Экономические науки/3. Финансовые отношения

Вязміна М.В.

Науковий керівник: Канєєва І.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского

Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах фінансової кризи

Ефективне кредитування малого та середнього бізнесу на сьогоднішній день – це одне з найважливіших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме операції кредитування малого та середнього бізнесу приносять значні доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.

Малий бізнес здатен в умовах фінансової кризи в країні при мінімальному рівні державної підтримки створювати нові робочі місця, зменшуючи соціальну напругу у суспільстві; забезпечувати досить вагому частку бюджетних надходжень у вигляді податків, ризиково розробляти та впроваджувати нові зразки продукції та послуг. Але розвиток малого бізнесу в Україні практично не відбувається.

Дослідженям різноманітних питань розвитку та становлення малого та середнього бізнесу займались вітчизняні та зарубіжні науковці: О. Барановський, Ю. Єханурова, Громяк Л. досліджували фактори, що визначають розвиток малого бізнесу в Україні; Бутко М., Мурашко М. Присвячували праці організаційним заходам сприяння малому бізнесу; Геєць І.О. досліджував актуальні проблеми та удосконалення кредитних відносин банківських установ з підприємствами, та інші.

Метою роботи є вивчення проблем, пов’язаних з наданням кредитних ресурсів,  доступу до кредитних ресурсів, збільшення відсоткової ставки, посилення вимог для отримання кредиту, малому та середньому бізнесу в умовах світової фінансової кризи.

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва як у провідних країнах світу, так і в Україні. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, виконують важливу соціальну роль – забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення [1].

В умовах фінансової кризи роль кредитування малого бізнесу набуває актуальності. У країнах ЄС на малий і середній бізнес (МСБ) припадає до 60-70% ВВП. В цих країнах підтримка МСБ включена до антикризових програм. Так Європейський інвестиційний банк виділив 30 млрд. євро для кредитування малих підприємств[3].

В Україні нараховується 324 тис. малих підприємств, в яких працює 1,7 млн найманих працівників, або 18,4% від їх загальної кількості. Обсяг реалізованої продукції становить 106 млрд грн., або 4,4% її загального обсягу. МСБ формує в Україні близько 15% ВВП, що у 4,5 рази менше, ніж у країнах Європейського Союзу [3].

До факторів, що стали пригнічувати розвиток малого підприємництва в умовах кризи слід віднести наступні:

1.                      Погіршення умов господарювання, ріст орендної плати, збільшення кредитних ставок, зростання місцевих податків та зборів.

2.                       Згортання банківського кредитування і необхідність повернення валютних позик при різкій девальвації гривні.

3.                      Незавершеність реформи регуляторної системи, посилення корупції та залежності бізнесу від чиновників.

4.                             Руйнування системи державної підтримки малого бізнесу.

5.                     Витискування малого підприємництва з галузей економіки монополією великого, зокрема, сітьового бізнесу.

Щоб систематизувати проблеми, що виникають у ході кредитування малого та бізнесу, доцільно класифікувати їх за рівнями виникнення – макро- та мікроекономічним.

Зокрема, серед проблем, які виникають на макроекономічному рівні, слід виокремити проблеми законодавчого та нормативного забезпечення кредитної підтримки малих підприємств; відсутності гнучкої системи функціонування гарантійних фондів із використанням коштів державного, місцевого та муніципального бюджетів, яка б дала змогу мобілізувати активи й ресурси на центральному і регіональному рівнях, а також кошти міжнародних фінансових інститутів з метою забезпечення кредитів для СМБ; необхідності запровадження режиму пільгового оподаткування прибутків банків, що кредитують малий бізнес; недостатнього розвитку суміжних ринків, які інфраструктурно обслуговують потенційно ризикові процедури кредитування малого підприємництва; існування конкуренції у сфері кредитування СМБ тощо [4].

До проблем мікроекономічного характеру належать наявність певних негативних факторів, закладених на рівні нормативних документів, які, в свою чергу, потребують комплексного нормативного врегулювання; висока ризиковість кредитування «молодого» підприімства, нового виду бізнесу, бізнесу, що перепрофелюється, та бізнесу з ознаками сезонності; складність оцінки реального фінансово-економічного стану позичальника; брак кваліфікованих кадрів у сфері малого бізнесу та кредитування його суб’єктів.

Однією з найгостріших проблем діяльності більшої частини суб’єктів малого підприємництва є проблема пошуку і отримання фінансових ресурсів, необхідних для авансування процесу господарювання, а в умовах кризи – відстрочення виплат по кредитах. Часто банки роблять реструктуризацію кредитів, але часом реальна різниця між початковим кредитом і реструктуризованим становить 80-120грн. Банк зі свого боку провів реструктуризацію, але такі суми мало чим зарадять підприємцям, не говорячи вже про зміну відсоткових ставок. В таких умовах особливе значення для розвитку сектора малого бізнесу має проблема державного сприяння у фінансовому забезпеченні підприємств малого бізнесу.

Комплекс фінансових механізмів підтримки малих підприємств  включає в себе [5]:

1)     використання гарантійних фондів кредитування СМБ;

2)     страхування комерційних ризиків;

3)     пільгове кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок по кредитах;

4)     забезпечення спрощених режимів оподаткування та податкових пільг;

5)     надання обладнання в лізинг;

6)     франчайзинг;

7)     підтримку утворення кредитних союзів для СМБ;

Висновки.  1. У даний час малий та середній бізнес потребує фінансових ресурсів для свого розвитку. В умовах наявної фінансової кризи необхідно: здійснити ряд необхідних заходів, для відновлення процесу кредитування малого та середнього бізнесу; відновити систему кредитування економіки за рахунок зниження облікової ставки НБ України і ставки рефінансування комерційних банків; прийняти закони та нормативні акти для регулювання процесу кредитування МСБ; підтримувати розвиток реального сектора економіки – кредитувати, фінансувати пріоритетні державні програми, знизити податки для МСБ.

2. Фінансово-кредитна підтримка держави, що є одним із головних напрямків фінансування МСБ, вона заключається у участі НБУ, Міністерства фінансів України в програмі кредитування малого бізнесу з ЄББР, Світовим банком, Німецьким банком реконструкції (KfW), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID).

3. Отже, головною метою підтримки підприємництва повинно стати створення сприятливих умов для підвищення ефективної діяльності суб’єктів малого підприємництва, як невід’ємної частини структури економіки, та участі суб’єктів малого підприємництва у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку.

Тема кредитування малого та середнього бізнесу залишається актуальної, тому що подальше вивчення цієї проблеми потребує кардинальних змін у законодавстві,   у зміні системи кредитування, у перегляді умов надання кредиту.

Література:

1. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Знання,

КОО, 2008. – 302 с.

2.     . Постанова правління НБУ №49 «Про окремі питання діяльності банків» від

5.02.2009р.

3.     http://www.kuchma.org.ua/institute/monitoring/49ae8d641c712/

4.     http://www.niss.gov.ua/Table/Jalilo19/002.htm

5.     http://www.apteka.ua/article/7745

6.     http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Ekonomika/2008/Shevtsova_Shkut.pdf

7.     http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/27.pdf