Кіцак Ю.Г., Комариця Л.Л.

Науковий керівник: Меленко О.В.

Буковинська державна фінансова академія

 

МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ПРАВА

 

Господарський процес є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють норми господарського процесуального права, тобто встановлена нормами процесуального права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

   Предметом господарського процесу як форми діяльності суду є господарські спори або інші справи віднесені до компетенції господарських судів Господарським процесуальним кодексом України та іншими законами. Установлений нормами господарського процесуального права порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду й вирішення справ, оскарження і перегляду рішень господарського суду, а також виконання рішень господарського суду називається процесуальною формою.

Метою даної роботи є визначення місця господарського процесу в системі права, а також значення при вирішені господарських спорів.

В господарському процесі суд, сторони, інші учасники можуть здійснювати ті дії, які передбачені господарськими процесуальними нормами. Формалізація господарського процесу не є випадковою. Роль і значення процесуальній форми полягає в тому, щоби забезпечити захист дійсно існуючих прав суб’єктів господарювання та гарантувати винесення законних і обґрунтованих рішень. Господарський процес являє собою єдність процесуальних прав і обов’язків господарського суду, сторін та інших учасників процесу.

   Тому господарський процес можна визначити як систему послідовно здійснюваних процесуальних дій, які здійснюють господарський суд та інші учасники судочинства у зв’язку з розглядом і вирішенням конкретної справи. Кінцева мета процесу — відновлення порушеного права (2, С.56).

Перш ніж перейти до розгляду питання суті та місця Господарського процесу у системі права, необхідно з’ясувати, що собою являє Господарський суд, його місце в системі судоустрою України та призначення.

Так, Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.

Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.

Господарські суди сприяють економічним перетворенням у державі, формують конкурентноспроможне середовище для суб’єктів господарювання усіх форм власності шляхом реалізації конституційного принципу їх захисту. Господарські суди є також важливим інституційним засобом реалізації державної політики, їх діяльність невід’ємна від дій законодавчої та виконавчої гілок влади, приймаючи рішення у кожній конкретній господарській справі, вони здійснюють державну оцінку законності чи протиправності конкретних дій суб’єктів господарювання і спрямування їх у правове русло.

Здійснюючи правосуддя, господарські суди безпосередньо сприяють позитивним економічним перетворенням у державі, формуванню конкурентного середовища для суб’єктів господарювання всіх форм власності.

   Особливістю господарських процесуальних правовідносин є те, що вони можуть бути лише у правовій формі та не існують як фактичні відносини, тобто вони існують, оскільки існує господарський процес, урегульований нормами права. В господарському процесі суддя господарського суду, інші учасники здійснюють лише ті процесуальні дії, які передбачені нормами господарського процесуального права.

   Господарські процесуальні відносини виникають на підставі процесуальних норм, і в той самий час норми процесуального права реалізуються у цих відносинах. Як і будь-які інші правовідносини, господарські процесуальні відносини виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів. Специфікою господарських процесуальних відносин є те, що як юридичні факти виступають, як правило, процесуальні дії, що відбуваються у строки, встановлені законом або призначені господарським судом (2, С.58).

   Об’єктом господарських процесуальних відносин є господарські спори підприємств та інших осіб господарювання між собою та спори у галузі управління господарською діяльністю. Суб’єктний склад процесуальних відносин складається із судді (одноособово або колегіально), сторін, третіх осіб, прокурора, державних органів та інших учасників.

Господарський процес – це установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основним завданням господарського процесу являється – примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення – швидке вирішення спору. Керівним принципом даного процесу є змагальність сторін.

Стадії господарського процесу:

- досудове врегулювання розбіжностей;

- подання позову;

- підготовка справи до розгляду;

- порушення провадження по справі;

- винесення рішення;

- провадження справи в апеляційній та касаційній інстанціях;

- провадження за ново виявленими обставинами (1).

Щоб зрозуміти більш конкретно, що собою являє господарський процес та усвідомити його значення у врегулюванні господарських відносин - необхідно в повній мірі розкрити (з’ясувати) сутність усіх його стадій. Так як кожна з них має свої особливості, та потребує наявності професійних знань для участі в них.

Висновок: Беручи до уваги вище викладене, неможливо недооцінити місце господарського процесу в системі судового врегулювання правовідносин. Так як являється правовим регулятором, щодо встановлення справедливості, захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів.

Підсумовуючи викладене, ще раз звернемо увагу на те, що український господарський процес розвивається еволюційним шляхом. На цьому шляху норми старого радянського арбітражного процесу змінюються і пристосовуються до нових суспільних реалій. У цьому прогресивному процесі важливу роль відіграють галузеві принципи господарського процесу, які вже сформувалися і знайшли своє закріплення в новому Господарському процесуальному кодексі України.

 

Список використаних джерел:

1.     Господарський процесуальний кодекс України.

2.     Чопко Ю.В. Оновлені принципи господарського процесу // Юридичний журнал - № 4- 2008. С. 56-59

3.     Вайпан В.М. Господарського процесу та господарського процесуального права // Юридичний вісник України - №15 - 2009

4.     http://www.lex-line.com.ua