Володарський А.В.

науковий керівник: Колокольцев О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

Вплив помилок обліку доходів та витрат на достовірність фінансової звітності

Користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства, інвесторами або власниками якої вони є або мають (бажають) стати. Фінансова звітність є важливим джерелом інформації для використання в управлінських цілях на мікро- і макрорівнях.

Фінансові результати, доходи – одні з найважливіших звітних показників, що характеризують ефективність виробництва. Однак не дивлячись на те, що їх формування регулюється окремими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку [1-4] та іншими документами, форма звіту про фінансові результати потребує вдосконалення методологічної обґрунтованості облікового забезпечення формування фінансових результатів. Також важливою проблемою є помилки при складанні звітності та їх вплив на достовірність звітності.

Теоретичні та практичні аспекти складання та подання фінансової звітності широко розглядаються в науковій літературі. Даним проблемам праці Бугая І,  Засадного Б, Пархоменка В, Хомина П, Цвєтнової О, та багатьох інших.

Можна назвати такі найпоширеніші проблеми відображення у звітності доходів та витрат, які призводять до помилок у фінансовій звітності:

1) Порушення вимог П(С)БО 16 «Витрати» щодо складу витрат, які відносяться до собівартості продукції:

- витрати, що обліковуються на рахунку 92 «Адміністративні   витрати»,   розподіляються в дебет рахунку 23 "Виробництво" Порушуються вимоги п. 12-15 П(С)БО 16 «Витрати». Рекомендації: витрати, що належать до адміністративних, регламентуються п. 18 П(С)БО «Витрати». Облік таких витрат ведеться за рахунком 92 «Адміністративні витрати» із подальшим списанням в кінці місяця або в кінці року таким бухгалтерським записом: Д-т 791 К-т 92.

2) Некоректне застосування Плану рахунків для відображення витрат:

- собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг відображається за дебетом рахунку 70 «Доходи від реалізації». Рекомендації: собівартість реалізованих готової продукції, товарів, робіт, послуг відображається за дебетом субрахунку рахунку 90 «Собівартість реалізації».

3) Некоректне використання рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

- за дебетом рахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному році», відображаються такі види витрат: суми економічних санкцій; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; інші витрати, що не включаються до складу валових згідно з податковим законодавством. Рекомендації: суми економічних санкцій відображаються за дебетом рахунку 948; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення – за дебетом рахунку 949; всі інші витрати, що відповідають визначенню витрат, відображаються на відповідних рахунках 9 класу та у відповідних рядках звіту про фінансові результати.

4) Порушення вимог П(С)БО 15 «Дохід» щодо визначення доходів:

- при відображенні операцій, пов’язаних з цільовим фінансуванням, дохід не визначається. Підприємства здійснюють такі бухгалтерські записи: Д-т 48 К-т 66; Д-т 31 К-т 48. Порушуються вимоги п. 19 П(С)БО 15 «Дохід», відповідно до якого цільове фінансування має визнаватись доходом того періоду, в якому виникла дебіторська заборгованість, пов’язана з таким фінансуванням. Рекомендації: використання коштів цільового фінансування відображається за дебетом 48 та кредитом 718.

5) інші приклади некоректного ведення бухгалтерського обліку:

- передплата періодичних видань у повній сумі відноситься на витрати того періоду, в якому відбулось перерахування коштів Д 92 К 311. Рекомендації: передплата періодичних видань відображається таким чином: Д 39 К 311; Д 92 К 39

Безперечно при складанні будь-якого звіту у тому числі й річної фінансової звітності, мабуть, найголовніше – знати чіткий алгоритм заповнення кожного його рядка та вміти «витягти» всі необхідні дані з регістрів бухгалтерського обліку. Але навіть при гарних знаннях методики складання звітності можуть виникнути події, які спричиняють помилки у фінансовій звітності. Це можуть бути арифметичні помилки, помилки через помилки в минулих періодах, навмисні приховування або дописування з метою власної вигоди. Також потрібно звернути увагу на облікове забезпечення формування фінансових результатів та удосконалення документів, що регулюють ведення обліку.

 

Література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99. №87.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99. №87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99. №290.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99. №318.

5. Бугай І.В. Помилки при складанні фінансової звітності та шляхи їх подолання // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.41-47.