зі специфікою навчального матеріалу того або іншого предмета, особливостями виконуваних завдань і формованих практичних умінь. Оволодіння загальними вміннями організації й планування практичної діяльності необхідна для підготовки й включення учнів у суспільно корисну, продуктивну працю, для формування загальнотрудових, політехнічних умінь.