Стрєчна І.В., Турзаєва Ю.С., науковий керівник Чимирис С.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського, Україна

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Однією з причин виникнення кризового стану на підприємстві може бути брак інформації. В нинішніх умовах жодна галузь економіки та бізнесу не може існувати, а тим більше ефективно функціонувати без інформаційних технологій, питання взаємодії антикризового управління та інформаційних технологій є актуальним.

Дану проблему вивчали наступні вчені: М. Білик, І. Бланк, А. Гальчинський, В. Гейц, І. Зятковський, М. Крупка, Л. Лігоненко, О. Мендрула, С. Осадець, С. Юрій.

Антикризове управління – це система управлінських заходів щодо діагностики, упередження, нейтралізації і подолання кризових явищ та причин їх виникнення на всіх рівнях економіки[1].

Принципово важливим інструментом реалізації антикризового управління на підприємстві є інформаційно-аналітичне забезпечення. Саме воно дозволяє ефективно керувати наявними ресурсами підприємства і вирішує наступні завдання:

1.        Ранішня діагностика кризових явищ у діяльності підприємства.

2.        Термінове реагування на кризові явища.

3.        Адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його ефективної діяльності та фінансовій рівновазі.

4.        Повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового становища.

Такі задачі є досить складними і їх своєчасне вирішення в сучасних умовах стає необхідною складовою успішної діяльності підприємства.

Для ефективного функціонування підприємства було розроблено новий підхід до створення інформаційної системи на основі багатокомпонентної схеми організації діяльності підприємства, яка включає взаємопов’язані елементи (рис.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рисунок 1. Інформаційно-аналітична система антикризового управління підприємством.

При цьому кожна з означених інформаційних систем є, з одного боку, самостійною і включає в себе всі етапи антикризового управління, а з іншого – добре інтегрується в єдину інформаційно-аналітичну систему антикризового управління підприємством.

Кожна з складових інформаційно-аналітичної системи антикризового управління підприємством може впроваджуватись і функціонувати незалежно від інших, а також у довільних їх комбінаціях.

Використання гнучкої системи настроювання створило можливості адаптації програмного апарату практично до будь-яких умов і вимог здійснення виробничого циклу та прийняття управлінських рішень. Крім того, при використанні багатокомпонентної схеми організації інформаційної системи підприємства значно підвищується надійність і тривалість життєздатності останньої, а також забезпечується найбільш повне виконання необхідних функцій.

Отже, сучасна інформаційна система вимагає будову у вигляді програмних модулів, які органічно пов’язані між собою, і в той же час здатні працювати в автономному режимі. Така багатокомпонентна система забезпечує дотримання основного принципу побудови автоматизованих інформаційних систем – відсутності дублювання вводу вихідних даних. У той же час, інформація, що була отримана в результаті вводу чи обробки одним із модулів інформаційної системи, може бути використана будь-яким іншим її компонентом [3].

Таким чином, взаємодія між інформаційними технологіями та антикризовим управлінням є питанням складним і неоднозначним. Це зумовлено тим, що інформаційно-аналітичні технології, з одного боку, запобігають ризику на підприємстві, а з іншого – самі виступають у ролі одного з найбільших ризиків підприємства.

 

Література:

1.                 Іванюта С.М. Антикризове управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288с.

2.                 Скібітський О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 568с.

3.                 Степаненко О.П. Сучасні комп’ютерні засоби і технології для інфомаційної фінансової системи // Нові комп’ютерні засоби, обчислювальні машини та мережі: Зб. наук. пр. /НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2001. – С. 25–31.