Технічні науки / 13. Охорона праці

 

Дорофеєв В.М.

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, м. Черкаси

Державний пожежний нагляд: поняття, роль і місце в пожежній безпеці України

 

Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів народного господарства країни, незалежно від форм власності, (державної, колективної чи приватної) є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) працівників та статутах підприємств, установ та організацій, в колективних договорах трудових колективів.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та орга­нізацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Найбільш вагомий вклад в забезпечення пожежної безпеки насе­лених пунктів і об’єктів народного господарства вносять органи державного пожежного нагляду, які є складовою частиною державної пожежної охорони.

Державний пожежний  нагляд - це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених законодавством питань у цій сфері.
Органи державного пожежного нагляду у своїй діяльності керуються: Конституцією України; Законами України; Указами Президента України; Постановами Верховної Ради України; Актами Кабінету Міністрів України (декрети, постанови, розпорядження); Наказами МНС України; Рішеннями місцевих Рад та їх виконавчими комітетами (прийнятими в межах їх компетенції).
Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян. 
Державний пожежний нагляд здійснюють:
1. Державний департамент пожежної безпеки - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства надзвичайних ситуацій  України.
2. Територіальні органи державного пожежного нагляду - управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані Державному департаменту пожежної безпеки МНС України, на які покладено здійснення державного пожежного нагляду.
3. Місцеві органи  державного пожежного нагляду - відділення, відділи, управління тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним  органам  державного пожежного нагляду, на які покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки. 
Начальники територіальних органів державного пожежного нагляду за посадою є головними державними інспекторами з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а їх заступники, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за організацією наглядово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних інспекторів з пожежного нагляду.
Начальники місцевих органів  державного пожежного нагляду є головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах.
Інші посадові особи Держпожбезпеки, територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є відповідними державними інспекторами (України, областей, міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах) з пожежного нагляду. 
Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах відповідних міністерств та служб здійснюється їх службами пожежної безпеки: Міністерства оборони України; Міністерства внутрішніх справ України; Служби безпеки України; Служби зовнішньої розвідки України; Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Адміністрації Державної прикордонної служби України; Державного департаменту України з питань виконання покарань.
Згідно з інструкціями про порядок здійснення державного пожежного нагляду на цих об'єктах органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять років  проводять перевірки  діяльності служб та підрозділів пожежної охорони з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, у рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно із чинним законодавством відповідними органами та службами органів  виконавчої влади, до сфери управління  яких  належать вказані об'єкти, споруди або лісовий фонд.
Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та залізничного транспорту (крім рухомого складу) здійснюється органами державного пожежного нагляду на підставі спільних  нормативно-правових  актів та «Інструкції з організації роботи органів ДПН».
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству. 
Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію та експлуатацією електроустановок здійснюється в порядку, установленому МНС України і Мінпаливенерго.

 

Література:

 

1.        Закон України «Про пожежну безпеку», затверджений Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. №3747 - ХП і підписаний Головою Верховної Ради України І. Плющем і президентом України Л. Кравчуком. (зі змінами).

2.        Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V (зі змінами).

3.        Постанова КМУ від 26 липня 1994 р. №508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку», «Положення про Державну пожежну охорону» (зі змінами).

4.        Постанова КМУ від 14.11.2007 р. № 1324 «Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки».

5.        Постанова КМУ від 11.04.2002 р. № 500 «Положення про державний департамент пожежної безпеки» (зі змінами).

6.        Наказ МНС України № 59 від 06.02.2006 р. «Інструкція з організації роботи органів ДПН», розділ 1 і 2. (зі змінами згідно Наказу МНС України від 18.02.2008 р. №128).