Економічні накуи/2. Банки і банківська система

 

Житарюк Н.В., Романюк Л.І.

Буковинська державна фінансова академія, Україна

Суть і значення депозитарних розписок. Сучасні тенденції розвитку і використання в Україні

 

З розвитком світового ринку, інтеграційних процесів та глобалізації економіки відбувається залучення інвестиційних ресурсів на міжнародному фінансовому ринку. Проте розвиток не можливий без альтернативних джерел залучення останніх. Саме тому випуск депозитарних розписок – це можливість для держави вийти на зовнішні ринки, а також надає переваги як компанії так і інвесторам для отримання позитивних результатів діяльності. Загалом, якщо характеризувати поняття розписки, то це сертифікат, який випускають депозитарні банки, що засвідчує володіння іноземними цінними паперами, які, своєю чергою, емітовані на внутрішньому ринку відповідної країни у вигляді простих акцій.

Найбільш розповсюдженими є депозитарні розписки розвинених країн світу, зокрема виділяють американські та глобальні депозитарні розписки. Поява такого, на перший погляд простого інструмента була викликана необхідністю пожвавлення руху капіталу між англомовними країнами: США, Великобританією та їхніми колоніями. В червні 2009 р. в обігу перебувало майже 3100 випусків депозитарних розписок від приблизно 2000 емітентів. Найстарішим випуском депозитарних розписок, який перебуває в обігу, є випуск японської компанії Sanyo Electric, датований квітнем 1977 р. Щодо українських емітентів, то на початок червня поточного року ними було здійснено 62 випуски депозитарних розписок [2] .

Як правило вони котируються і торгуються на біржі за такими ж стандартами як і акції, проте, вони можуть представляти як кілька акцій так і певну їх частину, хоча найкраще співвідношення становить один до одного.

Використання світового досвіду залучення іноземних інвестицій за допомогою технології американських депозитарних розписок особливо актуальне для України, оскільки від рівня залученого капіталу, зокрема іноземного, залежить ефективність функціонування економіки, її подальший розвиток. Проте на даний час ситуація ускладнюється економічною кризою, неефективним функціонуванням банківської системи та недостатністю коштів для використання фінансового інструментарію. Іноземні інвестиції, на жаль, є недостатніми і щороку темпи знижуються, тому й досвід використання депозитарних розписок досить низький. Хоча програми стають важливим фактором змін у практиці корпоративного управління, у відносинах з інвестором та сприяють запровадженню міжнародних стандартів звітності у вітчизняних компаніях.   

         Так, наприклад ІНГ Банк Україна є одним із банків, який надає широкий спектр депозитарних послуг, та обслуговує понад 250 клієнтів на глобальному ринку, чимало іноземних і потенційних інвесторів [4]. Це дає змогу випускати об’єкти інвестування в акції іноземних емітентів. На противагу безпосередньому випуску іноземних акцій розміщення акцій через такий інструмент, як депозитарні розписки, має вагомі переваги як для емітентів, так і для інвесторів.

         У більшості випадків перевага надається фінансовим інвесторам, які на відміну від стратегічних, дозволяють визначити стратегію фірми самостійно її керівництву. Перевагою для емітента є те, що випуск іноземних акцій через депозитарні розписки створює можливість уникнути проблеми зворотного припливу капіталу, яка постає за безпосереднього випуску іноземних акцій; вони розширюють інвестиційну базу іноземних випусків акцій, оскільки дають змогу інституційним інвесторам здійснювати інвестування в акції емітентів інших країн; можливість уникнути чинних у певних країнах обмежень на вивіз цінних паперів за кордон; підвищують ліквідність акцій емітента на внутрішньому і міжнародних ринках за рахунок поліпшення іміджу компанії і визнання її серед інвесторів.

         Що стосується видів розписок то їх можна поділити на наступні:

1.     приватне володіння (акції зарубіжних компаній не поступають на відкритий ринок, а отримуються безпосередньо інвесторами країни)

2.     Рівень I Ін. е найпростіший спосіб виведення акцій на зарубіжні фінансові ринки)

3.     Рівень II Ін. (при виконанні всіх вимог по реєстрації і перекладу бухгалтерського обліку на американські стандарти дозволяє компаніям потрапляти в лістинг крупних бірж, таких, як NASDAQ або Нью-йоркської фондової біржі)

4.     Рівень III Ін. (дають компаніям право публічного розміщення розписок з можливістю залучення капіталу) [5].

Відповідно до видів розрізняють і ціну розписки, яку визначають добутком  коефіцієнта і ціни звичайної акції в доларах, додавши транcакційні витрати [1]. Хоча реальні ціни можуть відрізнятися від теоретично визначеної, оскільки це залежить від кон’юнктури ринку та зміни попиту в країні емітента. Дана сфера відносин не можлива без ризиків, тому їх необхідно зводити до мінімуму, цим самим досягати фінансових результатів та отримання прибутку.

Отже, можна зробити висновок, що переваги та можливість обертання американських депозитарних розписок на фондовому ринку США зробили їх популярним інструментом для інвесторів. Тому, для України це є важливим кроком для наслідування. Інвестори застосовують цей інструмент тому, що вони  полегшують їм диверсифікацію портфеля, а інвестування в них має низькі трансакційні витрати. Також  надають змогу уникнути валютних ризиків, позаяк забезпечують отримання дивідендів у національній валюті інвестора.   Таким чином, депозитарні розписки дійсно є одним із інноваційних інструментів на світовому фондовому ринку, через використання якого зникають кордони між фондовими ринками різних країн, зближуються інвестори та емітенти у досягненні загальної мети — примноження наявного капіталу. Для України це буде важливим елементом розвитку економіки та залучення іноземних інвестицій.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.     Депозитарні розписки як фінансовий інструмент та об’єкт інвестування в акції іноземних емітентів // Фінансовий ринок України – №3. – 2008. – с. 7-9

2.     http://www.corporation.org.ua - Річна звітність емітентів ЦП

3.     Гранцев І. Параметри привабливості депозитарних розписок для емітента та інвестора. // Економіст. – 2003. – №2. – С. 42-44.

4.     http://www.ingwholesalebanking.com/eCache/UKR/14/398.html

5.     fic.kiev.ua/depozytarni-rozpysky-i-jix-vykorystannya-yak-instrument-zaluchennya-investycij.html