УДК 159.922:316.64:165. 242.2

Дмитрієнко Ю.М., канд. філос. наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктора юридичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченко

СУТТЄВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

        Актуальність злободенної потреби у виявленні закономіростей конкретно-історичного становлення та розвитку української правової свідомості має загальнометодологічне правове значення. Починаючи визначати істотні історико-правові закономірності розвитку української правової свідомості та культури як певної ієрархічної системи ідейно та нормативно спрямованих положень, визначаючих напрямок стратегічних її трансформацій у контексті її неформальної, ментально структурованої спадкоємності, ми ставили за мету окреслити загальні, специфічні та інші підгрунття, що формують ці закономірності. Світові цінності, положення, вимоги та потреби, як правило, вітчизняною владною та правовою українською національною елітою тільки сприймаються як такі на рівні правового знання про них та на рівні їх цитування. Ці правові знання далеко не завжди втілюються у тіло чинного українського права та розвиваються дієво у вигляді істотних правових реформ та ці реформи відкрито не обговорюються міжнародною, національною та регіональною спільнотою з метою їх можливої кореляції та внесення поправок. Вони не змінюють істотно кризовий розвиток сучасної девіантної української правової свідомості, права та дійсності цивілізаційним чином [1;2]. У свою чергу, процеси становлення української правової свідомості як типово лінійні, мають за традицією колишнього старого радянського права і закону лінійними детермінантами загальними закономірності об'єктивних лінійних законів існування та функціонування правової дійсності, що суттєво змінилась. Слід зазначити, що, за проведеними дослідженнями [1-2],  правові цінності правової свідомості як такі, починаючи формуватися у процесах її розвитку, досягають піку прогресивності, модернізації та вдосконалення у процесах становлення будь-якої правової свідомості як типово традицйної правової звичаєвої або з архетиповими елементами звичаєвої правової свідомості і наочно візуалізуються у артефактах і архетипах української правової. згодом законодавчої  культури (видова правова культура) та української культури зокрема (родова правова природа). Світові законодавчі цінності, положення, вимоги та потреби, також далеко не завжди втілюються у тіло чинного українського закону дієво через проведення істотних законодавчих реформ та ці реформи відкрито не обговорюються міжнародною, національною та регіональною спільнотою з метою їх можливої кореляції та внесення поправок. Вони також не змінюють кризовий розвиток сучасної девіантної української законодавчої  свідомості, права та дійсності цивілізаційним чином. Спробуємо визначити у порівняльному відношенні виявлені нами закономірності становлення та розвитку української правової свідомості як такі, що трансгресивно детерміновані принципами та об’єктивними законами та закономірностями світового і вітчизняного правового життя, а також української правової свідомості зокрема тощо  [Див. табл..1].

Таблиця 1.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРИ

     Виходчи з різноджерельної та різнолінійної природи процесів розвитку правової свідомості, презнтованих у її артефактах і архетипах, наголошуємо на тому, що ці закономірності, окрім того, що містять певні істотні положення щодо розвиткових процесів правової свідомості, генерують родові основи для формування законодавчих стратегій становлення правової свідомості за умов природного становлення та розвитку правової свідомості, культури, процесуального і статичного права [1-2]. Закономірності розвитку української правової свідомості як й будь-якої іншої як типово національної, - це закономірності нелінійного і лінійного трансгресивного (із виходом за звичайні межі позитивного існування та функціонування за вимогами і потребами позитивної української правової науки) формування змісту, смислу та сенсу української правової свідомості, виходячи з її ідейно-світоглядної та нормативно-регулятивної природи. Як правило, домінують нелінійні закономірності, що мають першопринципами – істотні принципи розвитку за більшості випадків рубіжного розвитку української правової свідомості (зміна циклу соціальної активності правової свідомості, зміна національно-ментальної щільності української правової ідіоми, зміна форми, змісту правової свідомості та ін.). Закономірності розвитку української правової свідомості – це закономірності  формування найголовнішого системного її елементу – правової ідеї з першоджерелами правової емоції як несвідомої, маргінально-свідомої світоглядної реакції на різке або будь-яке помітне порушення ментальних прав первинних суб’єктів правової свідомості та культури (фізичні особи) вторинними та владними вторинними суб’єктами правової свідомості (юридичні особи) або за тривалого чи різкого невиконання владно елітою приписів Конституції та інших Законів.          Закономірності розвитку української правової свідомості можуть бути більшою мірою нелінійними, різнолінійними та лінійними. Серед закономірностей періодів розвитку української правової свідомості, як правило, домінують більшою мірою нелінійні (початок певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), середньою мірою, – різнолінійні (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), та меншою мірою – лінійні (закінчення певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості). Закономірності розвитку на початку певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості презентують та характеризують глибокий, системно-кризовий правовий стан трансформацій норм правової свідомості, культури, права, суспільства та держави, їх функцій, властивостей та детермінант. За такої правової ситуації механізмом правового регулювання є сама правова свідомість (норми правової культури, права відсутні або дизфункціональні), коли її норми (норми правової свідомості) є, як й норми Конституції, нормами безпосередньої прямої правової дії (це так звані «закони військового, революційного часу», коли вироки здійснюють не судді, а одноосібно, або колегіально (як правило, трійки, п’ятірки, неоприлюнено, ситуативно та, скоріш за все, законодавчо необрунтовано за вимогами вузькокорпоративної формами правової свідомості, конкретні владні персони, чиновники). Закономірності розвитку української правової свідомості – це й лінійні закономірності рівномірного її формування, коли разом з розвитковим збільшеннями циклів соціальної активності правової свідомості автентично збільшуються процеси її становлення. А саме цикли соціальної активності законодавчої свідомості та культури теж збільшуються (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), що може бути тільки, щонайбільш, за рівномірного паралельного, або, щонайменш, перманентного становлення правової свідомості, культури, законодавчої свідомості, культури та тільки за природних шляхів її розвитку. Закономірності розвитку української правової свідомості - це нелінійні закономірності різномірного її формування, коли разом з розвитковим збільшеннями циклів соціальної активності правової свідомості протилежно зменшуються процеси її становлення. А  саме цикли соціальної активності законодавчої свідомості та культури теж зменшуються (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), що може бути тільки, щонайбільш, за різконерівномірного паралельного, або, щонайменш, перманентного нерівномірного зменшення становлення правової свідомості, культури, законодавчої свідомості, культури та тільки за неприродних шляхів її розвитку. Це можуть бути також неспрогнозовані та обєктивно неконтрольовані ситуативні зміни векторів та практик розвитку, становлення правової свідомості та культури. Типовою закономірністю  розвитку української правової свідомості та культури є закономірністю  формування пріоритету ментальних прав первинних суб’єктів правової свідомості над ідеологічними та політичними правами вторинних суб’єктів правової свідомості або закономірністю формування асиметрії чи тотожності правової свідомості та законодавчої свідомості за природних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірністі формування тотальної асиметрії метальних прав первинних суб’єктів правової свідомості над ідеологічними правами вторинних її суб’єктів за неприродних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність розвитку української правової свідомості є закономірність вільного ідейно-світоглядного збільшення національно-ментальної щільності до  100 % та більше україноцентричної складової пропорції української правової ідіоми-норми права-правової свідомості-культури та поступове контрольоване засобами правової науки, законодавчої техніки та технології зменшення ідейно-світоглядної щільності інших складових пропорцій, їх світоглядної асиміляції в україноцентричній пропорції за природних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність розвитку української правової свідомості є закономірність, скоріш за все, але необов’язково конфліктного, не контрольованого засобами правової науки, законодавчої техніки та технології  зменшення кількості складових пропорцій формули української правової ідіоми та асиміляції інших складових до єдиної складової пропорції – україноцентричної складової пропорції формули української правової ідіоми за різних умов або неприродних, або  природних шляхів трансформації української правової свідомості. Нелінійною закономірністю  розвитку української правової свідомості та культури є закономірність корпоративного, локального та неконтрольованого вироблення ідейно-світоглядної та нормативно-регулятивної правової матерії принципового і непринципового формування структурно-системних елементів, компонентів і складових частин правової свідомості (правової психології та ідеології, з домінантою первинної) за неприродних шляхів її трансформації.  Лінійною закономірністю розвитку української правової свідомості та культури є закономірність колегіального, суспільно репрезентативного та законодавчо-технічного і технологічного вироблення ідейно-світоглядної та нормативно-регулятивної правової матерії принципового формування структурно-системних елементів, компонентів і складових частин правової свідомості (правової психології та ідеології, з домінантою правової психології) за природних шляхів її трансформації.   Закономірність  узгодженої, технічно врегульованої та неконфліктної ідейно-світоглядної асиміляції укрїноцетричною складовою пропорцією неукраїноцентричних складових пропорцій української правової ідіоми за природного розвитку. Закономірність системно неузгодженої, технічно неврегульованої та конфліктної асиміляції укрїноцентричною складовою пропорцією неукраїноцентричних складових пропорцій української правової ідіоми за неприродного розвитку. Закономірність домінанти нелінійних форм спадкоємності в українській правовій свідомості (з можливістю повторного неконтрольованого повернення, перш за все, до тих чи інших колишніх формальних спадкоємностей). Можлива їх нормативно-правова реанімація, повернення тих чи інших колишніх форм домінанти державно-правової, конституційної свідомості та культури, колишньої правової традиції, ідіоми та ідеї доти, доки суспільно не виробиться адекватна модель формування природної системної спадкоємності правової свідомості за неприродних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність формування домінанти лінійних форм спадкоємності в українській правовій свідомості (з неможливістю повторного неконтрольованого повернення, перш за все, до тих чи інших колишніх формальних спадкоємностей), неможлива їх ідейно-світоглядна реанімація, неможливо повернення тих чи інших колишніх форм домінанти державно-правової свідомості та культури, колишньої правової традиції, ідіоми та ідеї  за природних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність паралельного, одномірного формування соціальної активності правової свідомості, законодавчої свідомості та правової культури і законодавчої культури, коли цикли їх функціонування або співпадають, або цикли соціальної активності правової свідомості «на подих» формуються раніше циклів законодавчої свідомості та культури за природних шляхів трансформації правової свідомості. Закономірність непаралельного, різномірного формування соціальної активності правової свідомості, законодавчої свідомості та правової культури і законодавчої культури, коли цикли їх функціонування не співпадають, а навпаки, цикли соціальної активності правової свідомості збільшуються, цикли законодавчої свідомості зменшуються або вона відсутня у зв’язку з кризовим становленням статичної правової системи за неприродного розвиту правової свідомості. Закономірність  розвитку української правової свідомості  - це закономірність зменшення самостійності правової свідомості від абсолютної самостійності до відносної (паралельного зменшення циклу соціальної активності законодавчої свідомості), коли правова свідомість (разом з законодавчою свідомістю) стає повним механізмом правового регулювання кризових суспільних відносин: (закони революційного, військового часу) з найголовнішим функціональним системним елементом правовою ідеєю (він співпадає водночас з законодавчою, що є найголовнішою системною ідеєю майбутньої нової Конституції країни). Остання має форму правової (водночас законодавчої) емоції, яка на початку періоду розвитку правосвідомості виконує ідейно-світоглядні функції, та з середини цього ж періоду – нормативно-регулятивні. Вони  поступово еволюціонують у норми різногалузевого писаного статичного права з поступовою трансформацією правової свідомості як єдиного повного механізму регулювання суспільних відносин за кризового правостановлення (за революційних, військових, посттоталітарних зокрема, часів) у основу або стержневий елемент нового, більш повного та остаточного механізму правового регулювання за некризового право становлення – статичного позитивного права -  з моменту з’явлення нової Конституції Країни – за природної трансформації правової свідомості. Закономірність розвитку української правової свідомості  - це принцип зменшення самостійності правової свідомості від абсолютної самостійності до відносної (але паралельного збільшення циклу соціальної активності законодавчої свідомості), коли правова свідомість (що конкурує з неприродним збільшенням циклу соціальної активності законодавчої свідомості) стає неповним механізмом правового регулювання кризових суспільних відносин: (закони революційного, військового часу здійснюються маргінально та неповно) з найголовнішим функціональним системним елементом правовою ідеєю (він водночас не співпадає з законодавчою, що є найголовнішим структурним елементом – нормативно-правовою ідеєю майбутньої нової Конституції країни), що має форму правової (але не законодавчої) емоції. Вона  на початку періоду розвитку правосвідомості виконує ідейно-світоглядні функції, а найголовніший структурний елемент – нормативно-регулятивні функції, котрі природним чином неконфліктно не еволюціонують у норми різногалузевого писаного статичного права з поступовою трансформацією правової свідомості як єдиного повного механізму регулювання суспільних відносин за кризового правостановлення (за революційних, військових, посттоталітарних зокрема, часів) у основу або стержневий елемент нового, більш повного механізму правового регулювання за некризового правостановлення з моменту з’явлення нової Конституції Країни. Такий розвиток відбувається досить системно кризово, з частою підміною правової ідеї політичною, ідеологічною, іншою штучною, що призводить до численного дроблення зазначеного періоду розвитку української правової свідомості, перманентної зміни на період становлення. Знову на період розвитку та таке інше, з можливістю переутворитися остаточно, решта-врешт, у модель типового маргінально-правового та неправового розвитку правової свідомості, за законодавчо видимого як правового - за типово неприродної трансформації правової свідомості. За такого неприродного розвитку правової свідомості законодавча свідомість та законодавча культура остаточно можуть підмінити правову свідомість та культуру на будь-якій стадії (початок, середина або закінчення періоду розвитку) та змусити суспільну та правову свідомість примусово переутворитись у іллюзорну, маргінальну, девіантну та делінквентну. Останні набувають відповідного структурно кризового правового стану. Цей неповноправовій  стан є маргінально-функціональний та нефункціональний правовий водночас. Правова культура теж занаходиться у кризовому стані, а законодавча має високий та найвищий цикл соціальної активності, не дивлячись на те, що вона є або маргіанльно-правовою, або неправовою. Сутність маргінально-правової та неправової законодавчої свідомості полягає у тому, що вона необ’єктивно або маргінально-об’єктивно відбиває правовий світ у нормах чинного права, тобто неістинно та невірно повністю або частково. Закономірність розвитку української правової свідомості є також закономірність  формування функціонального ядра правової свідомості (правова свідомість підвищує цикл соціальної активності з кризового до найвищого, але самостійність зменшує), та законосвідомості водночас (а законосвідомість збільшує цикл теж, але самостійність збільшує). Туди  входять правова свідомість, самосвідомість, самоправосвідомість, правова та законодавча культура з їх істотними матеріальними, процесуальними та духовними артефактами та архетипами, як той ідейно-світоглядний компендіум, де формується нова системна база виникнення нового конкретно-історичного Основного закону – Нової Конституції країни, соціальним субстратом котрої є нетрадиційне суспільство – за природного розвитку української правової свідомості. Закономірність розвитку української правової свідомості є також закономірність нелінійного формування функціонального ядра правової свідомості (правова свідомість підвищує цикл соціальної активності з кризового до найвищого, але самостійність зменшує), та законосвідомості водночас (а законосвідомість зменшує цикл та функціональну самостійність. Туди входять правова свідомість, самосвідомість, самоправосвідомість, правова та законодавча культура з їх істотними матеріальними, процесуальними та духовними артефактами. архетипами, як той ідейно-світоглядний та нормативно-правовой компендіум, де формується нова ідейна, структурна та системна база виникнення нового конкретно-історичного Основого закону – Нової Конституції країни, соціальним субстратом котрої є нетрадиційне суспільство – за неприродного розвитку української правової свідомості. Закономірність природного формування неформальної, ментально структурованої спадкоємності правової свідомості та культури, закономірність формування неформальної спадкоємності правової свідомості та культури – це закономірність розвитку ядра української правової свідомості за природних шляхів її трансформації. Закономірність неприродного формування неформальної, ментально структурованої спадкоємності правової свідомості та культури та закономірність формування формальної спадкоємності правової свідомості та культури – це закономірність розвитку ядра української правової свідомості за неприродних шляхів її трансформації. Закономірності розвитку правової свідомості можуть бути або керованими, або некерованими. Керованими закономірностями розвитку української правової свідомості та культури вважаємо такі закономірностями їх розвитку, котрі формуються сучасною світовою, національною та регіональною правовою наукою на засадах загальнодемократичних міжнародно-правових правових цінностей, положень, вимог і потреб. Коли ці  цінності, положення, вимоги та потреби вітчизняною владною та правовою українською національною елітою не тільки сприймаються як такі на рівні правового знання про них та на рівні їх цінування та, цитування, а коли ці правові знання втілюються у тіло чинного українського права дієво у вигляді істотних правових реформ та ці реформи відкрито обговорюються міжнародною, національною та регіональною спільнотою з метою їх можливої кореляції та внесення поправок. При чому вони змінюють кризовий розвиток сучасної девіантної української правової свідомості, права та дійсності цивілізаційним чином. При цьому формується злагода у суспільстві, права первинних і вторинних суб’єктів не порушуються, збільшується народжуваність, заробітна платня, пенсії, збільшується рівень життя у плані матеріальної, духовної та інтелектуальної забезпеченості всіх суб’єктів української правової свідомості та українського права. Некерованими закономірностями розвитку української правової свідомості та культури вважаємо такі закономірності їх розвитку, котрі формуються не сучасною світовою, національною та регіональною правовою наукою на засадах загальнодемократичних міжнародно-правових правових цінностей, положень, вимог і потреб, а, як правило, або одноосібно (монарх), або колегіально (владна та правова еліта), але без врахування світових правових цінностей, національних вимог і потреб.

За визначення закономірностей становлення української правової свідомості ми виходимо з наших акцентів про те, що це є становлення видової правової природи, перш за все, за перехідного правостановлення. Вони є більшою мірою лінійними та підкорені, як правило, одній її формальній (конституційній) спадкоємності. Отже, спробуємо визначити їх тезово [1-2]: Закономірності становлення української правової свідомості як й будь-якої іншої як типово національної, - це закономірності становлення, перш за все, лінійних нетрансгресивних форм, смислу та сенсу української правової свідомості, виходячи з її  нормативно-регулятивної природи. Як правило, домінують лінійні закономірності становлення за більшості випадків вітчизняного розвитку української правової свідомості (нормативна зміна циклу соціальної активності української правової свідомості, зміна національно-ментальної щільності української правової ідіоми, зміна форми, змісту правової свідомості та ін.). Закономірності становлення української правової свідомості – це процеси формування найголовнішого структурного її елементу – норми правової свідомості, норми культури та норми статичного права з першоджерелами просторових форм (зв'язків) первинної (першої емоційно-позитивної) регулятивної норми суспільних відносин як відношеннєвого зв’язку правової свідомості з правовою та неправовою дійсністю. З маргінально-свідомої нормативно-регулятивної реакції на різке або будь-яке помітне порушення ментальних прав первинних суб’єктів правової свідомості та культури (фізичні особи) вторинними та владними вторинними суб’єктами правової свідомості (юридичні особи).  Закономірності становлення української правової свідомості можуть бути більшою мірою тількі лінійними або випадково різнолінійними та нелінійними, тобто закономірності нормативного позитивного упорядкування норм правової свідомості, культури та статичного права у певне їх ієрархічне упорядкування. Серед закономірностей становлення української правової свідомості, як правило, домінують більшою мірою лінійні (початок певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), меншою мірою,– різнолінійні (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), та випадковою мірою – нелінійні (закінчення певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості). Закономірності становлення на початку певного хронологічного періоду презентують та характеризують структурно-кризовий правовий стан трансформацій норм правової свідомості, культури, права, суспільства та держави, їх функцій, властивостей та детермінант. За такої правової ситуації механізмом правового регулювання є сама правова свідомість (норми правової культури, права відсутні або дизфункціональні), коли її норми (норми правової свідомості) є, як й норми Конституції, нормами прямої правової дії (це так звані «закони військового, революційного часу». Тут вироки здійснюють не судді, а одноосібно, або колегіально (як правило, трійки, п’ятірки, але більш оприлюнено, неситуативно та, скоріш за все, законодавчо обрунтовано за вимогами оприлюднених вузькокорпоративних форм правової а державно-правової свідомості. Але не конкретні владні персони, чиновники, а судові органи влади).   Закономірності становлення української правової свідомості – це лінійні закономірності рівномірного її формування, коли разом з прямим збільшеннями циклів соціальної активності правової свідомості автентично збільшуються процеси її розвитку. А саме цикли соціальної активності законодавчої свідомості та культури теж збільшуються (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), що може бути тільки, щонайбільш, за рівномірного паралельного, або, щонайменш, перманентного паралельного розвитку правової свідомості, культури, законодавчої свідомості та культури та тільки за природних шляхів її розвитку. Закономірності становлення української правової свідомості - це більшою мірою лінійні, меншою мірою – різнолінійні та випадковою мірою – нелінійні закономірності рівномірного її зворотного формування (або зворотного розвитку). Тут  разом з розвитковим збільшеннями циклів соціальної активності правової свідомості протилежно зменшуються процеси її становлення. Тут цикли соціальної активності законодавчої свідомості та культури теж зменшуються (середина певного хронологічного періоду розвитку правової свідомості), що може бути тільки, щонайбільш, за різконерівномірного паралельного, або, щонайменш, перманентного нерівномірного зменшення розвитку правової свідомості, культури, законодавчої свідомості та культури та тільки за неприродних шляхів її розвитку. Це можуть бути також неспрогнозовані та обєктивно неконтрольовані ситуативні зміни векторів та практик, перш за все, зворотного розвитку за новими правовими знаннями, вміннями, навичками та звичками правової свідомості та культури, які не є істинними або не відповідають природним шляхам становлення правової свідомості.  Типовою закономірністю становлення української правової свідомості та культури є закономірність формування пріоритету ідеологічних і політичних прав вторинних суб’єктів правової свідомості (вони ж, первинні суб’єкти законодавчої свідомості та культури) над ментальними правами первинних суб’єктів правової свідомості (вони ж вторинні суб’єкти законодавчої свідомості та культури) або закономірність формування асиметрії чи тотожності законодавчої свідомості та правової  свідомості за природних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність формування тотальної асиметрії ідеологічних і політичних прав вторинних суб’єктів правової свідомості над  ментальними правами первинних суб’єктів правової свідомості за неприродних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірністю становлення української правової свідомості є закономірність вільного нормативно-регулятивного збільшення національно-ментальної щільності до  100 % та більше україноцентричної складової пропорції української правової ідіоми-норми права-правової свідомості-культури. Поступове, контрольоване засобами правової науки, законодавчої техніки та технології зменшення нормативної щільності інших складових пропорцій та їх регулятивну асиміляцію в україноцентричну пропорцію за природних шляхів трансформації української правової свідомості.  Закономірністю становлення української правової свідомості є така закономірність, що, як правило, але не обов’язково конфліктно, не контрольовано, засобами правової науки, законодавчої техніки та технології збільшує кількість складових пропорцій формули української правової ідіоми. Поступово розвиває інші складові до пропорцій формули української правової ідіоми за неприродних шляхів трансформації української правової свідомості з метою створення конкурентного середовища майбутньої їх опозиції за майбутнього зворотного її розвитку за сприятливих (негативно-ментальних) обставин. Нелінійною закономірністю становлення як випадково або штучно створеною як неприродним шляхом є закономірність корпоративного, локального та неконтрольованого вироблення ідейно-світоглядної та нормативно-регулятивної правової матерії принципового і непринципового формування структурно-системних елементів, компонентів і складових частин правової свідомості (правової психології та ідеології, з домінантою останньої) за неприродних шляхів її трансформації.     Лінійною закономірністю становлення української правової свідомості та культури є закономірність колегіального, суспільно репрезентативного та законодавчо-технічного і технологічного вироблення ідейно-світоглядної та нормативно-регулятивної правової матерії принципового формування структурно-системних елементів, компонентів і складових частин правової свідомості (правової психології та ідеології за рівнозмістовною їх домінантою) за природних шляхів її трансформації. Закономірність узгодженої, технічно врегульованої та неконфліктної нормативно-регулятивної асиміляції укрїноцентричною складовою пропорцією неукраїноцентричних складових пропорцій української правової ідіоми за природного розвитку. Закономірність структурно неузгодженої, технічно неврегульованої та конфліктної асиміляції укрїноцентричною складовою пропорцією неукраїноцентричних складових пропорцій української правової ідіоми за неприродного розвитку. Закономірність домінанти лінійних форм спадкоємності в українській правовій свідомості (з випадковою можливістю повторного неконтрольованого повернення, перш за все, до тих чи інших колишніх формальних спадкоємностей). Можлива їх випадкова нормативно-правова реанімація, випадкове повернення тих чи інших колишніх форм домінанти державно-правової свідомості та культури, колишньої правової традиції, ідіоми та ідеї  доти, доки суспільно не виробиться адекватна модель формування природної структурної спадкоємності правової свідомості за неприродних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність формування домінанти нелінійних форм спадкоємності в українській правовій свідомості (з частковою можливістю повторного неконтрольованого повернення, перш за все, до тих чи інших істотно розвинених колишніх формальних спадкоємностей). Частково неможлива їх нормативно-правова реанімація, частково можливе повернення тих чи інших колишніх форм домінанти державно-правової свідомості та культури, колишньої правової традиції, ідіоми та ідеї  за природних шляхів трансформації української правової свідомості. Закономірність паралельного, одномірного становлення соціальної активності правової свідомості, законодавчої свідомості та правової культури і законодавчої культури, коли цикли їх функціонування або співпадають, або цикли соціальної активності законодавчої свідомості «на подих» (Ж.Дерріда) формуються раніше циклів соціальної активності правової свідомості та культури за природних шляхів трансформації правової свідомості. Закономірність  непаралельного, різномірного становлення соціальної активності правової свідомості, законодавчої свідомості та правової культури і законодавчої культури, коли цикли їх функціонування не співпадають. Навпаки, цикли соціальної активності правової свідомості набагато більше, «ніж на подих» збільшуються, а цикли соціальної активності правової свідомості неадекватно зменшуються або вона відсутня у зв’язку з кризовим становленням статичної правової системи за неприродного розвитку правової свідомості. Закономірність становлення української правової свідомості  - це закономірність збільшення самостійності законодавчої свідомості від кризового та низького до абсолютного  (паралельного збільшення циклу соціальної активності правової  свідомості). Тут правова свідомість (разом з законодавчою свідомістю) стає повним механізмом правового регулювання будь-яких суспільних відносин (закони нереволюційного, невійськового часу) з найголовнішим функціональним домінантним структурним елементом - нормою правової свідомості (початок періоду становлення правової свідомості) – нормою правової культури (приблизно з середини періоду становлення правової свідомості), - норми статичного права (приблизно з середини - останньої чверті періоду становлення правової свідомості). найголовніший структурний елемент співпадає водночас з законодавчим найголовнішим (за найголовнішим структурним елементом майбутньої нової або сучасної Конституції України – її ті норми, що презентують її ідейно-світоглядну суть). Остання  має форму правової (водночас законодавчої) практики, яка на початку періоду становлення правосвідомості виконує нормативно-регулятивні функції. Функції поступово еволюціонують у норми різногалузевого писаного статичного права з поступовою трансформацією законодавчої свідомості як якісної частини правової свідомості та у єдиному повному механізмі регулювання суспільних відносин за посткризового правостановлення (за нереволюційних, невійськових, непосттоталітарних зокрема, часів) – за природної трансформації правової свідомості. Закономірність становлення української правової свідомості  - це закономірність збільшення самостійності правової свідомості від відносної до абсолютної  (але паралельного збільшення циклу соціальної активності законодавчої свідомості). Тут  правова свідомість (що конкурує з природним збільшенням циклу соціальної активності законодавчої свідомості) стає неповним, але конкурентним  механізмом правового регулювання кризових суспільних відносин (закони нереволюційного, невійськового часу, але  здійснюються маргінально та неповно) з найголовнішим функціональним структурним елементом – нормою правової свідомості, культури та права правовою ідеєю. Ввони водночас співпадають з законодавчою структурною ідеєю, що є найголовнішим структурним елементом – нормативно-правовою ідеєю майбутньої нової Конституції країни, що має форму законодавчої (але не правової) практики, яка на початку періоду становлення правосвідомості виконує нормативно-регулятивні функції. А найголовніший системний елемент – ідейно-світоглядні функції, котрі природним чином конфліктно не еволюціонують у норми різногалузевого писаного статичного права з поступовою трансформацією законодавчої свідомості як єдиного неповного механізму регулювання суспільних відносин за некризового право становлення. Це є за нереволюційних, невійськових, непосттоталітарних зокрема, часів, коли у основу покладається або стержневий елемент нового, більш повного механізму правового регулювання за некризового правостановлення з моменту з’явлення нової Конституції Країни. Таке становлення відбувається досить структурно  кризово, з частою підміною найголовнішого структурного елементу – норми правосвідомості (початок періоду становлення), норми правової культури (середина періоду становлення), різногалузеві норми статичного позитивного права (з середини періоду становлення правової свідомості) – найчастіше, нормами ідеологічної та політичної свідомості. Це  призводить до численного дроблення зазначеного періоду становлення української правової свідомості, перманентної зміни на період становлення, знову на період розвитку та таке інше, з можливістю переутворитися остаточно, решта-врешт, у модель типового маргінально-правового та неправового становлення законодавчої свідомості, за правового видимого як типово маргінально-законодавчого її руху - за типово неприродної трансформації правової свідомості. Закономірністю становлення української правової свідомості є також закономірність лінійного формування функціонального ядра законодавчої свідомості (законодавча  свідомість зменшує цикл соціальної активності з найвищого  до низького та кризового, але самостійність збільшує), та правосвідомості (при чому  правосвідомість збільшує цикл соціальної активності, але самостійність зменшує). Туди входять правова свідомість, самосвідомість, самоправосвідомість, правова та законодавча культура  їх істотними матеріальними, процесуальними та духовними артефактами та архетипами, як той нормативно-правовой компендіум, де формується нова структурна база виникнення нового конкретно-історичного Основого закону – Нової Конституції країни. Соціальним субстратом конституції стає нетрадиційне суспільство – за природного розвитку української правової свідомості. Закономірність становлення української правової свідомості є також закономірність нелінійного формування функціонального ядра правової свідомості (правова свідомість підвищує цикл соціальної активності з кризового до найвищого, але самостійність зменшує), та законосвідомості водночас (а законосвідомість зменшує цикл та функціональну самостійність). Туди  входять правова свідомість, самосвідомість, самоправосвідомість, правова та законодавча культура  їх істотними матеріальними, процесуальними та духовними артефактами та архетипами, як той ідейно-світоглядний компендіум, де формується, можливо повторно, зайво нова ідейна, системна база виникнення нового конкретно-історичного Основого закону за умов вкрай потрібної нової структурної бази нової Конституції країни. Соціальним конституції є нетрадиційне суспільство – за неприродного розвитку української правової свідомості. Закономірність природного формування формальної, ідеологічно, політично та у інший спосіб структурованої спадкоємності правової свідомості, культури та закономірність  формування формальної спадкоємності правової свідомості та культури – це закономірність становлення ядра української правової свідомості за природних шляхів її трансформації. Закономірність неприродного формування неформальної, ментально структурованої спадкоємності правової свідомості та культури та закономірність формування неприродної неформальної спадкоємності правової свідомості та культури – це загальна закономірність становлення ядра української правової свідомості за неприродних шляхів її трансформації. Закономірності становлення правової свідомості можуть бути або керованими, або некерованими.   Керованими закономірності становлення української правової свідомості та культури вважаємо такі, котрі формуються сучасною світовою, національною та регіональною правовою наукою на засадах загальнодемократичних міжнародно-правових законодавчих цінностей, положень, вимог і потреб. При чому ці  цінності, положення, вимоги та потреби вітчизняною владною та законотворчою українською національною елітою не тільки сприймаються як такі на рівні правового знання про них та на рівні їх цитування, а коли ці законодавчі знання втілюються у тіло чинного українського права дієво у вигляді істотних правових реформ та ці реформи відкрито обговорюються міжнародною, національною та регіональною спільнотою з метою їх можливої кореляції та внесення поправок, та вони змінюють кризовий розвиток сучасної девіантної української законодавчої свідомості, права та дійсності цивілізаційним чином. При цьому формується злагода у суспільстві, права первинних і вторинних суб’єктів не порушуються, збільшується народжуваність, заробітна платня, пенсії, збільшується рівень життя у плані матеріальної, духовної та інтелектуальної забезпеченості всіх суб’єктів української правової свідомості та українського права засобами чинного українського та світового законодавчого поля. Некерованими закономірностями  становлення української правової свідомості та культури вважаємо такі, що формуються за їх законодавчого становлення або некерованого зворотного розвитку, котрі формуються не сучасною світовою, національною та регіональною правовою наукою не на засадах загальнодемократичних міжнародно-правових законодавчих цінностей, положень, вимог і потреб, а, як правило, або одноосібно (монарх), або колегіально (владна та правова еліта), але без врахування світових правових цінностей, національних вимог і потреб.

 

 

Cписок використаних джерел:

1. Дмитрієнко Ю. М. Норми правової свідомості-культури-права: історико-правовий стан становлення та розвитку в методологічно-правовій співвіднесеності та перспективі / Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 77–82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10djmctp.pdf

2. Дмитрієнко Ю. М. Норми правової культури як якісної частини механізму правового регулювання / Ю. М. Дмитрієнко, І. В. Дмитрієнко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 83–91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2010-3/10djmmpr.pdf