Економічні науки/2. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Гуменюк  Н.В.

Одеський національний політехнічний університет,Україна

Перехід від паперового до електронного

документообігу суб’єктів ЗЕД в Україні

 

Тенденція значного росту обсягу інформації в зовнішньоекономіній діяльності, яка необхідна для ухвалення управлінських рішень, приводить до того, що доводиться отримувати, обробляти і зберігати документи в більшій кількості, ніж раніше. Традиційні методи роботи з документами стають при цьому малоефективними.

Так, наприклад, підраховано, що близько 15% документів при роботі втрачаються і на їх пошуки йде до 30% робочого часу співробітників, що відповідають за обробку документів. При цьому безповоротна втрата навіть частини інформації може обернутися значними збитками.

Для організації колективної роботи з паперовим документом необхідне його багаторазове копіювання, доставка в різні структурні підрозділи, проведення спеціальних нарад, узгоджень, що віднімає чималу кількість часу. Інша проблема пов'язана з тривалим часом пошуку необхідної інформації за запитом. Тоді як при роботі з електронними документами час пошуку документу, а отже, час відповіді на запит значно менший.

За експертними оцінками, застосування електронного документообігу в організаціях сприяє зростанню продуктивності праці співробітників на 25 — 50%, а час обробки одного документу скорочується більш ніж на 75%.

Існуюча система документообігу в митних органах складається з двох взаємозв'язаних блоків: загального документообігу і спеціального. Загальний документообіг, у свою чергу, ділиться на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній припускає циркуляцію документів тільки в межах митної системи, при зовнішньому — обмін документами відбувається з іншими державними органами, фізичними і юридичними особами.

Спеціальний документообіг пов'язаний безпосередньо з виконанням основної функції митних органів, якою є митне оформлення і митний контроль товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України. При переході цих видів документообігу в електронну форму, їх ділення залишається тим самим.

Основними суб'єктами електронного документообігу в митній сфері виступають органи державної влади, фізичні і юридичні особи, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, яка знаходиться в області регулювання нормами митного права

До таких органів і організацій відносяться: безпосередньо самі митні органи, учасники ЗЕД): митні брокери, митні перевізники, фізичні і юридичні особи; організації фінансово-кредитної області: НБУ, комерційні банки, страхові компанії; правоохоронні органи; прокуратура; органи внутрішніх справ, органи національної безпеки України та інші.

 Перехід до електронного декларування є найбільш ефективним єдино вірним напрямом вдосконалення процедур митного контролю, що створює умови по забезпеченню прозорості і прискоренню процедур митного оформлення товарів і, як наслідок, поліпшення розумів ведення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання України.

Світова практика свідчить, що в порівнянні з традиційними паперовими технологіями, масштабне впровадження принципів електронного декларування приводить до приросту ВВП не менше 2-2,5% і поповнення бюджету до 20% і зниженню поточних витрат учасників зовнішньоекономічної діяльності до 10% у рік.

Можна виділити наступні переваги системи електронного документообігу:

- зниження витрат, пов'язаних з передачею інформації традиційними засобами.

У зв'язку з тим що електронний документ володіє (або повинен володіти) однаковою юридичною силою і несе ті ж правові наслідки, що і документ, складений на паперовому носієві, повністю відпадає необхідність в передачі паперових оригіналів;

- підвищення оперативності;

- гарантія конфіденційності;

- захист від фальсифікації

Всі електронні документи можуть підписуватися електронним цифровим підписом (ЕЦП), що дозволяє однозначно встановити цілісність і авторство документа) .

В даний час в митних органах немає єдиної і повноцінної системи електронного документообігу. Вона знаходиться на стадії формування. В Україні створена програма впровадження електронного документообігу з використанням цифрового підпису.

Необхідність розроблення програми зумовлена світовими тенденціями в усіх сферах суспільного життя, особливо у сфері економіки та фінансів, а також постійним зростанням інформаційних потоків у системі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що спричиняє значне збільшення обсягів загального документообігу.

Одним із шляхів прискорення інформаційних процесів та митного оформлення, як свідчить практика провідних країн світу є впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису.

Виконання Програми дасть змогу посилити взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування з юридичними та фізичними персонами; створити принципово нові можливості для забезпечення відкритості і гласності у прийнятті рішень; скоротити затрати часу на реалізацію громадянами Україні своїх конституційних прав і обов'язків; підвищити конкурентоспроможність вітчизняної економіки; створити умови для захисту персональних даних на рівні міжнародних; спростити (прискорити) процедури укладання договорів, сертифікації товарів, ліцензування, сплати податків, здійснення експортно-імпортних, митних, банківських, транспортних операцій, а також контроль за валютними операціями; підвищити надійність, оперативність та ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; удосконалити технологію роботи з документами.

 

Література:

1. Организация работы с документами: Учебник/ Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. 592 с.

2.  Бершатская Е. «Будущее — за электронным декларированием», Економическая газета №13, 2007 г.

3. http://juristmoscow.ru/tam-spori/stat_tam_sp/1718/

4. ВРУ «Про електронний документообіг» : Закон від 22.05.2003 №851-IV.