Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Єршова С.Г., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Аналіз програм з трудового навчання стосовно   змісту профільної підготовки з швейної справи учнів 10 – 11 класів

Програму з трудового навчання в основній школі розроблено відповідно до Державного стандарту освітньої галузі “Технологія”, Концепції трудового навчання й креслення, Базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5,6 і 9 класах та по 2 години  у 7 і 8 класах.

Усі теми програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування й виготовлення виробів: вибір об’єкту технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу й результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів не лише до практичної технологічної діяльності, а й до проектної і дослідницької. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого й критичного мислення, вміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси й технічні засоби.

У 7 і 8 класах, де відводиться по 2 години щотижнево на вивчення предмета, передбачене обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо–інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, розробку конструкції, технології, виготовлення і оцінку. Разом з цим здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій: обробки конструктивних матеріалів, електроніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, народних ремесел тощо. Широкий спектр вибору технологій, які застосовуються у виконанні проектів створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого й регіонального оточення, народних художніх промислів тощо.

З метою забезпечення допрофільної підготовки школярів, свідомого вибору учнями профілю навчання, а також урахування відповідного матеріально-технічного й кадрового забезпечення шкіл зміст трудового навчання у 7, 8, 9 класах може базуватися на тих виробничих технологіях, які складають основу профільної підготовки старшокласників відповідної школи (технології швейного виробництва, сільського господарства, ювелірного, вишивального, радіоелектронного, шкіргалантерейного виробництва тощо).

Реалізація інваріантного змістового ядра трудового навчання школярів 5-9 класів, яке закладено в усі варіанти програм є обов’язковим.

Трудове навчання створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, сприяє розвитку технічної творчості і конструкторських здібностей, морально-вольових якостей, культури праці. Вчитель має систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксувати результати спостережень, брати активну участь і допомагати педагогічному колективу у вивченні особистості школяра.

Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії і особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми  в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з методичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, що ставляться до них.