Экономические науки/10.Экономика предприятия

 

Семененко І.М.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м. Луганськ

Компенсатори негативного впливу інноваційної

діяльності на економічну стійкість підприємства

Забезпечення економічної стійкості є одним з головних завдань кожного підприємства особливо в теперішній час в умовах кризи. Досягти стійкості свого функціонування і забезпечити сталий довгостроковий розвиток можливо лише за рахунок інноваційної діяльності, результати якої дозволять підприємству виділитися серед своїх конкурентів і завоювати нову частку на ринку або утримати існуючу.

Проте здійснення інноваційної діяльності вимагає значних ресурсів, що в умовах їх обмеженості є головною перешкодою для інноваційного розвитку. До того ж інноваційна діяльність може мати неоднозначний вплив на різні функціональні підсистеми підприємства і, забезпечуючи економічну стійкість в майбутньому періоді, може знизити її у поточному. Деякі зміни, які впроваджуються на підприємстві, можуть бути досить складними для їх здійснення, оскільки тут виявляється закон самозбереження організації, як системи, яка має усталені зв’язки між своїми структурними елементами та їх звичний порядок дій.

Отже, серед основних причин, які можуть виникнути при здійсненні підприємством інноваційної діяльності і знизити його економічну стійкість, можна назвати такі:

руйнування усталеної організації відносин на підприємстві;

перебої у виробничому процесі внаслідок зміни технологічних ліній або впровадження нового обладнання;

зниження показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства через залучення позик і кредитів для здійснення інноваційної діяльності та витрачання коштів на інноваційні проекти;

підвищення плинності кадрів та зниження продуктивності праці за рахунок несприйнятливості персоналу до нововведень;

опір колективу запланованим змінам, який може виражатися як через приховане неприйняття цих змін, так і відкриту активну протидію їм тощо.

Всі ці події негативно позначаться на усталеності роботи підприємства в поточному періоді, а саме на сталості його виробничого процесу, кадрах і фінансах, і свідчитимуть, насамперед, про невідповідність потреб інноваційної діяльності можливостям підприємства. Нівелювання негативного впливу інноваційної діяльності на підприємство і підвищення його економічної стійкості іноді потребують значного часу, що є несприятливим для підприємства за умови, що його стан не є абсолютно стійким або взагалі є незадовільним. Отже, це вимагатиме розробки та впровадження додаткових заходів, що дозволять усунути ці невідповідності, тобто компенсаторів негативного впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства. Компенсаторами можна назвати заходи які відшкодовують або врівноважують вплив різних факторів на стан або роботу досліджуваного об’єкту, що у даному випадку є зменшення або відшкодування дестабілізуючого впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства.

Для компенсування негативного впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість доцільно виділяти напрями забезпечення останньої або її окремі складові, що дозволить управлінцям підприємства приділяти увагу тій області стійкого функціонування підприємства, що є найбільш схильною до втрати стійкості при впливі на неї інноваційної діяльності. Вже було зазначено, що найуразливішими підсистемами підприємства до такого впливу опиняються виробництво, кадри та фінанси. Виходячи з цього, можна виділити компенсатори для кожного із зазначених підсистем підприємства.

Так, компенсування зниження сталості виробничого процесу, що безпосередньо вплине на економічну стійкість підприємства, можна забезпечити шляхом удосконалення організації виробництва й проведення часткової реструктуризації, що не потребують значних фінансових вкладень.

У якості компенсаторів, що зменшують негативний вплив інноваційної діяльності на кадри підприємства, можуть виступати проведення психологічної роботи з персоналом, доведення до нього відомостей про плановані зміни, удосконалення системи мотивації, стимулювання й заохочення працівників підприємства, зміна організаційної структури, проведення кадрових перестановок, застосування прихованих та явних заходів примушення у вигляді санкцій тощо.

Для забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства компенсаторами будуть вивільнення фінансових ресурсів шляхом продажу непотрібних оборотних активів та основних засобів, залучення інвесторів та бюджетних коштів, пошук інших, додаткових джерел фінансування та правильний їх вибір і формування їх оптимальної структури.

Слід зазначити, що кожний захід забезпечуватиме не лише окремий напрям економічної стійкості підприємства, а позитивно впливатиме на кожну підсистему. Так, наприклад, удосконалення системи мотивації працівників підприємства не лише усуне їх опір змінам, а й позитивно вплине на сталість виробничого процесу та/або підвищення продуктивності праці, що, в свою чергу, призведе до підвищення притоку грошових коштів і поліпшення фінансового стану підприємства; і все це сприятливо позначиться на його економічній стійкості.

Таким чином, при здійсненні інноваційної діяльності підприємству слід враховувати її можливий негативний вплив на своє стійке функціонування в поточному періоді. Для його попередження підприємству слід впроваджувати компенсатори, що відшкодовуватимуть негативний вплив інноваційної діяльності на його окремі підсистеми, підвищуватимуть його економічну стійкість і забезпечуватимуть подальше успішне функціонування.