Аспірант Дідух С.М.

Одеська національна академія харчових технологій

Основні властивості інвестиційного потенціалу підприємства

Конструювання системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств має ґрунтуватись на якнайповнішому дослідженні його ключових властивостей. Це дозволить виокремити характерні риси інвестиційного потенціалу як складної багатоаспектної характеристики підприємства.

Звернемося до визначення інвестиційного потенціалу, наведеного у попередніх роботах [1].

Під інвестиційним потенціалом ми розуміємо здатність підприємства реалізувати сукупність інвестиційних можливостей щодо генерування додаткових потоків капіталу завдяки мобілізації та ефективному відтворенню наявних ресурсів з метою підвищення вартості об’єкту інвестування.

Ключовими є ті властивості інвестиційного потенціалу, що безпосередньо впливають на його структуру, процес формування та реалізації. До них слід віднести цілісність, динамічність, взаємозамінність та взаємозалежність його складових, здатність до накопичення, самовідтворення та реалізації:

1.      Цілісність – складові інвестиційного потенціалу постійно взаємодіють між собою задля досягнення спільної стратегічної мети – максимізації вартості підприємства. Стратегічній меті підпорядкована ціла група тактичних цілей: задоволення потреб споживачів, збільшення частки ринку, збільшення прибутку, забезпечення соціальної відповідальності. Виконання тактичних завдань так само як накопичення інвестиційних можливостей не повинні бути самоціллю підприємства. Їх слід розглядати лише як кроки на шляху до збільшення вартості підприємства.

2.      Взаємозамінність складових – недостатній рівень розвитку однієї складової потенціалу може компенсуватись до певної міри визначним розміром його інших елементів. Так підприємства, що недостатньо порівняно з конкурентами забезпечені матеріальними та інвестиційними ресурсами, мають змогу компенсувати цей недолік за допомогою використання більш досконалої технології та ефективнішої операційної діяльності.  

3.      Взаємозалежність складових – низький рівень розвитку певної ключової складової інвестиційного потенціалу призводить до нівелювання значимості інших. Наприклад, від’ємний потенціал росту цільового ринку чи ринкової долі компанії зводить нанівець високий рівень операційної чи комерційної складових інвестиційного потенціалу.

4.      Динамічність – інвестиційний потенціал не є постійною величиною й змінюється на протязі усього життєвого циклу підприємства. Окрім того, величина інвестиційного потенціалу відрізняється в залежності від проміжку часу, що береться до уваги. Так інвестиційний потенціал нафтових компаній у короткостроковій перспективі є порівняно незначним, оскільки вартість нафти у період економічної кризи є недостатньо високою, а прогнози її зростання непевні. У середньостроковій перспективі інвестиційний потенціал нафтових компаній високий, так як вартість нафти з огляду на її дефіцит зростатиме. У довгостроковій перспективі (понад 20 років) інвестиційний потенціал нафтових компаній прагнутиме до нуля, так як поклади нафти є вичерпними.

5.      Здатність до накопичення. У процесі ефективної господарської діяльності інвестиційні можливості поєднуються, що до певної межі позитивно впливає на сукупну величину інвестиційного потенціалу. Проте надмірне накопичення нереалізованих інвестиційних можливостей призводить до зворотного процесу – стагнації інвестиційного потенціалу. Тому накопичення інвестиційного потенціалу повинно мати обґрунтований характер.

6.      Здатність до самовідтворення – у процесі реалізації наявних інвестиційних можливостей підвищується не лише вартість об’єкту інвестування, але й відбувається додаткове збільшення інвестиційного потенціалу. Так спрямування підприємствами інвестицій у розвиток власної сировинної бази дозволяє не лише підвищити власні доходи та відповідно, ринкову вартість підприємства, але й створює передумови для подальшої диверсифікації виробництва. Тобто створюються нові інвестиційні можливості.

Загалом система оцінки інвестиційного потенціалу має бути орієнтована на потреби потенційних інвесторів різного роду. Визначимо принципи, що мають бути закладені в основу системи оцінки інвестиційного потенціалу:

1)     достовірність – вхідні дані повинні бути загальнодоступними, мають використовуватись показники, розрахунок та значення яких є зрозумілими та загальноприйнятними;

2)     всебічність – у повній мірі мають бути враховані різні аспекти ІП, оцінений потенціал залучення та потенціал використання;

3)     прикладний характер – система оцінювання має бути пристосованою до використання у практиці підприємств. Отримані результати мають бути основою для формування пропозицій, вказувати на шляхи покращення існуючого становища;

4)     наочність – для повноцінного сприйняття результатів мають максимально широко використовуватись графічні засоби;

5)     однозначність – отримані результати не повинні допускати подвійних трактувань.

6)     універсальність – система має бути пристосованою до оцінки підприємств різних галузей та регіонів, але при цьому повною мірою враховувати їх специфічні якості.

 

Література

1.     Дідух С.М. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 237: В 6 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – с.1244-1252.

2.        Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник // Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна В.М.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

3.     Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посібник / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексик О.І.  – К.: КНЕУ, 2004 – 316 с.