ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.

 

Економічні інтереси становлять спільно-роздільну сис­тему, у якій відображаються різноманітні суперечності складного поступального руху суспільства, їх виявлення та реалізація залежать від досягнутого цивілізаційного рівня соціально-економічної системи і закладеного в ній способу виробництва. Вони відносяться до тих категорій, які не просто виражають певні життєві потреби людини, а спрямовують діяль­ність господарюючих суб'єктів, підвищуючи їх активність у суспільному відтворенні.  В них закладено функцію рушій­ної сили економічного прогресу.

Економічним інтересам відводиться в економічній думці вагоме місце як найбільш узагальненій формі прояву еко­номічних відносин. Складність, різноманітність і змінюва­ність останніх обумовила їх нові форми організації та про­яву, що значно розширює спектр їхнього дослідження.

Ринкова економіка, насамперед її роздержавлення шляхом приватизації державного майна, забезпечила перехід від панування загальнодержавної власності до багатоманітності форм власності, докорінно змінила соціально-економічну структуру суспільства. Індивідуальна приватна, кооперативна, акціонерна й державна форми власності породжують нову систему економічних інтересів. Кожен суб’єкт власності з відповідною формою господарювання набуває самостійності та намагається якнайповніше задовольнити потреби, реалізувати свої інтереси. У цьому проявляється демократична природа ринкової економіки, відривається широкий простір для ініціативи та підприємницької діяльності.

Наукове пізнання становлення й розвитку економічних інтересів пов'язане із виявленням внутрішніх, глибинних тенденцій системної трансформації, запровадження в практику нових форм активізації трудової, управлінської та підприєм­ницької діяльності, способів узгодження як загальнонаціона­льних цілей і потреб, так і кожного господарюючого суб'єкта, конкретної особи. Адже інтереси характеризуються значною залежністю від впливу людського чинника, економічна поведінка якого відзначається персональною індивідуальністю та масовою непередбачуваністю. Система інтересів, її зміни є ві­дображенням сутності людського буття та структури діючих норм і регуляторів економічної діяльності.

З розвитком ринкових відносин  створюється нова структура економічних інтересів. Тому пошук шляхів зростання наці­ональної економіки важливо поєднувати з формуванням ефективного механізму реалізації різних видів економічних інтересів, який відзначався б консолідаційним характером. На сьогодні не розроблено цілісної концепції пере­творень системи економічних інтересів, мотивів поведінки людей у незвичних умовах ринкової трансформації. Залиша­ються відкритими проблеми дослідження взаємозалежності між адаптаційною поведінкою суб'єктів господарювання та впровадженням механізмів реформування власності, ролі державних інститутів в усвідомленні національної ідеї та ви­значенні механізмів її досягнення. Суттєвою прогалиною в дослідженні сучасного стану економічних інтересів є відсут­ність поглибленого аналізу процесів, що відбуваються на під­приємствах різних форм власності й господарювання.