Лябик С.І.

Хмельницький Національний університет

Критерії формування комунікативної компетентності

Суспільні, економічні та соціальні зміни, які відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, зумовили необхідність пошуку нових підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців. Підписання Болонської декларації відкриває новий освітній простір для України, в якому фахівці з економіки матимуть перспективи при влаштуванні на роботу. У зв¢язку з цим, педагогам під час навчання слід застосовувати новітні технології для підготовки кадрів до майбутньої професійної діяльності.

Організація такого навчання перед бачає використання ігрових технологій, зокрема ділових ігор. В ділових іграх моделюються різні ситуації, простежується активна взаємодія всіх студентів, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин, формується комунікативна компетентність.

Доцільність використання ділових ігор  у навчальному процесі підтверджується дослідженнями таких науковців як С.Р. Гідрович, Л.Г. Зайцев, Р.Ю. Мартинова, Л.Г. Палюк та ін.

Слід підкреслити практичну значущість цих досліджень, але проблема формування іншомовної комунікативної компетентності засобами ділової гри залишається малодослідженою.

Формування комунікативної компетентності направлене  на досягнення результату від професійної діяльності.

Під час занять ми використовували розроблену нами педагогічну технологію організації ділових ігор, яка сприяла формуванню комунікативних навичок у студентів.

Дана технологія організації ділових ігор проводилась за наступними етапами:

1) орієнтувальний;

2) комунікативно-діяльнісний;

3) креативно-аналітичний.

На кожному етапі ми використовували розроблені нами ділові ігри, які сприяли формуванню комунікативних навичок.

Комплексний підхід до професійної комунікативної підготовки студентів передбачав поєднання навчально-пізнавальної та практичної діяльності  з урахуванням динаміки розвитку іншомовної комунікативної компетентності за такими критеріями :

- рівень знаннєвої підготовки студентів до іншомовного спілкування;

- рівень сформованості мовленнєвих умінь студентів;

- рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності.

Вище згадані критерії ми розглядали як готовність студентів до фахової діяльності та професійного іншомовного спілкування.

Поєднавши критерії практичної підготовки до фахової діяльності та професійного іншомовного спілкування, які включають знаннєву підготовку, мовленнєві вміння та комунікативну компетентність,ми одержали інтегрований показник-рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності.

Цей показник містить цілі та вимоги,щодо підготовки студентів до фахової діяльності.

Ефективність педагогічної технології організації ділових ігор ми перевірили в процесі експериментального дослідження.

Таким чином, можна зробити висновок,що професійна підготовка майбутніх фахівців має здійснюватися з застосуванням ділових ігор,так як це сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності, яка являється невід¢ємною складовою майбутньої професійної діяльності фахівців.

 

Література

1. Гидрович С.Р.  Игровое моделирование економических процессов: деловые игры/С.Р. Гидрович, И .М. Сыроежин - М.: Экономика, 1976.-116 с.

2. Зайцев Л.Г. Вопросы, разработки и организации праведения деловых игр по внешней торговли,содержащих конфликтные ситуации : дис. ...канд. экон. наук: 18.00.13 ¤ Зайцев Л.Г. – М.,1977. – 217 с.

3. Мартинова Р.Ю. Системно-комунікаційний метод навчання іноземних мов / Р.Ю. Мартинова // Педагогіка і психологія.-1999.-№3.-с. 37-44.

4. Палюк Л.Г. Проблема обучения усному деловому общению будущих специалистов банковской сферы / Л.Г. Палюк // Іноземні мови.- 1999.-№3.-с. 41-44.