Пастухова К.М.

Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського

 

Служба контролінгу як невід’ємна складова ефективно діючого підприємства

 

Мистецтво економічного управління полягає в умінні передбачати господарську і комерційну ситуацію, прийняти заходи по оптимізації співвідношення «витрати - результат» і тим самим забезпечити досягнення поставлених цілей і, перш за все, здобуття бажаного прибутку. Контролінг - механізм цього мистецтва, на розвиток і вдосконалення якого направлені зусилля зарубіжних, а в даний час і українських фахівців.

Первинне поняття контролінгу об'єднало сукупність завдань у сфері обліку і фінансів, а контролер був головним бухгалтером. Вміст контролінгу і робота контролера на сьогодні значно ширші і різноманітніші.

Сучасна концепція контролінгу постійно знаходиться у розвитку, тому на даний момент не існує єдиного визначення цього поняття.

Контролінг - це функціонально відособлений напрям аналітичної діяльності, пов'язаний з реалізацією інформаційного, коментуючого забезпечення управління підприємством. Основними завданнями контролінгу є виявлення проблем і коректування діяльності організації до того, як ці проблеми переростуть в кризу. Для його організації необхідно створити спеціальний структурний підрозділ - службу контролінгу.

Служба контролінгу прагне так управляти процесами поточного аналізу і регулювання планових і фактичних показників, аби по можливості уникнути помилки, відхилення і прорахунку - як у теперішньому, так і в майбутньому часі. В перелік основних завдань служби контролінгу на підприємстві повинно входити:

- сприяння ухваленню рішень при розробці і затвердженні поточних планів;

- консультування і самостійне проведення спеціальних економічних досліджень;

- координація планів по всіх рівнях;

- контроль прибутку в рамках поточних планово-контрольних розрахунків і сприяння в проведенні контрольних перевірок;

- підготовка зведень планових і контрольних показників для керівників і фахівців підрозділів, що беруть участь в процесі планування і контролю;

- ухвалення рішень відносно характеристик систем, методів і організації управління і планування на підприємствах.

Від ефективності виконання службою контролінгу своїх завдань залежить життєздатність суб’єкта господарювання. З цього витікає необхідність її впровадження на підприємствах, які знаходяться на порозі фінансової кризи, що особливо актуально на даний момент. Впровадження служби контролінгу має бути одним з елементів організації системи управління по запобіганню банкрутству вітчизняних підприємств [2].

На першому етапі існування служба контролінгу є робочою групою з 3-4 чоловік,  що володіють чималими повноваженнями і доступом до всієї економічної інформації.

В період становлення служба контролінгу встановлює зв'язки з іншими підрозділами і налагоджує інформаційну співпрацю. На великих  європейських компаніях цей період становив приблизно 6 років.

Згодом служба контролінгу може розширити свій вплив і свій штат, для чого в кожен цех може бути призначений свій контролер, який буде відстежувати і аналізувати відхилення фактичних параметрів роботи від планових.

Інформація, яку готує служба контролінгу, призначена для заступника директора з економіки (фінансового директора, комерційного директора) і генерального директора. Тому доцільно підпорядкувати її безпосередньо генеральному директору або його заступнику з економіки. Тобто тим особам, яким безпосередньо підпорядковані головний бухгалтер, керівники фінансового і планово-економічного відділів, керівник служби збуту.

У кожного із співробітників служби контролінгу є свої посадові обов'язки і в той же час повинен дотримуватися командний принцип роботи, коли деякі аналітичні завдання виконують всі разом, допомагаючи один одному.

Досвід українських підприємств показує, що раціональним є наступний склад служби контролінгу (рис. 1).

Рис. 1 Склад служби контролінгу на підприємстві

 

Однак має місце питання: навіщо створювати ще одну організаційну структуру на підприємстві, якщо аналітичною роботою займається планово-економічний  відділ? Адже він складає планові кошториси витрат і калькуляції на окремі види продукції, робіт і послуг. На підставі даних бухгалтерії він же складає фактичні кошториси витрат і калькуляції, визначає відхилення та виконує безліч інших функцій.

Принциповою помилкою даної позиції є недооцінка ролі аналітичної роботи на підприємстві. На розрахунки припадає велика частина роботи і  плановий відділ завантажений поточною роботою, його зусилля направлені зовсім не на аналіз господарської діяльності підприємства В той же час, окрім аналізу і констатації поточного положення справ на підприємстві, повинна

проводитися робота по поліпшенню економічної діяльності, тобто повинен йти процес безперервних удосконалень.

Саме для цього і створюється служба контролінгу. Принципова її відмінність від інших фінансово-економічних служб полягає в тому, що вона вирішує завдання поліпшення виробничо-господарської і економічної роботи підприємства.

Таким чином, наявність ефективно діючої служби контролінгу, особливо в сучасних умовах, є невід’ємною частиною профілактики кризи на підприємстві та адаптації його к змінам зовнішнього середовища.

 

Література:

 

1. Вецепура Н.В., Івженко О.С. Контролінг як інструмент профілактики кризи на промисловому підприємстві // Вісник Академії економічних наук України. – 2006. - №2. – С. 51-57.

2. Новикова И. В. Контроллинг как путь предупреждения банкротства предприятия // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №4. – С.63-66.

3. Одноволик В. І. Контролінг – сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №6. – С. 127-131.