Экономические науки /9.Экономика промышленности

 

Кононенко Г.С.

ДВНЗ «Донецький  інститут  залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту»

 

Необхідність застосування логістики промисловими підприємствами

 

На сьогодні однією з обов'язкових умов подальшого розвитку економіки є розвиток господарської діяльності промислових підприємств України. На їх економічний розвиток  впливає низка факторів: зниження інвестиційної активності на промислових підприємствах, тривалий економічний спад, зменшення валових національних заощаджень, інфляційні процеси та зниження стійкості національної валюти, скорочення інвестиційних витрат бюджету, загострення кризи бюджетної системи, збільшення неплатежів, нестійкий фінансовий стан промислових підприємств, дестабілізація процесів формування суспільного капіталу, незначне надходження іноземних інвестицій, відсутність державної інвестиційної стратегії, недосконалість законодавства, повільний темп інституціональних реформ.

У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, кризового стану економіки виникає потреба невідкладної всебічної перебудови й удосконалення господарської діяльності. У справі стабілізації економіки важливою є оптимізація господарських зв’язків. Науку, що вирішує ці питання, зарубіжними вченими було названо логістикою.

Застосування логістики промисловими підприємствами посилюється необхідністю наукової обґрунтованості прийняття управлінських рішень, їх оптимізації і практичної ефективності, потребою вдалого високопрофесійного використання сучасних методів і моделей управління в народногосподарському комплексі України.

Застосування засад логістики на підприємстві породжує необхідність розуміти сутність логістики, її становлення, для подальшого її розвитку. Питанням становлення логістики як науки приділяли увагу наступні вчені: А.У. Альбеков, А.М. Гаджинський, Є.В. Крикавський, Л.Б. Миротин, О.А. Митько, Ю.М. Неруш, В.І. Сергєєв, інші.

Нині є багато визначень логістики. Автори ряду публікацій розглядають її передусім як науку, що дає змогу оптимізувати кооперативні зв'язки. Інші вважають основним середовищем застосування логістики внутрішньовиробничі процеси з обов'язковим включенням у логістику питань планування завантаження обладнання, визначення розмірів партій запуску деталей. Одні автори виокремлюють як основу логістичного підходу транспортне обслуговування, інші — складське господарство. Так, французькі фахівці з логістики трактують її як «сукупність різноманітних видів діяльності з метою одержання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у встановлений час та у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції». На думку деяких західних спеціалістів, логістика — це "Інтеграція процесу перевезень з виробничою сферою і включає вантажно-розвантажувальні операції, зберігання і транспортування товарів, а також необхідні інформаційні процеси. Німецький учений Пфоль вважає, що логістика — це процес планування, реалізації і контролю ефективних та економних з огляду на витрати переміщення та зберіганням матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, а також одержання інформації про постачання товарів від місця виробництва до місця споживання згідно з вимогами клієнтури. Російський учений Б. К. Плоткін дає таке стисле визначення логістики: це наукова дисципліна про управління потоками в системах. Така різноманітність визначень логістики пояснюється тим, що ця дисципліна поки що перебуває у стадії формування і її базова термінологія ще не уніфікована. [1]

Необхідність  застосування логістики на сучасному промисловому підприємстві пояснюється рядом причин [2]:

- розвиток конкуренції, викликаний переходом українських підприємств від ринку продавця до ринку покупця;

- забезпечення конкурентних переваг логістично організованих систем товароруху за рахунок зниження собівартості продукції і поліпшення якості поставок;

- енергетична криза;

- науково-технічний прогрес і, в першу чергу, комп'ютеризація управління

В даний час налічується безліч видів логістики: - транспортна логістика (і автотранспортна логістика зокрема), складська логістика (логістика складування), комерційна логістика, інформаційна логістика, маркетингова логістика, закупівельна логістика, виробнича логістика, промислова логістика, логістика розподілу (розподільна або збутова логістика).

Основними задачами любого виду логістики є:

-  максимізація прибутку підприємства при більш повному задоволенні попиту споживачів;

- ефективне використовування виробничого апарату підприємства за рахунок оптимального завантаження виробничих потужностей замовленнями споживачів;

- раціональна поведінка на ринку з урахуванням його постійно змінної кон'юнктури.

У якості логістичних функцій виділяють:  підтримку стандартів обслуговування споживачів;  управління закупівлями;  транспортування;  управління запасами;  управління процедурами замовлень;  управління виробничими процедурами;  ціноутворення;  фізичний розподіл продукції.

Для того щоб швидше застосовувати  і розвивати логістику на промислових підприємствах  в Україні, треба з'ясувати причини, що стримують її впровадження у практику. По-перше, це відсутність державного підходу до проблем логістики, що виявляється у відсутності правової юридичної бази, спеціалістів та центрів їх підготовки. По-друге, загальна економічна криза з невирішеними питаннями власності та зниженням обсягів виробництва, інфляція, стагнація гальмують будь-яке починання. По-третє, логістика передбачає комплексний облік витрат, за якого зростання витрат у транспортно-складському господарстві перекривається ефектом, отриманим за межами цієї галузі. Разом з тим існуюча система бухгалтерського обліку, методики внутрішньовиробничого госпрозрахунку, що використовуються на практиці, поки не дають змоги повністю оцінювати витрати й результати діяльності підрозділів та служб підприємства. По-четверте, логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства. По-п'яте, розвиток ідей логістики гальмується недоліками професійної підготовки кадрів. Існує багато й інших причин, ліквідація яких прискорила б впровадження логістики у практику.

Застосування логістичних засад в діяльності промислових підприємств дозволить підвищити прибутковість галузі за рахунок скорочення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з постачання сировини, виробництва і збуту продукції.

Сьогодні здійснюються спроби подальшого розширення сфери застосування логістики шляхом виділення як об’єктів її дослідження енергетичних, трудових та інших потоків, які присутні в економічних системах. [3]

Н.В. Чорнописька [4]  провела  дослідження протягом березня-квітня 2008 року на 69 підприємствах Львівщини, з яких 37 % – в своїй оргструктурі мають або відділ логістики або посаду логіста, з приводу застосування логістики.

  Серед чинників, які сприяли необхідному застосуванню логістики на підприємстві, експерти виділити такі основні:

- зовнішні:

-  агресивніша політика існуючих конкурентів – 73 % респондентів;

-  прихід на ринок нових потужних конкурентів – 30 % респондентів;

-  вимоги ключових клієнтів щодо рівня обслуговування – 95 % респондентів;

-  умови постачальників щодо точності заздалегідь визначених потреб – 42 % респондентів;

-   залежність від постачальників – 23 % респондентів;

- внутрішні:

- зміна системи менеджменту – 50 % респондентів;

- впровадження інформаційної системи – 5 % респондентів;

- пошук резервів зниження витрат – 80 % респондентів.

Результати дослідження підприємств Львівщини засвідчують той факт, що більше ніж третина з них спрямована на використання логістичних принципів управління матеріальними потоками підприємства, а це значно вищий показник порівняно з минулими роками.

Можна констатувати, що логістика залежно від її сучасного рівня розвитку є комплексним (системним) методом розробки стратегій і механізму оптимізації господарчих зв’язків на основі міжфірмених чи міжфункціональних економічних компромісів.[5] Логістику на сучасному етапі варто розглядати як ключовий елемент конкурентної ринкової стратегії підприємства, як ключову первинну діяльність із забезпечення конкурентних переваг.

 

Література:

1. Логістика [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Логістика. - Назва з екрана.

2.Кобзєва К.В.Теоретичне обґрунтування становлення логістики як науки //Економика, Менеджмент, Підприємництво. Збірник наукових праць: Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007.–№18. –61-66

3. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник. Д.: ВІК, 2005.- 335С.

4. Н.В. Чорнописька,  Методичні підходи  оцінювання логістичної діяльності  підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2008 .-   № 608.- с.265-271

5. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.