Педагогические  науки/5.Современные методы преподавания.

К. пед. н. Стечкевич О.О.

Львівський науково-практичний центр ПТО АПН України

Організаційно-педагогічні умови

вивчення ПЗ спеціального призначення

 

Оптимізація процесу професійної підготовки, підвищення його якості та ефективності відбувається в умовах використання засобів ІКТ (зокрема програмного забезпечення (ПЗ) спеціального призначення) за рахунок розширення можливостей вибору методів, засобів і організаційних форм навчання; створення умов для активної самостійної навчальної діяльності, здійснення диференційованого і індивідуального підходу до учнів з урахуванням рівня їх підготовки, включаючи  вибір оптимального темпу і траєкторії навчання; підвищення мотивації до матеріалу і предмету в цілому.

Перехід до комп'ютерних технологій навчання, пошук розумного поєднання нового з традиційним складний і вимагає вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, навчально-методичних та інших проблем. Ми вважаємо, що якість знань і ефективність підготовки фахівців у процесі вивчення ПЗ спеціального призначення в ПТНЗ будуть підвищені, якщо:

– створити відповідні організаційно-педагогічні умови, що реалізовуються за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій з урахуванням накопиченого учнями досвіду;

– відповідно до можливостей комп'ютерної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій здійснюватиметься відбір, структурування і дозування навчального матеріалу, що вивчається на теоретичних і практичних занять;

– навчально-пізнавальний процес будувати відповідно до моделі формування ключових компетенцій, орієнтованої на задоволення вимог соціального замовлення;

– розробити типологію уроків і систему вивчення ПЗ спеціального призначення, спроектувавши систему критеріїв і показників, що відображає сформованість знань, умінь, навиків і ключових компетенцій фахівця.

У процесі наукового пошуку встановлені наступні організаційно-педагогічні проблеми вивчення програмного забезпечення спеціального призначення у ПТНЗ, з якими зустрічаються учасники навчального процесу:

ÿ Загальні освітні проблеми: проблема наступності і дублювання, ступінь оволодіння ПЗ, державні стандарти (дисципліни), методика вивчення ПЗ, оплата праці, співпраця з соціальними партнерами (повне усунення від участі у процесі підготовки);

ÿ Адміністрація: кадрове питання, технічне обслуговування, ліцензоване ПЗ, рівень забезпечення ПК, санітарні вимоги, атмосфера у колективі (у контексті інновацій);

ÿ Інженерно-педагогічні працівники: впровадження ІКТ навчання (рівні готовності), методичне забезпечення, контроль за вивченням (у т.ч. за ПК), організація самостійної роботи учнів, додаткові доручення (звіти, форми, віруси…), web-сайти та їх супровід (дотичні проблеми), репродуктивний рівень занять (інструкції), оновлення програмних засобів;

ÿ Учні (студенти): рівень готовності, мотивація навчання (професійна спрямованість), доступ до мережі Інтернет, доступ до ПК за межами навчального закладу, відсутність електронних посібників (завдань для самостійного вивчення).

У контексті нашого дослідження наведемо визначення наступних понять:

– «діяльність» – динамічна система взаємодії суб'єкта зі світом, у процесі якої відбувається виникнення і втілення в об'єкті соціологічного образу та реалізація опосередкованих відносин у конкретній діяльності. Різними потребами, мотивами, які визначають її сенс та значущість, зумовлюється діяльність людини [1, c.117];

– «умова» – сукупність даних положень, що лежать в основі чого-небудь, як необхідна обставина, що робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь, або сприяє чомусь [2, c. 632].

Звідси випливає, що організаційно-педагогічні умови забезпечують реалізацію змісту, форм, методів навчання, оптимізують його підходи, технологію організації навчального процесу як цілісної системи. Під педагогічними умовами розуміють сукупність положень, дотримання яких забезпечує досягнення поставленої мети. Таким чином, організаційно-педагогічні умови вивчення ПЗ – це сукупність положень, які відображають взаємозв'язок організаційних форм та педагогічного забезпечення їх функціонування, що впливають на підвищення ефективності і якості освітнього процесу з використанням ІКТ для формування особистості фахівця.

На цій основі сформулюємо організаційно-педагогічні умови вивчення програмного забезпечення спеціального призначення, які забезпечують підвищення якості професійної підготовки фахівців невиробничої сфери у ПТНЗ:

1. Удосконалення процесу професійно-практичної підготовки на основі підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у контексті застосування ІКТ.

2. Адаптація учнів до застосування ІКТ і вивчення ПЗ.

3. Реалізація механізму соціального партнерства в організації професійного навчання

4. Інтеграція інноваційних та традиційних форм і методів навчання на базі відповідної типології уроків та алгоритму вивчення ПЗ.

 

Література:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология: учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / Л.С.Выготский; под. ред. В.В.Давыдова. – М.:Педагогика, 1991. – 355.

2. Новий тлумачний словник української мови: у 4.т. / [уклад. В.В.Ярмаченко, О.М.Сліпушко]. – К.: Аконіт, 1999. – Т.4. – 941 с.