Экономические науки/6. Маркетинг и менеджмент.

К.е.н. Колонтаєвський О.П., Онупко А.О.

Харківський національний університет міського господарства

 імені О. М. Бекетова, Україна

 

Суть та завдання маркетингового дослідження ринку

Всі сучасні підприємства в умовах конкурентної боротьби повинні ретельно вивчати ринок, застосовуючи комплекс аналітичних досліджень маркетингової діяльності. Саме маркетингові дослідження є найважливішою складовою частиною маркетингової діяльності.

Сучасному підприємству потрібна інформація щодо способів розв'язання існуючих і очікуваних ринкових проблем. В умовах конкуренції для зменшення ризику підприємству необхідна своєчасна та надійна інформація про ринок послуг, стан конкуренції, розвиток економіки регіону, України для розробки адекватної політики на ринку. Маркетингових дослідженнь потребують всі установи та підприємства не зважаючі на форму власності та галузь, зокрема державні навчальні заклади.

Взагалі під маркетинговими дослідженнями розуміють систему пошуку, обробки та аналізу інформації щодо ситуації на ринку для визначення ризику підприємницької діяльності і прийняття адекватних маркетингових рішень відповідно до конкретного стратегічного чи тактичного маркетингового завдання, реалізація якого вирішує певну маркетингову проблему[1, 2].

Деякі автори [3] у визначенні  маркетингових дослідженнь акцент ставлять на інформації: «систематичний пошук, збір, обробку, аналіз та роз'яснення внутрішньої і зовнішньої інформації, необхідної для застосування сформованих ринком маркетингових засобів».

В зарубіжній літературі поняття «маркетингове дослідження» і «дослідження ринку» мають рівнозначні значення, не беручі до уваги те, що останнє визначення є вужчим. При цьому під маркетинговим дослідження розуміють широкий комплекс різноманітних досліджень, необхідних для розробки оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної маркетингової діяльності [4].

Інші автори [5] під маркетинговими дослідженнями роуміють процес  збору,  аналізу  та  обробки  маркетингової інформації з метою оперативного вирішення проблем, розробки ефективних стратегічних та поточнихі рішень для підвищення рівня конкурентоспроможності

Стосовно досліджень послуг навчальних закладів авторами [6] запропоновано наступне визначення: «…діяльність, спрямована на вивчення запитів (пропозицій) споживачів та їх формування у майбутньому на основі надання й отримання освітніх послуг із метою розвитку особистості споживача й піднесення освіти як соціальної цінності».

Прийняття обґрунтованих рішень можливе лише на основі вивчення макро- і мікросередовища підприємства. Під час вивчення макросередовища підприємство визначає зміни та вплив чинників самого середовища на формування і вибір відповідних ринків.

Аналіз  мікросередовища передбачає вивчення ринку споживачів, конкурентів і партнерів. Дослідження внутрішнього середовища включає комплексну оцінку діяльності підприємства з розробкою стратегії і тактики його поведінки з врахуванням зміни як макросередовища, так і  мікросередовища. Початком маркетингового дослідження є аналіз ринкових можливостей підприємства. З точки зору підприємства за допомогою маркетингового дослідження необхідно виявити найбільш придатні і пріоритетні ринкові можливості.

На практиці існують три основні організаційні форми виконання маркетингових досліджень: власними силами підприємства; проведення дослідження спеціалізованою дослідницькою організацією за замовленням підприємства та комбінована організація.

Маркетингові дослідженя пов'язані з деякими етичними проблемами, що  потребують певної правової охорони окремих суб'єктів маркетингових досліджень, а саме: респондентів та клієнтів маркетингових досліджень, дослідницьких фірм та осіб, які виконують дослідницьку роботу.

Проблеми досліднецької діяльності в Україні [7]: кадрове забезпечення, проблема розуміння та трактування дослідження, відмова респондентв брати у часть у дослідженнях, нерозуміння керівництвом підприємств ролі маркетингових досліджень.

 

Використана література.

1. Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. – Львів: „Магнолія 2006”, 2012. - 456с.

2. Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи / Т. В. Ільченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 10(1). – С. 125-128.

3. Характеристика маркетингового дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.com.ua/1776050715045/marketing/ marketingovye_issledovaniya.htm

4. Правик Ю.М. Маркетинг туризма: учебник / Ю. Правик. – М.:, 2008. – 303 с.

5. Половка К. О. Маркетингові дослідження: їх характеристика та необхідність / К. О. Половка // Управління розвитком. – 2014. – № 13. – С. 62-65.

6. Маркетингові дослідження в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11ryameo.pdf

7. В. Пилипенко. Ринок маркетингових досліджень: становлення і проблеми розвитку // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 11. – с. 23.