Володарський А.В.

науковий керівник: Войтюшенко Н.М.

 Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ

 

Головним завданням ринку цінних паперів є створення умов та забезпечення більш повного та швидкого перерозподілу фінансових ресурсів у різні сфери економіки. Однією з складових ринку цінних паперів України є ринок облігацій. Треба зазначити, що розвиток ринку облігацій розширює можливості інвестування та фінансування підприємств, організацій, а це в свою чергу стимулює ефективне зростання економіки країни.

В сучасних умовах глобалізації відбувається процес інтегрування національних фондових ринків у світовий фінансовий ринок.  Динаміка індексів доходності українських облігацій засвідчує позитивний характер інтеграційного розвитку ринку, однак він поступає перед ринками інших країн [1]. Проблема формування інформаційної системи на ринку облігацій є особливо актуальною на етапі формування ринку та інтеграції до єдиного міжнародного фондового ринку. Ринок облігацій має стати інструментом, за допомогою якого буде здійснюватись обмін та перетік коштів між національними ринками усіх країн світу.

Розвиток ринку облігацій України на сьогодні перебуває в стадії інтегрування до світового фондового ринку. У 2008-2009 роках розвиток ринку корпоративних облігацій значно збільшив обсяг емісії і створив сприятливі умови для розвитку ринку муніципальних облігацій та розміщенню державних облігацій на світових фондових ринках [2].

Однак процес інтегрування вітчизняного ринку облігацій в єдине ціле з іншими світовими ринками відбувається не стабільно та дещо хаотично. Українські вчені: М.Денисенко, В. Кабанов, О Недбайло, які розглядали проблеми інтеграції ринку облігацій, наголошують на гальмуванні процесу інтегрування у результаті недостатнього розвитку інформаційного поля а це в результаті знижує зацікавленість ринком зарубіжних інвесторів [3].

Систематизація проблем, щодо формування інформування системи на ринку облігацій може мати наступний вигляд:

- по-перше, не має відкритої інформації про попит на облігації внутрішньої державної позики на первинних аукціонах . Як результат цих дій – відсутність можливості, яка дає вітчизняним та зарубіжним інвесторам оцінити поточні та можливі подальші зміни, пов’язані з попитом на ринку на державні цінні папери;

- по-друге, відсутня повна інформація про плани Мінфіну України щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики на первинних аукціонах. Із-за цього інвестори не мають можливості для своєчасного складання своїх фінансових планів;

- по-третє, не має відкритої оперативної інформації про обсяги торгів облігаціями внутрішньої державної позики на вторинному ринку, а якщо вона є то дуже обмежена. Це в свою чергу впливає на формування інформаційного середовища ринку облігацій країни.

На мікрорівні можна виділити наступні проблеми, які негативно впливають на процеси становлення ринку:

- несвоєчасне надходження поточної інформації про результати господарської діяльності емітентів облігацій;

- відсутність інформації щодо обсягів торгів корпоративними облігаціями на вторинному фондовому ринку;

- обмеженість інформації про становище місцевих бюджетів органів самоврядування – негативна тенденція для розвиту муніципальних облігацій [4].

Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є створення вимог щодо інформаційного поля, яке є однією з складових ринку облігацій. Треба збільшити інформаційних потік про попит на облігації внутрішньої державної позики на первинних аукціонах НБУ, а для цього ці аукціони треба проводити більш відкрито. Це дасть змогу інвесторам аналізувати стан, який формується на фінансовому ринку, тому що попит та пропозиція відображає поточне економічне становище держави. Ввести щоденну звітність для торговців цінними паперами по ряду показників. Це дасть змогу позбавити ринок облігацій від торговців на один день, які не легально виводять вітчизняний капітал закордон. Позитивним заходом для формування інформаційної системи може бути рейтингування облігацій – інструмент розкриття інформації про ризики вкладень коштів у боргові зобов’язання. Викладені заходи можуть сприяти формуванню ефективної інформаційної системи українського ринку облігацій з метою подальшої інтеграцій в світовий фондовий ринок.

 

Література:

 

1)    Пілецький В.Т. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. [текст]/ В.Т. Пілецький, Н.А. Куликова – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 151с.

2)     Охріменко О. Український ринок облігацій на шляху інтегрування до міжнародного фондового ринку/ О.Охріменко// Ринок цінних паперів України. – 2005. - №3-4. с. 21-26

3)     Охріменко О. Проблеми адаптації інформаційного поля українського ринку облігацій до міжнародного ринку/ О.Охріменко// Ринок цінних паперів України. – 2005. - №9-10. с. 67-71

4)           Охріменко О. Індикативний аналіз ринку облігацій України в контексті міжнародної інтеграції/ О.Охріменко// Ринок цінних паперів України. – 2005. - №5-6. с. 35-40