Шатунова Т.О.

Асистент кафедри економіки підприємства

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Україна

Інтерпретації поняття «підприємство» з позицій різних теоретичних підходів

 

У сучасних наукових дослідженнях економічних і соціальних явищ і процесів, які стосуються діяльності та розвитку підприємств, широко використовуються різні теоретичні підходи: цільовий, структурний, процесний, функціональний, системний. У відповідності до кожного з них існують деякі узагальнюючі інтерпретації або відображення сутності підприємства як матеріального та ідеального об’єкту. Інтерпретація (від лат. іnterpretatio) – це, як відомо, тлумачення, роз’яснення значення (змісту, сутності). Інтерпретація у математиці, логіці, методології науки, теорії пізнання – сукупність значень (змістів), що надаються тим або іншим способом елементам (виразам, формулам, символам і т.д.) якої-небудь природничо-науковій або абстрактно-дедуктивній теорії.

Проблема філософської інтерпретації полягає у визначенні теоретичного способу розкриття і встановлення значення, сутності наукового факту, положення, принципу, теорії, закону. Якщо розглядати різні види інтерпретації як спосіб мислення, то вона полягає у находженні по можливості найбільш точного значення у процесі ствердження або у находженні системи можливих значень. Інтерпретація як наукова проблема постає тоді, коли виникає питання про невизначеність чого-небудь. Проте наукової невизначеності не існує без визначеності. Перетворення невизначеності наукового знання у визначеність пов’язано з філософською інтерпретацією, важливість якої полягає у тому, що вона потребує оцінки отриманих результатів і часткової теорії з точки зору загального процесу розвитку наукового знання, узагальнення існуючого досвіду і подальшого перетворення світу.

Будь-яке дослідження має на увазі використовування методології, під якою розуміється сукупність об’єднаних єдиним філософським підходом методів, що застосовуються у процесі дослідження. Такі методології можуть бути спеціалізованими, тобто такими що застосовуються для вирішення вузького класу задач або більш менш універсальними. Розглянемо існуючі інтерпретації поняття «підприємство» з позицій сучасних теоретичних підходів. Воно не може бути однозначно визначено.  Різні підходи трактують по-різному це поняття.

Структурний підхід заснований на використанні організаційної структури підприємства. Технології діяльності усього підприємства у цьому випадку описуються через технології роботи його підрозділів. З точки зору структурного підходу підприємство складається з  виробничої і організаційної структури управління підприємством і цехами.

Організаційний підхід до управління підприємством має деякі спільні риси з структурним підходом. В рамках цього підходу підприємство  складається з  виробничої і організаційної структури управління підприємством і цехами, включаючи  зв’язки між виробництвом і управлінням, між підприємством і зовнішніми організаціями. З позиції організаційного підходу підприємство складається з  виробничої і організаційної структури управління підприємством і цехами, включаючи  зв’язки між виробництвом і управлінням, між підприємством і зовнішніми організаціями.

Функціональний підхід пропонує відокремлення функціональних підсистем,  в основі яких лежить їх роль у реалізації цілій системи або визначений вид діяльності. З точки зору функціонального підходу підприємство  розглядається як сукупність взаємозалежних систем, кожна з котрих має визначену функцію і діє згідно завдань організації та відіграє  важливу роль в її виживанні.

Цільовий підхід припускає превалювання цілей над ситуаціями, що обумовлює їх роль як головного системоутворюючого фактору. З позиції цільового підходу підприємство розглядається як система методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, планово-управлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямованих на кінцеві результати.

Під процесним підходом до організації і управління діяльністю підприємством розуміється орієнтація діяльності підприємства на бізнес-процеси, а системи управління підприємства на управління як кожним бізнес-процесом окремо, так і всіма бізнес-процесами підприємства. З точки зору процесного підходу підприємство розглядається як бізнес-система, яка представляє собою зв’язану велику кількість бізнес-процесів, кінцевими цілями яких є випуск продукції або послуги.

Ситуаційний підхід тісно пов'язаний з системним та функціональним підходами, але обумовлює провідну роль специфічних прийомів менеджерів, які залежно від ситуації можуть істотно варіюватися. З позиції ситуаційного підходу підприємство розглядається  як система методів управління, цілей та засобів, що забезпечують  орієнтацію управлінської діяльності на прийняття рішення відповідно до існуючої ситуації.  

Системний підхід – один із спеціальних способів наукового дослідження, в основі якого лежить розгляд об'єкту як цілісної множини елементів в сукупності відносин і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкту як системи. З точки зору системного підходу підприємство розглядається як відкрита складна динамічна система.

Таким чином, поняття « підприємство» має різні інтерпретації з точки зору існуючих теоретичних підходів, також різними будуть об’єкти інтерпретації. Підприємство описується цілою сукупністю характеристик, таких як стабільність, надійність, прибутковість, стійкість і т.д.  Всі ці характеристики не можуть мати однозначного трактування, так як і саме поняття «підприємство» не може бути однозначно визначено. Різні підходи, про які було сказано раніше, трактують по-різному кожну з таких характеристик. Це питання потребує подальшого дослідження.