Максимчук Л.В.

Хмельницький національний університет

 

Психологічні передумови

вживання фразеологізмів у мовленні

 

Фразеологізми є справжньою оздобою мови, одним з невичерпних джерел створення образності. ФО – це носії життєвого досвіду нації, що яскраво відображають спостереження над навколишнім світом. Це безпосередньо зумовлює особливості вживання фразем у мовленні.

Частотність використання сталих висловів прямо залежить від віку людини та від її життєвого досвіду. Дитина, наприклад, сприймає фразеологізми буквально. Причиною цьому є різниця в типі мислення дорослого та дитини. Мислення, як “психологічний процес пізнання, що пов’язаний з відкриттям суб’єктивно нового знання”, має зв’язки також із мовою та мовленням. Діти оволодівають мовленням поступово, тому і засвоєння знань, накопичених у процесі розвитку нації, вимагає від них великих зусиль мислення.

Вживаються ФО, як правило, в розмовній мові та мають ситуативний характер. Мовна ситуація, в якій були вжиті ідоми, запам’ятовується яскраво і надовго, бо в запам’ятовуванні бере участь емоційна пам’ять, яка до певної міри може бути сильнішою за інші види. При сприйнятті на слух того чи іншого фразеологізму у слухача одразу виникають позитивні або негативні оцінки почутого, що безпосередньо впливає на його почуття. У запам’ятовуванні бере участь і образна пам’ять, бо ФО створюють в уяві не прості образи, які виникають при сприйманні слів, а жваві та яскраві, що зумовлено природою фразеологізмів. Сталий вислів, влучно вжитий у мовленні за певних обставин, може виникнути в свідомості, коли людина потрапляє в аналогічну ситуацію. Неабияку роль у даному випадку для запам’ятовування відіграє емоційна асоціація.

В процесі використання у мовленні окреме місце можна відвести ФО, до складу яких входить назва кольору. Такі ідіоми мають особливе психологічне значення, адже сприймання кольору пов’язане із зоровими відчуттями, вивчення фразеологізмів із колоронімами створює підґрунття для розвитку уяви. Образ, який породжує фраза з назвою кольору, дуже легко уявити. А здібність щось зорово уявляти позитивно впливає на запам’ятовування. Отже, такі вислови розвивають і пам’ять. Не можна переоцінити процес мислення в ході навчання, в якому матеріалом для розв’язання завдань є образи; ними знову-таки можуть слугувати ФО з колоронімами. Вони є засобами образного змалювання явищ навколишньої дійсності, одночасно збагачуючи інтелект та духовний світ людини. При вивченні таких фразем педагог повинен наголошувати на тому, що будь-яку фразу треба вживати точно і влучно, а відчуття доречності в мовленні можна розвивати, використовуючи, зокрема, фразеологізми-порівняння з назвами кольорів.

Робота учнів чи студентів з будь-яким мовним матеріалом  зводиться не лише до накопичення знань із подальшим їх використанням, що є процесом становлення освіченої особистості, а й до формування творчої особистості. Такі завдання ставить Державна національна програма “Освіта (Україна XXI ст.)”: “У програмі визначені стратегічні завдання реформування освіти в українській державі:… формування освіченої, творчої особистості” Отже, значення творчої активності в процесі навчання відіграє неабияку роль. Творчість має велике значення як в мистецтві, так і в науці. Перефразовуючи Л.С.Виготського, можна відзначити, що творчість є нормальним і постійним супутником не лише розвитку, а й життя загалом. Результатом розвитку творчості може виступати самостійність мислення особистості, що готує її до самостійного дорослого життя. Таким чином, в процесі навчання слід якомога ефективніше розвивати творчу активність учнів.

Під час вивчення фразеологізмів слід спрямувати навчальний процес у такому руслі, щоби залучити студентів та учнів до творчої та самостійної діяльності. діти швидко та легко запам’ятають дані фразеологізми. Щодо частотності вживання фразем із певним колоронімом, то справдилось твердження, що as black as coal – найуживаніший зворот. Досить несподіваним виявилось те, що ФО as brown as a berry увійшла до найчастіше вживаних

Стало зрозумілим, що вживання запропонованих фразеологізмів-порівнянь ніяк не залежить від особливостей кожного учня чи його вподобань, а виключно від мовної ситуації, де той чи інший вираз було вжито. Цей факт підтверджує, що вживання таких образних засобів мови, як фразеологізми, не носить суб’єктивного характеру. Все залежить від доречності чи недоречності застосування їх у певній ситуації.