Педагогические науки /

4. Стратегические направления реформирования системы образования

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Діяльнісний метод навчання іноземної мови в початковій школі

 

Згідно з  Державним стандартом початкової загальної освіти з 1-го вересня 2012 року вивчення іноземної мови планується розпочати з 1-го класу. Відтак актуалізується низка методичних проблем, зокрема питання про метод навчання іноземної мови молодших школярів.

Серед методів навчання іноземних мов у початковій школі виокремлюється комунікативно-ігровий метод, запропонований О. О. Паршиковою [5, с. 36]. Науковець виділила п’ять груп навчальних прийомів комунікативно-ігрового методу: 1) змагання (ігри, конкурси, вікторини); 2) відгадування (шаради, загадки, кросворди); 3) перевтілення (ігри-пантоміми, скетчі, інсценівки, рольові ігри); 4) художнє виконання (лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні); 5) сюжетна організація (казки, легенди, байки) [5, с. 28, 36].   

Наше дослідження діяльності молодшого школяра в процесі вивчення ним іноземної, зокрема англійської, мови (як на уроці, так і в позаурочний час) уможливило виокремлення таких її (діяльності) видів: ігрової, художньої (художньо-мовленнєвої, театрально-ігрової, музичної, образотворчої) [3, с. 83-96] та фізичної [1, с. 73-76] поряд з учінням як провідним видом діяльності молодших школярів, що прийшло на зміну грі, яка домінувала в дошкільному дитинстві [2, с. 189].

Окреслимо роль кожного виду діяльності молодшого школяра в оволодінні ним іншомовною, зокрема англомовною, мовленнєвою діяльністю (див. рис. 1). Саме остання є метою навчання молодших школярів іноземної мови. На досягнення цієї мети націлене учіння молодшого школяра, яке виступає основним засобом досягнення мети навчання іноземної мови – іншомовної мовленнєвої діяльності. В свою чергу, учіння молодшого школяра не виключає залучення інших видів його діяльності: ігрової, художньої, фізичної. Відтак ці види діяльності слугують допоміжним засобом оволодіння молодшим школярем іншомовною мовленнєвою діяльністю.    

 Стрелка вверх: засібСтрелка вверх: засібСтрелка вниз: мета

Рис. 1. Роль видів діяльності молодшого школяра

в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю (ІМД)

 

Співвіднесення прийомів комунікативно-ігрового навчання, запропонованих О. О. Паршиковою, з виокремленими нами видами діяльності молодших школярів при вивченні іноземної, зокрема англійської, мови уможливило висновок про те, що ці прийоми є радше прикладами художньої діяльності, зокрема таких її видів як  художньо-мовленнєва, театрально-ігрова й музична.

З огляду на вагомість для розвитку молодшого школяра видається доречним залучати до навчання іноземної мови в початковій школі й образотворчу (малювання, конструювання [4], аплікацію, ліплення), й фізичну діяльність. Так, наприклад, образотворча діяльність сприяє розвитку дрібної мускулатури кисті руки молодшого школяра, що є передумовою оволодіння ним письмом; фізична діяльність – координації рухів учня молодшого шкільного віку тощо.    

Отже, в процесі навчання іноземної мови молодшого школяра вчителю не варто обмежуватися такими видами його діяльності як спілкування й гра, що є складниками комунікативно-ігрового методу. Доцільно до учіння молодшого школяра, спрямованого на оволодіння ним іншомовною мовленнєвою діяльністю, залучати всі властиві йому види діяльності.

Відтак вважаємо виправданим назвати метод навчання іноземної мови в початковій школі діяльнісним, що надає нам підстави ввести до наукового обігу поняття «діяльнісний метод навчання іноземної мови».

Саме цей метод ми рекомендуємо й для навчання дошкільників, що може слугувати перспективою для подальших наукових розвідок.  

Література:

1.     Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови : [монографія] / О. Б. Бігич. – К. :  Вид. центр КНЛУ, 2010. – 138 с.

2.     Бондаренко А. Ф. Основы психологии : [учебник] / А. Ф. Бондаренко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – 254 с.

3.     Коломинский Я. Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста : [книга для учителя] / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько. – М. : Просвещение, 1988. – 190 с.

4.     Метьолкіна М. М. Конструювання з паперу в навчально-виховному процесі з англійської мови в 1-му класі / М. М. Метьолкіна // Рідна школа. 2002. № 8 9. – С. 38 – 40.

5.     Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання іноземних мов : германські мови» / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 44 с.