Педагогические  науки/1. Дистанционное образование

К. вет. н. Поліщук В.В., ст. викл. Поліщук А.В.

Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи,

кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Особливості дистанційного навчання, необхідність і можливості дистанційної освіти, напрямки її використання в освіті.

Дистанційна освіта сьогодні набуває все більшої популярності в світі. Вона динамічно розвивається та завойовує чільне місце поряд зі стаціонарною й заочною формами навчання. Деякі університети вже мають налагоджену систему ДО, інші лише розпочинають її опанування. Використання сайту ДО для внутрішніх потреб не є рідкістю для навчальних закладів і такий вид додаткових занять для студентів чи слухачів, що навчаються на стаціонарі чи заочно стає все більш популярним. Адже над вдосконаленням курсу працюють як науково-педагогічні працівники, так і студенти (поповнюючи ресурси при підготовці дипломних робіт, навчальної та виробничої практик).

Дистанційне навчання (ДН) - це універсальна гуманістична форма навчання, яка базується на використанні широкого спектра традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, і технічних засобів, що створюють умови вільного вибору освітніх дисциплін, для того хто навчається, та відповідають стандартам діалогового обміну з викладачем, і при цьому процес навчання не залежить від розташування того, кого навчають, у просторі і в часі.

Характерними рисами, що відрізняють дистанційне навчання від традиційних його форм є:

·        Гнучкість. Можливість навчатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі. Нерегламентований відрізок часу для освоєння дисциплін. Учні, в основному, не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій та семінарів. Кожний може навчатися стільки, скільки йому особисто необхідно для освоєння курсу, дисципліни й одержання необхідних знань по обраній спеціальності.

·        Модульність. В основу програм ДН закладається модульний принцип. Кожна окрема дисципліна чи ряд дисциплін, що освоєні студентом, створюють у нього цілісне уявлення про певну предметну галузь. Це дозволяє формувати навчальний план, який відповідає індивідуальним чи груповим потребам із набору незалежних навчальних курсів.

·        Асинхронність. Мається на увазі той факт, що в процесі навчання вчитель і учень можуть реалізовувати технологію навчання й вивчення незалежно в часі, тобто по зручному для кожного із них розкладу й у зручному темпі.

·        Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, тобто "без відриву від виробництва".

·        Віддаленість. Відстань від місця перебування учня до освітньої установи (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для ефективного освітнього процесу.

·        Охоплення. Одночасне звертання до багатьох джерел навчальної інформації (до електронних бібліотек, банків даних, баз знань і т.п.) великої кількості учнів. Спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами. Цю особливість іноді називають "масовістю". Кількість слухачів у системі ДО не є критичним параметром.

·        Рентабельність. Під цією особливістю розуміють економічну ефективність ДН. Середня оцінка закордонних освітніх систем ДН показує, що вони обходяться приблизно на 10-50% дешевше від традиційних, і переважно за рахунок більш ефективного використання існуючих навчальних площ, технічних засобів, інформаційних технологій (ІТ), а також подання більш концентрованого й уніфікованого змісту навчальних матеріалів, мультидоступності інформації, орієнтованості технологій ДН на велику кількість учнів та деяких інших факторів.

·        Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій (комп'ютерів, аудіо- відеотехніки, систем й засобів телекомунікації та ін.), які сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

·        Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості для тих, хто навчається та прагне навчатись.

·        Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

·        Нова роль викладача (вчитель, тьютор). ДО розширює й оновлює роль викладача (у системі ДО - тьютора), який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати курси, які він викладає, консультувати, керувати навчальними проектами, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Взаємодія з учнями здійснюється, в основному, асинхронно за допомогою систем зв'язку. Допускаються й вітаються також і очні контакти.

·        Позитивний вплив. Підвищення творчого та інтелектуального потенціалу слухача за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою і самостійно приймати відповідальні рішення.

·        Якість. Якість ДО не поступається якості очної форми навчання. Вона поліпшується за рахунок залучення видатного кадрового професорсько-викладацького складу й використання в навчальному процесі найкращих учбово-методичних видань і контролюючих тестів по дисциплінах.

Для дистанційного навчання з використанням комп'ютерних технологій існує декілька систем і принцип їхнього функціонування стандартний - розподіл навчальної програми на курси.

Найпопулярнішими системами ДО є: Moodle, Ilias та продукти компанії IBM Lotus Domino. Дві перші - системи з відкритим кодом (Open Source), розповсюджуються безкоштовно та дозволяють редагувати й змінювати програмний код відповідно до потреб споживача.

Послугами ДО вже нині користуються банківські установи, торгівельні мережі, наукові та навчальні заклади і т.п., для навчання своїх співробітників, підвищення кваліфікації чи перепрофілювання персоналу. Наразі це курси з опанування іноземних мов, банківської справи, менеджменту, бухобліку, логістики, основ підприємництва, тощо. Здебільшого, це корпоративні курси, або ж курси, що реалізуються на платній основі та, як правило, не мають відповідної акредитації в освітній сфері України.

Інтерес до системи дистанційного навчання зростає, і з часом (за прогнозами аналітиків – до 2017 року) понад 70% - більшість освітніх установ зосередять свої зусилля саме на дистанційній формі освіти. І, започаткована в університетах робота по створенню курсів ДН, вже за декілька років змінить традицію – дарувати книгу, на традицію – дарувати пароль реєстрації на освітньому порталі.

Література:

1.     Поліщук В.В., Поліщук А.В. Дистанційна освіта студентів та фахівців ветеринарної медицини. //Тези доп. конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва 2008.С. 107-108.

2.     Електронні ресурси:

·       Українська Система Дистанційного Навчання - UDL System http://www.udl.org.ua/

·       Distance Learning Resources for Continuing Your Education http://www.quintcareers.com/distance_learning/

·       Віртуального університет - Метафорум http: // www.vu.space.ru

·       Global Distance Learning association http://www.gdla.net/

·       Український центр дистанційної освіти (УЦДО) http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/

·       Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем http://www.dlab.kiev.ua/